Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

Тема 22 психологІчна готовнІсть дитини до систематичного навчання в школІ

План

Соціальна ситуація розвитку дитини при переході із дитячо­го закладу в школу.

Мотиваційна готовність дитини до шкільного навчання.

Пізнавальна готовність дошкільника до систематичного на­вчання.

Вольова готовність дитини виконувати вимоги школи.

Емоційна готовність дошкільника до входження у систему взаємовідносин шкільного середовища.

Література

Артемова Л. В. Вчись граючись. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят. — К.: Томіріс, 1995. — 112 с.

Богуш А. М. Речевая подготовка детей к школе. — К.: Рад. школа, 1984. — 176 с.

Буре Р. С. Готовим детей к школе. — М.: Просвеще­ние, 1987. — 96 с.

Воспитание и обучение детей 6-го года жизни / Под ред. А. А. Парамоновой, О. С. Ушаковой. — М.: Просвеще­ние, 1987. — 160 с.

Воспитание нравственных чувств у старших дошколь­ников / Под ред. А. М. Виноградовой. — М.: Просвещение, 1989. — 96 с.

Завтра в школу / Під заг. ред. В. К. Котирло. — К.: Рад. школа, 1977. — 128 с.

Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обу­чение старших дошкольников. — К.: Рад. школа, 1986. — 152 с.

Котирло В. К. Початковий період у навчанні школя­рів. — К.: «Знання». — № 7. — 1985. — 48 с.

Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. — М.: Педагогика, 1991 — 152 с.

Тренируйте ум детей / Сост. Ю. В. Гильбух, В. А. Ге­оргиевская. — К.: Рад. школа, 1983. — 72 с.

Урунтаева Г. А. Дошкольная психология. — М.: Изд. центр «Академия», 1997. — С. 299—307.