Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

1. онтогенез спілкування як найважливіший фактор психічного розвитку дошкільника

Дошкільне дитинство — важливий період психічного розвитку, вік початкового фактичного утворення особистості, за словами О. М. Леонтьева. Інтенсивно формуються психічні фун­кції, складні види діяльності (гра, спілкування з дорослими й ро­весниками), виникають ієрархія мотивів і потреб, самооцінка, во­льова регуляція та моральні форми поведінки. Найважливішим фактором психічного розвитку дошкільника е його спілкування із дорослими. Поза спілкуванням неможливий розвиток специфічно людських психічних функцій, особистісне становлення. Як зазна­чав Л. С. Виготський, «Будь-яка вища психічна функція з'явля­ється на сцені двічі: перший раз як діяльність колективна, соціа­льна діяльність, тобто функція інтерпсихічна, другий раз як дія­льність індивідуальна, як внутрішній спосіб мислення дитини, як функція інтрапсихічна» (Выготский Л. С. Избр. психологические исследования. — М., 1956. — С. 450).

Труднощі психічного розвитку дошкільника пов'язані, як пра­вило, із неадекватно побудованим спілкуванням між дитиною і близькими дорослими.

Походження психологічних проблем у дошкільному віці поді-ляеться на 2 групи:

Несприятливі тенденції у поведінці дитини, які ще не по­рушили норми, але в результаті приведуть до цього.

Незнання батьками або іншими дорослими з оточення ди­тини норм розвитку. У них виникає необгрунтована стурбова­ність щодо дитини. Наприклад, тривога щодо надмірної захопле­ності дитини грою або фантазуванням у старшому дошкільному віці, або з приводу непосидючості, імпульсивності молодшого дошкільника. Всі ці прояви є нормативними віковими особливос­тями розвитку дошкільника.

До особливостей труднощів психічного розвитку у дошкіль­ному віці слід віднести:

несприятливі тенденції носять прихований характер;

деякі з небажаних проявів зникають з розвитком дитини, а деякі переходять у стійкі утворення, що закладають фундамент особистості;

подальша корекція недорозвинених у дошкільному віці психічних якостей є складною, а іноді й неможливою.

встановлення вихователем, психологом наявності й суті труднощів у розвитку дитини та їх корекція відбувається як порі­вняння результатів діагностики з нормами розвитку. Слід підкре­слити, що і вихователь, і психолог веде роботу з дітьми, психіч­ний розвиток яких перебуває у межах норми.

ВиснОВКи про роль спілкування у психічному розвитку дошкільника:

дошкільний вік є періодом початкового фактичного утворення особистості;

спілкування виступає найважливішим фактором пси­хічного і особистісного розвитку дошкільника;

труднощі психічного розвитку дошкільника пов'язані, як правило, із неадекватно побудованим спілкуванням між дитиною і близькими дорослими;

характер психологічних проблем у дошкільному віці виявляється як несприятливі тенденції у поведінці дитини, або необгрунтована стурбованість батьків (чи інших доро­слих з оточення малюка) щодо дитини через незнання ними норм її розвитку.