Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій - Навчальний посібник (Юрченко Л. І.)

4.3. планування формування і розподілу прибутку

Розрахунок планової суми прибутку - найбільш відповідальним етапом її планування. При цьому використовуються такі методи.

1. Метод планування суми прибутку від реалізації товарів на основі раніше сформованих планових показників від суми доходів і витрат обігу застосовується в тих випадках, коли при розрахунку суми доходів від торгової діяльності не використовувався показник цільової суми прибутку. Розраховується за формулою

ДТп * (100 - Сп д) БПп —     п   100       — - IОп,

де   БПп - планова сума балансового прибутку від реалізації товарів;

ДТп - планова сума доходів від торгової діяльності; ІОп - планова сума витрат обігу; Снд - ставка податку на додаткову вартість (і інших податків, що сплачуються за рахунок доходів торгового підприємства), \%.

Метод планування суми прибутку від реалізації товарів на основі раніше сформованого планового показника обсягу реалізації товарів, що грунтується на системі "взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку". У цьому випадку вираження має вигляд:

Бп  — (Рп — Рт.б) * (Рч.д — Ри.зм)

п — ~  100 ~'

де:   БПп - планова сума прибутку;

Рп - плановий обсяг реалізації товарів; Ртб - обсяг реалізації товарів, що забезпечує досягнення точки беззбитковості;

Рч.д - рівень чистого доходу від реалізації товарів до товарообігу, \%;

Ризм - рівень змінних витрат обігу до товарообігу, \%. У процесі цього розрахунку визначається обсяг реалізації товарів, що забезпечує досягнення точки беззбитковості, тому паралельно можуть бути визначені показники межі і коефіцієнта безпеки (фінансової міцності).

Метод планування суми прибутку від реалізації товарів на основі середнього рівня рентабельності товарообігу - один з найпростіших і тому його широко використовують на підприємствах торгівлі. При цьому використовується всього два показники - планова реалізація товарів і плановий рівень рентабельності товарообігу. Останній визначається за його значенням у передплановому періоді, скоригованому з урахуванням майбутніх змін рівнів прибутковості і витрат: п 100

де   Рп - плановий обсяг реалізації товарів;

Урт - середній рівень рентабельності товарообігу в плановому періоді, \%.

4. Метод планування суми прибутку від реалізації товарів на основі формування цільового її розміру дає можливість забезпечити найбільше ув'язування зі стратегічними цілями розвитку торгового підприємства на майбутнє. Основою цього методу розрахунку є попереднє визначення потреби у власних фінансових ресурсах, які формуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Розрахунок ведеться по кожному елементу цієї потреби (виробничий розвиток, виплата доходу власникам майна, додаткове матеріальне стимулювання персоналу і т. ін.). Сумарна потреба в засобах, формованих за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, являє собою цільовий розмір чистого прибутку підприємства в плановому періоді. Це можна виразити такою формулою:

ЧПд *100 ц    100 — Сш

де   ЧПц - цільова сума чистого прибутку підприємства в плановому періоді;

Снп - ставка податку на прибуток (та інші податкові платежі з прибутку), \%. За цим методом визначається найважливіший цільовий орієнтир розвитку торгового підприємства - цільовий прибуток.

Розподіл прибутку підприємства здійснюється відповідно до спеціально розробленої політики, формування якої покликане відбивати вимоги загальної стратегії розвитку торгового підприємства, забезпечити підвищення його ринкової вартості, формувати необхідний обсяг інвестиційних ресурсів, забезпечувати матеріальні інтереси власників і персоналу. Основною метою планування розподілу прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, є оптимізація пропорцій між капіталом і споживаною частиною прибутку. При цьому особливо враховується стратегія його розвитку і забезпечення зростання його ринкової вартості. У процесі оп-тимізації пропорцій між капіталом і споживаною частинами прибутку необхідно враховувати значну кількість факторів, основними з яких є:

Стадія життєвого циклу підприємства (на ранніх стадіях життєвого циклу торгове підприємство змушене більше коштів інвестувати у свій розвиток, обмежуючи розміри виплат доходів власникам майна).

Необхідність розширення підприємством своїх інвестиційних програм (у періоди регіональної диверсифікованості торгової діяльності, переходу на нові торгові технології, відновлення складу основних фондів і т. п. потреба в капіталізації прибутку зростає).

Ступінь готовності до реалізації окремих інвестиційних проектів з високим рівнем ефективності (окремі інвестиційні проекти для забезпечення високої ефективності потребують прискореної реалізації).

Можливості формування фінансових ресурсів за рахунок альтернативних джерел (доступність і вартість залучення позикових засобів на фінансовому ринку).

Рівень ризику здійснюваних господарських операцій і ступінь його страхування.

Стадія кон'юнктурного циклу споживчого ринку (у період підйому кон'юнктури ефективність капіталізації прибутку торгового підприємства значно зростає).

Система матеріального стимулювання персоналу підприємства (форми стимулювання працівників за рахунок прибутку за колективним договором та індивідуальними трудовими контрактами).

Рівень оподатковування доходів власників підприємства в зіставленні з рівнем оподатковування майна підприємства (при значному перевищенні першого над другим власникам вигідніше капіталізувати прибуток, ніж споживати його).

Досягнутий до цього моменту рівень ефективності фінансового левериджу (роль цього фактора буде розглянута окремо).

Оцінка цих факторів дозволяє оптимізувати напрями використання прибутку в процесі планування його розподілу. Розподіл суми балансового прибутку здійснюється певними етапами. На першому етапі із суми балансового прибутку віднімається планований розмір податкових і інших обов'язкових платежів, здійснюваних за рахунок цього джерела, і визначається сума прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. На другому етапі планується розподіл прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, на капіталізовану і споживану її частини. Якщо власники підприємства дотримуються залишкового принципу формування своїх доходів, то пріоритетним завданням є, можливо, більш повне задоволення потреби у власних фінансових ресурсах, які формуються за рахунок прибутку. На третьому етапі у складі капіталізованої частини прибутку виділяються кошти, що направляються в резервний, страхові та інші обов'язкові фонди спеціального призначення, що забезпечують виробничий розвиток і передбачені статутом підприємства. Частина, що залишилася, розподіляється по конкретних напрямах його використання. На четвертому етапі планована до споживання частина прибутку розподіляється на фонд виплати доходів власникам майна і фонд стимулювання персоналу підприємства. Певно частина цього прибутку може плануватися і в інших формах споживання (добродійність).

Для оцінювання ефективності розподілу прибутку використовується коефіцієнт його капіталізації за формулою „    _ КП*100 Кю _   ЧП '

де:  КП - сума прибутку капіталу торгового підприємства;

ЧП - загальна сума чистого прибутку (прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства).

Чим вищий цей показник, тим більше в підприємства можливостей здійснювати свій стратегічний розвиток на принципах самофінансування, тим вищі темпи зростання його ринкової вартості.

Істотно підвищити прибуток підприємства можна за допомогою спеціальних програм, використовуваних електронними обчислювальними машинами. У сучасних версіях Excel, використовуючи спосіб пошук рішення, можна вирішувати складні завдання, що практично не піддаються рішенню вручну. З його допомогою можна з максимальною вигодою розмістити ресурси, а це значить, що зменшиться до мінімуму собівартість і, отже, збільшиться прибуток. Магазини торгують, як правило, різноманітним асортиментом. Щоб мак-симізувати прибуток, можна продавати дорогі товари, але тоді споживач може бути незадоволений, і магазин утратить значну частку клієнтів. Програма дає можливість накласти обмеження на кількість визначених товарів, сама знаходить оптимальну кількість для кожного товару, сприяючи максимізації прибутку. Зважуються і більш складні завдання по мак-симізації прибутку з використанням стимулювання покупців призами, а також розроблення альтернативних рішень з мак-симізації доходів, мінімізації витрат і ризиків.

Відомо також, що один зі шляхів збільшення доходу полягає в підвищенні якості товарів і обслуговуванні в магазині. Само собою зрозуміло, що на продукцію високої якості надходить менше скарг споживачів, менше заявок про безкоштовне сервісне обслуговування і гарантійний ремонт. Цими

Потреба в запасах товарів визначається шляхом множення одноденного обсягу реалізації на норму запасу в днях. Для усереднених розрахунків ця норма на первісному етапі діяльності торгового підприємства приймається за 60 днів. Потреба в запасах матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів установлюється методом прямого рахунку за окремими різновидами з урахуванням особливостей створюваного торгового підприємства. Потреба в грошових активах ґрунтується на визначенні майбутнього їхньої витрати на оплату праці персоналу, на авансові податкові платежі, на рекламу, комунальні послуги й тощо. Обсяги грошових активів у цьому випадку розраховуються, виходячи з практики на майбутні три місяці.

Оборотні активи характеризуються такими позитивними особливостями:

високою ліквідністю;

високим ступенем структурної трансформації, тому що можуть бути легко перетворені з одного виду в інший;

легкістю керування, через що швидкість їхнього обороту може бути підвищена;

великою пристосовністю до змін кон'юнктури споживчого і фінансового ринків.

Однак вони мають рід недоліків:

частина оборотних активів, що знаходяться в грошовій формі, піддається утраті вартості в процесі інфляції;

тимчасово вільні грошові активи генерують менший прибуток порівняно з тимчасово вільними необоротними активами, а зайві запаси товарів не тільки не генерують прибуток, а й спричинюють додаткові витрати обігу по їх збереженню;

запаси товарів у процесі їхнього перебування в магазині піддаються постійним втратам у зв'язку з природним збитком;

значна частина оборотних активів піддається фінансовому ризику втрат у зв'язку з несумлінністю партнерів, покупців і персоналу.

 

Необоротні активи характеризуються такими позитивними особливостями:

практично не піддаються дії інфляції;

їм властивий менший фінансовий ризик втрат у процесі господарської діяльності торгового підприємства; вони практично захищені від несумлінних дій партнерів по господарських операціях;

здатні генерувати стабільний прибуток при несприятливій торговій кон'юнктурі, а при недоцільності їхнього використання в торгово-технологічному процесі підприємства можуть бути передані в оренду іншим господарюючими суб'єктам;

сприяють запобіганню (істотному зниженню) втрат товарів та інших матеріальних оборотних активів у процесі їхнього збереження;

їм властиві великі резерви істотного розширення обсягу товарообігу в періоди підйому кон'юнктури споживчого ринку.

Разом з тим необоротні активи мають ряд недоліків:

піддаються моральному зносу (особливо активна частина основних фондів), у зв'язку з чим, навіть тимчасово виведені з експлуатації, ці активи втрачають свою вартість;

важко піддаються фінансовому керуванню, тому що слабко мінливі в структурі в короткому періоді часу;

здебільшого вони відносяться до групи неліквідних активів (у короткому періоді часу) і не можуть бути засобом забезпечення потоку платежів при зниженні рівня платоспроможності торгового підприємства і загрозі банкрутства.

Оптимізація співвідношення оборотних і необоротних активів повинна здійснюватися з урахуванням форм товарної спеціалізації підприємства, розміру його товарних запасів, застосовуваних методів продажу товарів, забезпечення достатньої ліквідності активів і платоспроможності підприємства, зниження рівня його господарських ризиків. При сприятливій кон'юнктурі споживчого ринку насамперед знижується потреба у необоротних активах, а в складі оборотних активів - у запасах товарів у зв'язку з уповільненням їхньої оборотності. Вільні грошові активи використовуються в цьому періоді в різних формах фінансових інвестицій. При сприятливій кон'юнктурі нарощування окремих видів активів торгового підприємства здійснюється в зворотному порядку - від запасів товарів до необоротних активів.

 

 

1

2

Інвестиції в цінні папери СУМАРНИЙ АКТИВ

0,00 0,00

Відстрочені податкові платежі

0,00

Короткострокові займи

0,00

Рахунки до оплати

0,00

Отримані аванси

0,00

Сумарні короткострокові зобов'язання

0,00

Довгострокові займи

0,00

Звичайні акції

0,00

Привілейовані акції

0,00

Капітал, внесений понад номінал

0,00

Резервні фонди

0,00

Додатковий капітал

0,00

Нерозподілений прибуток

0,00

Сумарний власний капітал СУМАРНИЙ ПАСИВ

0,00 0,00

 

Ставка рефінансування

 

Валюта

1-ий рік

2-ий рік

3-ій рік

4-ий рік

5-ий рік

6-ий рік

Гривні

3,00

3,03

3,06

3,09

3,12

3,15

Долар

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Інфляція (гривні)

Інфляція (долар)

Податки

Прибуток Прибуток Зарплата Зарплата Зарплата Зарплата

Обсяг продажів Прибуток Зарплата

Місяць

30

Місяць

0

Місяць

0

Місяць

32

Місяць

2,5

Місяць

0

Місяць

2,5

Місяць

5

Місяць

2,5

Назва податку           |     База    "   Період   Ставка, \%

Податок на прибуток Плата за землю Збір за природні ресурси Збір на пенсійне страхування Збір на соціальне страхування Збір у інноваційний фонд. Відрахування на автодороги Комунальний податок Фонд безробіття

Список етапів

 

Назва

Тривалість

Дата початку

Дата закінчення

Розроблення бізнес-плану

30

01.02.2001

03.03.2001

Юридична реєстрація

30

01.02.2001

03.03.2001

Закупівля легкового транспорту

30

01.02.2001

03,03.2001

Оформлення кредитів

35

01.02.2001

08.03.2001

Замовлення договорів на сировину

180

01.02.2001

31.07.2001

Розробка технологічного процесу

300

01.02.2001

28.11.2001

Установлення обладнання для

360

01.02.2001

27.01.2002

виробництва

90

01.10.2001

30.12.2001

Підготовка виробничих площ

120

01.10.2001

29.01.2002

Вивчення ринку збиту

120

01.10.2001

29.01.2002

Автомат для упакування

60

15.12.2001

13.02.2002

Закупівля вантажівок Volvo

30

01.01.2002

31.01.2002

Закупівля вантажівок Газель

55

01.12.2001

25.01.2002

Сертифікація

1434

01.02.2002

05.01.2006

Виробництво спирту харчового

 

 

 

Список ресурсів

 

Назва

Тип

Од.вим.

Тис. руб.

Тис. $

Сертифікація

Послуги

етап

20,00

0,00

 

Люди

 

58,00

0,00

 

Інвестиційний план

 

 

 

 

N

Назва етапу

Трива-

Дата початку

Дата закін-

лість

чення

1

Розроблення бізнес-плану

30

01.02.2001

03.03.2001

2

Юридична реєстрація

30

01.02.2001

03.03.2001

3

Закупівля легкового транспорту

30

01.02.2001

03.03.2001

4

Оформлення кредитів

35

01.02.2001

08.03.2001

5

Укладення договорів на сировину

180

01.02.2001

31.07.2001

6

Розробка технологічного процесу

300

01.02.2001

28.11.2001

7

Установлення обладнання

360

01.02.2001

27.01.2002

8

Підготовка виробничих площ

90

01.10.2001

30.12.2001

9

Вивчення ринку збиту

120

01.10.2081

29.01.2002

10

Автомат для упакування

120

01.10.2091

29.01.2002

11

Закупівля вантажівок Volvo

60

15.12.2001

13.02.2002

12

Закупівля вантажівок Газель

30

01.01.2002

31.01.2002

13

Сертифікація

55

01.12.2001

25.01.2002

14

Виробництво спирту харчового

1434

01.02.2002

05.01.2006

 

Планований обсяг постачань

 

 

N

Продукт/Варіант

Од. вим.

2-12.

2002

2003

2004

2005

1-10. 2006

 

 

 

2001

рік

рік

рік

рік

1

Виробництво спирту харчового

1 декалітр

2 666.67

8 000

8 000

8 000

10 800

5 333

 

Кредити

 

Назва

Дата

Сума

Сума тис. дол

Термін

Ставка, \%

Кредит

01.09.2002

400,00

 

2 роки

12,00

Розподіл прибутку Частка прибутку, яка витрачається на формування резервів \%

 

1-ий рік

2-ий рік

3-ій рік

4-ий рік

5-ий рік

6-ий рік

0,00

5,00

5,00

6,00

6,00

7,00

 

Збут (Ціноутворення)

 

Продукт Варіант

Ціна, тис.грн

Ціна, тис. дол

Опис

Виробництво спирту харчового

0,14

 

 

Збут (Умови оплати)

 

Продукт Варіант

Опис

Виробництво спирту харчового

Продаж по факту

Збут (Умови продаж)

Продукт Варіант     Опис  

Виробництво спирту харчового    

Виробництво

 

Назва

Виробничий цикл

Графік виробництва

Виробництво спирту харчового

32 дні

Необмежене виробництво

 

Сумарні прямі витрати

 

Назва

Од. вим.

тис.грн      тис. $

Виробництво спирту харчового

1 декалітр

0,00 0,00

 

Матеріали і комплектуючі

 

Назва

Од. вим.

Ціна, тис.грн

Ціна, тис. $

Бражка

1 декалітр

0,00

0,00

Подпись: План по персоналу
Загальні витрати

 

Назва

Сума, тис. грн

Сума, тис. дол

Платежі

Управління

0,5

 

Щомісяця

Виробничі витрати

5,4

 

Щомісяця

Маркетингові послуги

2,5

 

Щомісяця

 

Прибутки-збитки, тис.грн

 

N з/п

Рядок

2-12. 2001

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

1-10. 2006

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Валовий обсяг продажів

417, 85

1 359, 36

1 550, 50

1 794, 70

2 876, 70

1 592, 26

2

Втрати

 

 

 

 

 

 

3

Податки з продаж

10, 45

33, 96

38, 76

44, 87

71, 92

39, 81

4

Чистий обсяг продаж

407, 41

1 325,38

1 511, 74

1 749, 84

2 804,78

1 552,46

5

Матеріали і комплектуючі

 

 

 

 

 

 

6

Відрядна зарплата

 

 

 

 

 

 

7

Сумарні прямі витрати

 

 

 

 

 

 

8

Валовий прибуток

407, 41

1 325, 38

1 511, 74

1 749, 84

2 804, 78

1 552, 46

9

Податок на майно

 

 

 

 

 

 

10

Адміністративні витрати

5, 88

7, 50

9, 00

11, 01

13, 76

14, 35

11

Виробничі витрати

63, 47

81, 06

97, 20

118, 90

148, 63

154, 99

Продовження таблиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Коеф.обігов. кре-

 

 

 

 

 

 

7

диторської заборгованості (СР)

 

 

 

 

 

 

8

Коеф.обіг. праців-

-0, 79

-3, 04

4.17

1.92

1, 50

0, 57

ника (NCT)

9

Коеф.обор. основних засобів (FAT)

 

 

 

 

 

 

10

Коеф.обор. активів

-0, 79

-3, 17

2, 33

1, 68

1, 45

0, 56

(TAT)

 

Сумарні зо-

 

 

 

 

 

 

11

бов'язання до активів (TD/TA), \%

-0, 17

-32, 58

61, 90

12, 31

3, 44

1, 59

 

Довгострокові зо-

 

 

 

 

 

 

12

бов'язання до активів (LTD/TA), \%

 

-28, 22

17, 77

 

 

 

 

Довгострокові зо-

 

 

 

 

 

 

13

бов'язання до не-

 

 

 

 

 

 

оборотних акт., \% \%(1.TE/PA), \%

 

 

 

 

 

 

 

Сумарні зобо-

 

 

 

 

 

 

14

в'язання по відношенню до власного кап. (TD/EQ), \%

-0, 17

-24, 57

162, 49

14, 04

3, 56

1, 62

15

Коеф. покриття

 

 

33, 92

23, 51

 

 

відсотків (TIE), раз

 

 

 

 

 

Коеф. рентаб. ва-

 

 

 

 

 

 

16

лового прибутку (GPM), \%

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

100, 00

 

Коеф. рентаб. опе-

 

 

 

 

 

 

17

рац. прибутку (OPM), \%

-1 519

-501, 75

50, 81

62, 60

74, 11

60, 44

 

Коеф.рентаб. чис-

 

 

 

 

 

 

18

того прибутку (NPM), \%

-1 519

-501, 75

31, 55

40, 69

48, 17

28, 77

19

Рентаб. оборотних

1 202, 03

1 590, 90

73, 47

68, 51

69, 78

16, 96

активів (RCA), \%

 

Рентаб. необорот-

 

 

 

 

 

 

20

них активів (RFA),

\%

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці

 

21

Рентаб. інвестицій (ROI), \%

1 202, 03

1 590, 90

73.47

68, 51

69, 78

16, 06

22

Рентаб. власного капіталу (ROE), \%

1 200, 00

1 200, 00

192, 86

78, 13

72, 27

16, 32

23

Прибуток на акцію (ЕРО), тис. грн

 

 

 

 

 

 

24

Прибуток на акцію (ЕРО), тис. дол

 

 

 

 

 

 

25

Дивіденди на акцію ^РО), тис. грн

 

 

 

 

 

 

26

Дивіденди на акцію ^РО), тис. дол

 

 

 

 

 

 

27

Коеф.покриття дивідендів (ODC), разів

 

 

 

 

 

 

28

Сума активів на акцію(TAO),тис. грн

 

 

 

 

 

 

29

Сума активів на акцію (TAO), тис. дол

 

 

 

 

 

 

30

Співвідношення ціни акції і прибутку (Р/Е) разів

 

 

 

 

 

 

Інтегральні показники