Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 12

РОЗВИТОК СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЇ СФЕРИ ДОШКІЛЬНИКА

Хід заняття

Обговорення теоретичного матеріалу Лекції № 12.

Контроль самостійної роботи (конспект: Венгер Л. А. Про­дуктивная деятельность и овладение зрительным анализом фор­мы / В кн.: Восприятие и действие / Под ред. А. В. Запорожца. — М.: Просвещение, 1967. — С. 197—208).

Практична робота «Розробка бесіди з дошкільниками, спря­мованої на активізацію спостережливості дітей».

Розв'язання психологічних завдань та виконання завдань.

Програмований контроль знань.

Методичне забезпечення заняття

І. Практична робота «Розробка бесіди з дошкільниками, спрямованої на активізацію спостережливості дітей».

Хід роботи

Обговорення загальної структури та етапів бесіди. Спільне створення схеми бесіди, що включає підготовчу роботу з дошкі­льниками; мотиваційну частину бесіди; основний її зміст; підсу­мок.

Виконання завдання студентами у варіантах: а) бесіда під час екскурсії у парк; б) під час відвідування дитячого майданчи­ка; в) під час відвідування школи; г) під час читання дитячої книжки.

Презентація розроблених студентами бесід та їх групове оцінювання.

 

II. Завдання для самоконтролю

1. За якими ознаками роблять висновок про здатність новонародженого до відчуття?

До .... місяців дитина наперед складає пальці відповідно до форми і величини предмета, який хоче взяти. Яке досягнення у розвитку сенсорної сфери малюка забезпечує таку поведінку? Коли воно настає?

Чому сенсорний розвиток дитини тісно пов'язаний із розви­тком її моторики? У чому полягає цей зв'язок?

У якому віці дитина найкраще виділяє форму, величину предметів, а гірше — колір. Наприклад, малюк легко відрізняє маленьку ложку, якою їсть, від великої, якою користуються до­рослі.

Як називаються такі дії дитини? У грі з дошкою Сегена (по­рожня коробка з отворами певної форми на поверхні) дитина по черзі прикладає фігури різної форми до отворів, не проштовхую­чи їх у коробку, а відшуковуючи деталь відповідної до отвору форми. Або при збиранні піраміди прикладає один до одного всі кільця у пошуках найбільшого, поки не залишиться жодного кі­льця. Які основні етапи розвитку цих дій?

Які дії дозволяють дитині виконувати завдання на вибір за зразком, який служить при цьому міркою. У чому полягає це за­вдання і дитина якого віку здатна його виконати?

Чому слова на позначення ознак предметів переддошкіль-ники засвоюють важко і майже не користуються ними? Етапи за­своєння сенсорних еталонів (за Л. А. Венгером).

Розташуйте у правильному порядку і назвіть етапи та вікові координати розвитку сенсорних еталонів у дошкільника. А. Ви­никають дії примірювання у ході практичного співвідношення предметів з урахуванням їх властивостей. Уявлення про окремі знайомі предмети стають своєрідними мірками властивостей ін­ших предметів. Б. Дитина виділяє просторові властивості пред­метів за допомогою рухів тіла, руки спочатку з реальним предме­том, а потім з уявним. С. Формується уявлення про форму і величину, інші ознаки предметів у ході продуктивних видів дія­льності (гри, малювання, конструювання, ліплення).

9.         Які дії лежать в основі тривалої, складної орієнтувально- дослідницької діяльності при ознайомленні дитини з новими предметами. При цьому діти беруть предмет у руки, уважно роз- глядають його, обмацують, куштують на смак, згинають, розтя- гують, стукають ним, підносять до вуха тощо. Коли виникають такі дії?

Відновіть правильну послідовність етапів (позначені бук­вами), за якою педагогу слід організувати спостереження дитини у малюванні, конструюванні: А. виділення просторових взаємо­зв'язків частин (вище, нижче, справа, зліва); розрізнення дрібних деталей і визначення їх просторового розміщення щодо основних частин; Б. предмет сприймається в цілому; В. виділення його го­ловних частин, визначення їх властивостей (форми, величини тощо); Г. повторне цілісне сприйняття предмета.

Яка розумова дія проявляється у фрагменті? Для якого ві­ку вона властива? Ось як дві дитини описували іграшку з неви-значеним зовнішнім виглядом.

Юля Є.: Це барабашка, вони всі такі. У цього зелені вуха, тве­рді, страшні очки. Він весь кошлатий. Це щоб легше лякати було. Лапки бовтаються на тоненьких мотузках. Він весь сіренький.

Антон Д.: Схоже на їжачка. Він теж кошлатий. Носик чорне­нький, вушка зелені. Голова вся біла. Очі є. Вони всередині жовті і чорні.

У якому віці дитина орієнтується в напрямах вперед-назад, вверх-вниз, вправо-вліво або рухаючись в ту чи іншу сторону, або змінюючи положення корпусу, голови, рук і контролюючи ці рухи зором? Коли слово дорослого включається в просторове орієнтування?

Як називається позиція дитини у сприйманні творів худо­жньої літератури? Дошкільник намагається включитися в сюжет, вплинути на хід подій. При повторному читанні він нерідко про­сить пропустити епізоди, в яких улюбленим героям щось загро­жує, або може попросити покуштувати кашу, яку зварила сорока. Для якого віку вона властива?