Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій - Навчальний посібник (Юрченко Л. І.)

Нормативні документи і література

Закон України "Про власність" / ВВРУ. - 1991. - №20 зі змінами та доповненнями на 1 січня 1996 р.

Закон України "Про підприємтва в Україні" // ВВРУ. - 1991. - №24 зі змінами та доповненнями на 1 січня 1996 р.

Закон України "Про підприємництво" // ВВРУ. - 1991. - №14 зі змінами та доповненнями ОВУ, 2001, №17.

Закон України "Про систему оподаткування" // ВВРУ. - 1997. - №16 зізмінами та доповненнями ОВУ, 2001, №26.

Закон України "Про національну програму сприяння розитку малого підприємництва в Україні" // ОВУ. - 2001. - №4.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємтсв". В редакції від 22.05.1997 р. зі змінами та доповненнями на 01.10.1999 р. // Податки та бухгалтерський звіт. - 1999. - №45. 8 листопада 1999 р.

Закон України "Про податок на додану вартість" // ВВРУ. - 1997. -№21 зі змінами та доповненнями // ОВУ. - 2001. - №32.

Альгин А.П. Риск в предпринимательстве. - Питер СОМ. - С.-П., 1992.

Баканов М.И., Шеремет АД. Теория экономического анализа. - М.: Экономика, 1994.

Берне Патрик, Бэрроуз Элисон. Секреты Excel 97.: Пер. с англ. - К.: Диалектика, 1997.

Бланк І. Фінансово-економічні проблеми розвитку торговельних підприємств в Україні // Вісник КНТЕУ. - 2004. - №5.

Валевич Р.П., Давидова Г.А. Экономика торгового предприятия. -Минск: Вишэйшая школа, 1996.

Ворет И., Ревенлоу П. Экономика фирмы. - М.: Высшая школа, 1994.

Егорова Е.Е. Еще раз о сущности риска и системном подходе // Управление риском. - 2002. - №2.

Карлберг Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. - К.: Диалектика, 1997.

Мазаракі А. та ін. Перспективи розвитку внутрішньої торгівлі в Україні: критичний погляд // Вісник КНТЕУ. - 2002. - №6.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - К.: Хагар-Демос, 1993.

Методичеекие рекомендации по определению рациональних товарных запасов на предприятиях розничной торговли. - К., 1990.

Петренко И.Н. Институциональные риски и экономическая безопасность // Управление риском. - 2002. - №4.

Project Expert 5 Prof. Руководство пользователя. Про-инвест-кон-салтинг. - М., 1998.

Ушакова Н.Н., Кукурудза Л.А. Управління прибутком торговельного підприємства. -К., 1993.

Хиерик Р., Джексон Р. Торговля и менеджмент продаж. - М.: Фи-линъ,1996.