Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

СпІлкування та дІяльнІсть дошкІльника як основнІ умови його психІчного розвитку тема 1 психІчний розвиток дитини вІд народження до 7 рокІв — предмет дошкІльноЇ психологІЇ

 

 

План

Психічний розвиток як складова онтогенезу та його особли­вості.

Принципи вивчення психіки дитини.

Методи дошкільної психології:

 

Спостереження.

Експеримент.

Бесіда, вивчення продуктів діяльності дітей.

4.         Особливості вивчення психіки дошкільника вихователем.

Література

Басов М. Я. Избран. психологические произведения / Под ред. В. Н. Мясищева, В. С. Мерлина. — Педагогика, 1975. — 432 с.

Вікова психологія / За ред. Г. С. Костюка. — К.: Радянська школа, 1976.

Запорожец А. В. Избр. психол. труды в 2 т. — М.: Педаго­гика, 1986.

Индивидуальный подход к детям в воспитательно-образовательном процессе детского сада.: Метод. реком. / Под ред. В. К. Котырло, С. Е. Кулачковской. — К.: Рад. Школа, 1989. — 88 с.

Коментар до базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-метод. посібник / Наук. ред. О. Л. Кононко. — К.: Редакція ж-лу «Дошкільне виховання». — 2003. — 243 с.

Люблінська Г.О. Дитяча психологія. — К.: Вища школа,

1974. — С. 3—30.

Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку / Плохій З. П., Кулачківська С. Є., Ладивір С. О., Пироженко Т. О. та ін. — К.: АПНУ, 1н-т проблем виховання. — 286 с.

Приходько Ю. О. Нариси становлення та розвитку дитячої психології. — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 1999. — 205 с.

Смирнова Е. О. Психология ребенка от рождения до 7 лет. — М.: Школа-Пресс, 1997. — 383 с.

Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. — М.: Изд. Центр «Академия», 1997. — С. 3—28.

Эльконин Д.Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978. — 304 с.