Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

АнотацІя

 

Т.В. Дуткевич

 

ДОШКІЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2007

ББК 88.8я73

Д 84 УДК 159.9(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-339 від 09.02.2007 р.)

Рецензенти:

Кузьменко В.У. - професор кафедри психології та педагогіки НПУ ім. М. П. Дра-гоманова, кандидат психологічних наук;

Осьмак Л.П. - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Рівненського інституту слов'янознавства  Київського славістичного університету;

Шинкарюк А.І. - доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології   Кам'янець-Подільського державного університету;

Попова Л.Б. — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри почат­кового навчання і дошкільного виховання з методикою викладання Кам'янець-Подільського державного університету;

Кирик Л.В. — завідувач ДНЗ №21 м. Кам'янця-Подільського.

 

Дуткевич Т.В.

Д 84 Дошкільна психологія: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 392 с.

ISBN 978-966-364-516-2

У посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дошкільної психо­логії; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до семи років, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дошкільника. Теоретична час­тина посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою. Розробки практичних занять включають план проведення заняття та методичне забезпечення до нього, а також контроль знань студентів.

Посібник рекомендується студентам спеціальностей „Дошкільне виховання". „Психологія", „Практична психологія", може використовуватися викладачами одной­менної дисципліни, вихователями і психологами дошкільних закладів.

ББК 88.8я73

ISBN 978-966-364-516-2       © Дуткевич Т.В., 2007,

© Центр учбової літератури, 2007