Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

3. вплив групи дошкільного закладу на психічний і особистісний розвиток дитини

 

Т. О. Рєпіна вирізняє наступні функції групи дитячого садка [123].

регулювання поведінки дитини щодо ровесників на основі соціально прийнятих норм через набуття соціального досвіду групового спілкування і взаємодії на правах рівності;

інтенсифікація процесу статевої соціалізації та статевої ди­ференціації на основі засвоєння відповідних способів рольової поведінки чоловіка чи жінки;

формування ціннісних орієнтацій;

соціальне научіння навичкам спілкування і взаємодії;

формування адекватної самооцінки;

6)         нормалізація та корекція умов неблагополучної сім'ї. Група дитячого закладу забезпечує сприятливий розвиток до- шкільника за наявності таких умов:

високий рівень його спілкування з ровесниками;

входження дитини у стабільне ігрове об'єднання; для якого властиві спільний інтерес до діяльності, взаємні симпатії, парт­нерські, рівноправні відносини;

У взаєминах між дітьми також спостерігаються конфлікти, причини яких залежать від віку дітей. У ранньому віці причина­ми виступають ставлення до іншого як до об'єкта, нездатність до спільних дій (особливо у грі), високий егоцентризм. Найпошире­нішою причиною конфліктів з однолітками виступає поводження з іншою дитиною як з неживим об'єктом і невміння гратися по­ряд навіть за наявності достатньої кількості іграшок. Іграшка для малюка привабливіша, ніж одноліток. Вона затуляє партнера і га­льмує розвиток позитивних взаємостосунків. Рояк А. А. визнача­ла причиною конфліктів дошкільників також різні рівні в оволо­дінні ними ігровою діяльністю.

Середньому дошкільнику особливо важливо продемонструва­ти себе і хоч у чомусь перевершити товариша. Йому необхідна впевненість у тому, що його помічають, і відчувати, що він най­кращий. Йому доводиться постійно відстоювати своє право на унікальність. Він порівнює себе з однолітком. Але порівняння це дуже суб'єктивне, тільки на свою користь. Дитина бачить однолі­тка як предмет порівняння з собою, тому сам одноліток і його особистість не помічаються. Інтереси ровесника, як правило, іг­норуються. Малюк помічає іншого, коли той починає заважати. І одразу ж одноліток одержує сувору оцінку, негативну і безжаль­ну характеристику. Дитина чекає від ровесника схвалення, але сама неспроможна висловити таке схвалення на адресу товариша. Таким чином, потреба у схваленні з боку ровесників залишається у дошкільника напруженою і незадоволеною водночас. Крім то­го, дошкільники погано усвідомлюють причини поведінки інших. Вони не розуміють, що одноліток — така ж особистість зі своїми інтересами і потребами.

До 5—6 р. число конфліктів знижується. Дитині стає важли­вішим гратися разом, досягти порозуміння, ніж ствердитися в очах однолітка. Діти частіше поступаються своїми інтересами, виявляють здатність розуміти позицію товариша. Проте не всі дошкільники досягають рівня позаситуативно-ділової форми спі­лкування з ровесниками, а тому їм все ж таки важко узгоджувати свої пропозиції, терпляче ставитися до протилежних точок зору один одного. Через це між дітьми виникають суперечки, сварки, навіть бійки.

ВИСНОВКИ про вплив групи дитячого садка на розвиток дошкільника:

головною функцією групи дитячого садка є регулю­вання поведінки дитини щодо ровесників на основі соціа­льно прийнятих норм через набуття соціального досвіду групового спілкування і взаємодії на правах рівності (Т. О. Рєпіна);

група дитячого закладу забезпечує сприятливий роз­виток дошкільника за наявності високого рівня його спілку­вання з ровесниками і входження дитини у стабільне ігрове об'єднання;

причини конфліктів між дітьми залежать від віку і за­знають таких змін: ставлення до іншого як до об'єкта, не­здатність до спільних дій з ним, суперництво з товаришем, дитячий егоцентризм, різні рівні в оволодінні дітьми ігро­вою діяльністю;

до 5—6 р. число конфліктів знижується. Дитині стає важливішим гратися разом, ніж ствердитися в очах одно­літка.