Дошкільна психологія - Навчальний посібник (Дуткевич Т.В.)

2. особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту

Вікові особливості темпераменту виявляються у всіх дітей по-різному. Навіть діти — представники одного типу тем­пераменту розрізняються у своїй поведінці та реакціях. Як від­значав М. І. Касаткін, за 25 років вивчення ранніх умовних реф­лексів у немовлят він не зустрічав двох дітей з абсолютно однаковими властивостями нервової системи [79, с. 301]. Водно­час, представники одного типу темпераменту мають між собою більше спільного, ніж діти різних типів. Знання характерних осо­бливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту ва­жливо для педагогів, щоб побудувати індивідуальний підхід до кожного малюка, забезпечити для його розвитку відповідні пси­хогігієнічні умови. Характеристику властивостей темпераменту у дітей — представників різних його типів розкрито у таблиці 4.

 

Пластичність-ригідність

Легко просинаються і за­синають, швидко звика­ють до нової обстановки. Із задоволенням і енергій­но беруться за нову спра­ву і кидають її, починаю­чи, наступну. Навички формуються швидко і легко перебудовуються. Почуття, інтереси і на­строї нестійкі

Часто змінюється настрій. На­вички формуються довго і важко перебудовуються. Труд­нощі переключення і концент­рації уваги. Чутливі до пору­шення режиму дня, до зміни стереотипів

Навички і звички форму­ються довго, але дуже стійкі. Хворобливо пере­живають порушення ре­жиму дня, стереотипів. У нових ситуаціях поведінка дітей порушується. Інші діти важко до них присто­совуються, і вони самі по­гано сходяться 3 ними

У новій обстановці швидко настає перевтома, працезда­тність знижується

Екстравертованість — інтравертованість

Переживання яскраво ви­являються зовні. Більшою мірою відволікаються на зовнішні стимули, ніж на внутрішні

Переживання яскраво виявля­ються зовні. Більшою мірою відволікаються на зовнішні стимули, ніж на внутрішні

Низька емоційність, неви­разна, бідна міміка. Вва­жають за краще гратись на самоті в спокійні ігри (режисерські, настільно-дидактичні) уникають за­нять, пов'язаних з рухо­вими навантаженнями

До спілкування з однолітка­ми не прагнуть, віддають перевагу іграм на самоті

Темп реакцій

Люблять галасливі ігри і віддають перевагу діяль­ності, пов'язаній з рухо­вою активністю. Рухи ду­же виразні, швидкі, жвава міміка. Мовлення гучне, енергійне, його темп шви­дкий

Віддають перевагу рухливим іграм, з елементами спорту, а нерідко просто бігають по гру­пі або ігровій кімнаті. Рухи рі­зкі, переривисті. Мовлення швидке, плутане, нерідко не­зрозуміле

Будь-яку діяльність вико­нують поволі, їм необхід­ний якийсь час, щоб зро­зуміти, що ж від них вимагають. Мовлення по­вільне, неголосне, з три­валими паузами

Рухи і міміка звичайно мля­ві. Мовлення дуже тихе, не­виразне

ВИСНОВКИ про особливості поведінки дітей з різними типами темпераменту:

представники одного типу темпераменту мають між собою більше спільного, ніж діти різних типів.

знання характерних особливостей поведінки дітей залежно від типу їх темпераменту важливо для педагогів, щоб побудувати індивідуальний підхід до кожного малюка, забезпечити для його розвитку відповідні психогігієнічні умови;

у характеристиці кожного типу темпераменту ді­тей слід розкрити конкретні поведінкові прояви таких вла­стивостей, як сензитивність, активність, реактивність, пластичність-ригідність, екстравертованість-інтравертова-ність, темп реакцій.