Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Передмова

Докорінне реформування системи освіти в Україні передбачає посилення гуманістичної спрямованості до­шкільного виховання, його побудову на засадах розви-вальної психології, де дитині відводиться активна роль — роль суб'єкта діяльності й спілкування.

Становлення суб'єкта дитини як напряму залежить від дорослого, його дбайливого, уважного, терплячого й тактовного ставлення, від поваги до дитини з перших днів її життя, від змістовного й емоційно теплого спіл­кування з нею.

При підготовці посібника автор вважав головним завданням формування у студентів такої виховної по­зиції, за якої дитина сприймається як самоцінна й не­повторна особистість, здатна до волевиявлення та іні­ціативи. Провідні завдання вихователя, при вирішенні яких необхідні знання з дошкільної психології, поля­гають у тому, щоб розпізнавати й підтримувати педа­гогічно значущі прояви активності дитини, спрямову­вати їх у належному руслі; спиратися на бажання та інтереси малюка при формуванні в нього початкових уявлень про оточуюче, при озброєнні його навичками спілкування й діяльності.

Підготовка студента до вирішення вищеозначених завдань знайшла у посібнику свою реалізацію через та­ку побудову змісту кожної теми, де головна увага при­діляється проблемі налагодження дорослим спілкуван­ня з дошкільником та з дитячим колективом з опорою на ініціативу малят.

При розробці посібника використовувалися матері­али навчально-методичних праць Г. О. Люблінської. О. О. Смірнової, Г. А. Урунтаєвої, В. К. Котирло, С. Є. Кулачківської, Ю. О. Приходько, С. П. Тищенко, С. О. Ладивір, О. Л. Кононко.

Як ілюстрації основних положень дошкільної пси­хології використані фрагменти експериментальних ро­біт О. В. Запорожця, М. І. Лісіної, Л. А. Венгера, А. Г. Руз-ської, В. К. Котирло, О. О. Смірнової та ін.

Посібник складається з двох частин — теоретичної та практичної, містить словник основних понять та список рекомендованої і використаної літератури.

Теоретична частина розподіляється на три модулі, що охоплюють 22 лекційних теми. Розподіл навчаль­ного матеріалу на три модулі зумовлений традиційним підходом до визначення основних напрямів психічного розвитку дитини: розвиток діяльності й спілкування, психічних процесів та особистості.

До кожної лекції подається список літератури, ви­користаної при її написанні та рекомендованої для по­глибленого вивчення студентами. Посилання по тексту даються за загальним списком літератури у кінці посі­бника.

Практичні заняття, подані у другій частині посібни­ка, проводяться за стандартною схемою: актуалізація теоретичних знань студентів у процесі їх обговорення, формування навичок аналізу поведінки та діяльності дошкільників з моделюванням психологічно обґрунто­ваних педагогічних заходів; закріплення знань за до­помогою вирішення ситуаційних завдань. У «Практи­кумі» використані експериментальні матеріали М. І. Лі-сіної, Д. Б. Ельконіна, Г. А. Урунтаєвої.

Робота з посібником передбачає самостійне опра­цювання студентами низки першоджерел, до яких на­лежать фрагменти експериментальних робіт провідних психологів у галузі дошкільної психології. До ситуа­ційних завдань подаються еталонні відповіді, що ро­бить їх зручними для самоперевірки студентами своїх знань.

Умовні позначення: 1;2 — вік дитини 1 рік 2 мі­сяці.

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС