Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 22

ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ дитини

ДО СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 22.

Контроль самостійної роботи (конспект за вибором студен­та: Мухина В. С. Первые дни в школе // Шестилетний ребенок в школе. — М.: Просвещение, 1990. — С. 33—47; або Буцкіна С. В. Формування мотиваційної готовності дітей 6—7 років до навчан­ня у школі // Практична психологія і соціальна робота. — 2001.— № 5.— С. 16—19).

Практична робота «Аналіз матеріалів малюнкових та графі­чних методик на визначення психологічної готовності дитини до школи».

Розв'язання психологічних завдань.

Ситуаційні завдання для самоконтролю.

Підсумок.

 

Методичне забезпечення заняття

І. Практична робота «Аналіз матеріалів малюнкових та графічних методик на визначення психологічної го­товності дитини до школи».

Обладнання: матеріали малюнково-графічної методи­ки Керна-їєрасека (малюнок людини, копіювання розміщення то­чок та записаної фрази); графічних методик «Лабіринт», «Продо-вжи візерунок».

Хід роботи

Вступне слово викладача. Викладач пояснює порядок вико­нання малюнків та графічних завдань дітьми, передбачений ме­тодиками.

Група студентів поділяється на 5 підгруп, кожна з яких отримує матеріали однієї з методик.

3.         Завдання до групового виконання полягають в наступному: — розподілити роботи за якістю виконання на три рівні, ви- значивши їх кількісне співвідношення у \%;

встановити критерії, за якими зроблено поділ робіт на рівні

виконання;

визначити, рівень яких психічних та особистісних власти­востей дитини розкриває її робота;

сформулювати рекомендації батькам щодо усунення недо­ліків у підготовці їх дітей до школи, виявлених при аналізі;

зробити гіпотетичний висновок про рівень психологічної го­товності обстежених дітей до систематичного навчання у школі.

4. Обговорення результатів проведеного аналізу. Студентам пропонується висловити думку про можливості та показники у діагностиці психологічної готовності дітей до школи; про роль вихователів та батьків у підготовці дітей до школи.