Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 20

РОЗВИТОК ЗДІБНОСТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ДИТИНСТВІ

Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 20.

Контроль самостійної роботи (з художньої та науково-популярної літератури підібрати та проаналізувати фрагменти з описами особливостей розвитку видатних людей у дитинстві; оформити фрагменти у вигляді карток).

Презентація студентами підготовлених фрагментів з описа­ми особливостей розвитку видатних людей у дитинстві.

Самостійна робота над програмованими завданнями.

Підсумок.

 

Методичне забезпечення заняття

І. Презентація студентами підготовлених фрагментів з описами особливостей розвитку видатних людей у ди­тинстві.

Хід презентації:

Студент зачитує підготовлений ним фрагмент.

Проводить самостійний аналіз описаних особливостей роз­витку видатних людей у дитинстві, окремо зупиняючись на про­блемі ранньої обдарованості, тих її ознаках, які виявилися в опи­саній поведінці, встановлюючи фактори зовнішнього середо­вища, що сприяли розвитку здібностей.

 

ІІ. Програмовані завдання для самостійної роботи

1. Який зв'язок існує між здібностями та досвідом осо­бистості: а) вони тотожні; б) досвід становить зміст здібностей; в) досвід становить одну з умов здібностей; г) досвід зумовлює здіб­ності.

2. Чому не всіх відмінників називають здібними, а невстигаю-чих — нездібними?

Вставте пропущене слово: «Сукупність здібностей, які зу­мовлюють особливо успішну діяльність людини в одній чи кіль­кох сферах, які вирізняють її серед інших людей, що виконують ту ж діяльність у тих же умовах, називають....»

Вставте пропущені слова: «... відрізняється від ... наявніс­тю вагомих, яскраво індивідуальних результатів діяльності».

Вставте пропущене слово: «. — найвищий рівень здібнос­тей, відкриття нових напрямків, шляхів в галузі наукових дослі­джень, техніки, мистецтва.

Здібності, що виявляються у багатьох видах діяльності пев­ного профілю називають: а) продуктивними; б) репродуктивни­ми; в) спеціальними; г) загальними.

Поясніть, через які особливості здібностей не всі вундеркі­нди стають видатними науковцями чи винахідниками?

На який недолік виховання здібностей звертав увагу Козьма Прутков, говорячи, що спеціаліст подібний до флюсу — розвиток його однобічний?

На який недолік виховання здібностей звертав увагу О. С. Пушкін цим рядком: «Нас всех учили понемногу чему-нибудь и как-нибудь».

 

Поясніть такі факти. У родині Баха було більше 60 музи­кантів (Иоганн Себастіан з'явився в п'ятому поколінні), у Моца­рта — 5, у Гайдна та Штрауса — по 2. Не менше відомо фактів, коли діти видатних батьків нічим не відзначились. Так, нащадки Нобелівських лауреатів (їх близько 400) за винятком двох (Кюрі та Н. Бора) не удостоєні таких премій.

Вроджену основу здібностей становить: а) тип вищої нер­вової діяльності; б) тип темпераменту; в) тип конституції тіла; г) задатки.

Перехід задатків у здібності зумовлений: а) вихованням; б) здійснююється спонтанно; в) суспільними умовами; г) суспі­льними умовами та діяльністю особистості.

Чи можна за зовнішніми ознаками визначити задатки но­рмальної людини? Чому? а) так; б) ні.

Які особистісні фактори визначили розвиток здібнос­тей у такому випадку. Видатний театральний діяч К. Станіс-лавський назвав свою автобіографічну книгу «Моє життя — в мистецтві». І. П. Павлов радив: «Будьте пристрасні у вашій роботі, у ваших шуканнях». а) цілеспрямованість, наполегли­вість; б) працелюбність і працездатність; в) зв'язок діяльності з сенсом життя; г) прагнення до самовдосконалення і вимог­ливість.

Які особистісні фактори визначили розвиток здібностей у такому випадку. Відомо, що твори більшості видатних письменни­ків, поетів (О. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова, І. С. Тургенєва, Л. М. Толстого) мають по кілька варіантів. Л. М. Толстой зізнавався, що деякі речення він переписував по п'ять разів, прагнучи якомога влу­чніше передати думку. М. В. Гоголь знищив другу частину свого найвизначнішого твору — «Мертвих душ». Неодноразово перема­льовували свої картини і художники. а) цілеспрямованість, наполег­ливість; б) працелюбність і працездатність; в) зв'язок діяльності з сенсом життя; г) прагнення до самовдосконалення і вимогливість.

Які особистісні фактори визначили розвиток здібностей у такому випадку. Народна художниця України Катерина Білокур народилась у селі на Полтавщині. Односельці не підтримали ба­жання маленької дівчинки малювати. Родичі сварили за витрати паперу і часу, так потрібного на роботу у господарстві. Зрозуміло, що вона не мала можливості купити пензлі, фарби. Все це худож­ниця виготовляла з природного матеріалу. Тільки наприкінці жит­тя художниця отримала певне визнання. Згодом картини К. Біло-кур із зображенням квітів, фруктів, овочів прославили на весь світ красу української природи. а) цілеспрямованість, наполегливість; б) працелюбність і працездатність; в) зв'язок діяльності з сенсом життя; г) прагнення до самовдосконалення і вимогливість.

17.       Виберіть найбільш точну відповідь Найпершим проявом здібностей у розвитку дитини є:

а)         висока результативність відповідної діяльності;

б)         інтерес до виконуваних завдань;

в)         схильність до певного виду діяльності.

Підвищено зацікавлене, яскраво позитивне емоційне став­лення дитини до діяльності, переживання особливої радості, за­доволення при її виконанні виступає ознаками:

а)         здібностей;

б)         високої активності та ініціативності;

в)         схильностей.

Найперші схильності виявляються у дитини:

а)         немовлячого віку;

б)         раннього віку;

в)         дошкільного віку;

г)         середнього дошкільного віку.

Схильності і здібності виступають у такому співвідношенні:

а)         схильність випереджує здібності;

б)         здібності і схильності розвиваються паралельно;

в)         здібності випереджують схильності.

Оберіть найбільш точну відповідь.

Основним внеском раннього віку у розвиток здібностей є:

а)         дитина засвоює основні рухи і наочні дії, у неї формується активне мовлення;

б)         поява схильностей та уподобань у діяльності;

в)         освоєння ходіння та мовлення.

Виберіть правильну відповідь.

Схильності до експериментування, до пошуку, до висловлення гіпотез, пропозицій є проявами:

а)         сенсорних здібностей;

б)         практичних здібностей;

в)         творчих здібностей;

г)         пізнавальних здібностей.

Виберіть правильну відповідь.

Високі рівні розвитку образних форм пізнання дійсності (сприйняття, образної пам'яті, наочно-образного мислення, уяви) характерні для дітей з:

а)         сенсорними здібностями;

б)         практичними здібностями;

в)         творчими здібностями;

г)         пізнавальними здібностями.

Виберіть правильну відповідь.

У випадках, коли дитина діє не за шаблоном, пропонує і реалі­зує оригінальні способи вирішення практичних та ігрових за­вдань, виявляє ініціативу та отримує такі результати, як малю­нок, казка, оповідання, конструкція, виявляються:

а)         сенсорні здібності;

б)         практичні здібності;

в)         творчі здібності;

г)         пізнавальні здібності.

Виберіть правильну відповідь. Пізнавальні здібності класифікують на:

а)         сенсорні, інтелектуальні, творчі, практичні;

б)         інтелектуальні, сенсорні, творчі;

в)         сенсорні, інтелектуальні, математичні;

г)         мовні, інтелектуальні, творчі, практичні.

Виберіть правильну відповідь.

У творчих здібностях на перший план виходить такий психіч­ний процес, як:

а)         мислення;

б)         емоції та почуття;

в)         уява;

г) уявлення.

Виберіть правильну відповідь.

Які здібності виявляються у дошкільників, що відзначаються вміннями висловлювати пропозиції та приймати їх від товаришів, помірно високою самооцінкою без хвалькуватості, зарозумілості, заздрощів; розвиненим мовленням, здатністю до розподілу обов'язків відповідно до можливостей та інтересів:

а)         творчими;

б)         організаторськими;

в)         практичними;

г)         мовними.

Виберіть правильну відповідь.

Які здібності виявляються у дошкільників з високою гнучкіс­тю тіла, спритністю і граціозністю рухів, високою здатністю до наслідування складних систем рухів:

а)         художні;

б)         організаторські;

в)         практичні;

г)         сенсорні.

Визначте найбільш точну відповідь. Обдарована дитина відзначається:

а)         високим рівнем досягнень, а також значними можливостя- ми їх отримання у майбутньому в різних сферах;

б)         високим рівнем досягнень, а також значними можливостя- ми їх отримання у майбутньому у сфері науки й техніки;

г) значними можливостями отримання досягнень у майбут­ньому у сфері мистецтва.