Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Tema 13

РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ В ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 13.

Контроль самостійної роботи (написати твір «Мої перші дитячі спогади». У творі слід розкрити питання про зміст перших дитячих спогадів: що запам'яталось, у чому особливості образів пам'яті про своє дитинство; яку роль відіграють спогади про своє дитинство у дорослої людини, які висновки слід зробити дорос­лим щодо значення перших життєвих вражень дитини для її по­дальшого життя).

Презентація творів студентами.

Практична робота.

Завдання для самоконтролю.

Підсумок.

 

Методичне забезпечення заняття

I. Практична робота

Обладнання: набір з 13 карток, на кожній з яких міс­титься по одній ознаці пам'яті дітей різного віку. Кількість набо­рів дорівнює кількості студентів у групі, поділеній на 3.

 

Хід роботи

Студенти поділяються на тріади, кожна з яких отримує на­бір карток.

Виконання завдання за інструкцією: «На картках у безсис­темному порядку подано властивості пам'яті дітей немовлячого, раннього та дошкільного віку. Кожен студент у підгрупі повинен зібрати картки, що характеризують пам'ять дитини одного з ви­щеназваних вікових періодів».

Звіт студентів про виконану роботу, його обговорення та уточнення.

ПЕРЕЛІК ОЗНАК ПАМ'ЯТІ, РОЗМІЩЕНИХ НА КАРТКАХ

1. З'являється особистісна пам'ять 2. У процесі мовленнєвого розвитку (спогади), яка впливає на особистіс- інтенсивно розвивається словесно- ний розвиток дитини.          смислова пам'ять, яка розширює сфе-

ру пізнавальної діяльності дитини.

 

Переважає мимовільна образна пам'ять, але з'являються елементи довільної.

Зростає об'єм і міцність збере­ження матеріалу, що позначається на покращенні впізнавання і появі власне відтворення.

Розвиток пам'яті зумовлений зро­станням можливостей сприймання і рухової самостійності дитини, що виникають у предметній діяльності.

Пам'ять функціонує «усередині» відчуттів і сприймань: переважає процес впізнавання.

Панує мимовільне запам'ято­вування.

Складаються елементи довільної пам'яті як здатності до регуляції да­ного процесу спочатку з боку дорос­лого, а потім і самої дитини.

9.         Пам'ять, все більше об'єднуючись з мовою і мисленням, набуває інте- лектуального характеру.

Бурхливий розвиток одержує словесна пам'ять, яка служить осно­вою активного словника і мовлення дитини.

Пам'ять відділяється від сприй­мання: з'являється власне відтво­рення.

Спочатку у малюка розвивається образна, рухова, емоційна пам'ять, а до кінця періоду складаються перед­умови для розвитку словесної пам'яті.

Низька узагальненість за­пам'ятовування і нетривале збере­ження.

 

 

ІІ. Завдання для самоконтролю

 

1. Коли у дитини виникають перші прояви пам'яті, у чому вони полягають?

Що таке впізнавання? Чому переважання його у проявах пам'яті дитини немовлячого віку свідчить про несамостійність пізнавального процесу пам'яті?

Про елементи яких видів пам'яті свідчать наступні прояви поведінки дитини. У якому віці вони виникають?

Малюк розрізняє мелодію, яка колись викликала у нього пози­тивні емоції, а також на прохання дорослого виконує нескладні рухи: «долоньки», «до побачення».

Як пояснити наступний факт. Про дитину якого віку йдеться?

Дж. Болдуїн описує поведінку хлопчика, який впізнав няню після її тривалої відсутності тільки тоді, як вона заспівала.

Про який вид пам'яті йдеться. Для якого віку властиві пер­ші її прояви?

Одним з перших у малюка виникає рефлекс на положення для годування. Потрапляючи у звичну для свого годування позу, ди­тина робить смоктальні рухи. Розвиток.... пам'яті активізується з (зазначити вік з точністю до місяця), коли малюк багато мані­пулює предметами, рухається, вчиться повзати і ходити.