Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій - Навчальний посібник (Юрченко Л. І.)

3.5. логістика

Особливе місце в організації і керуванні торговими підприємствами займає логістика. Це наука про планування транспортування, складування й інших матеріальних і нематеріальних операцій, зроблених у процесі доведення готової продукції до споживача, відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачу, збереження й оброблення відповідної інформації.

Один з основних принципів логістики грунтується на твердженні: що неможливо виміряти - те неможливо планувати і тим неможливо керувати. Основними критеріями в логістичних схемах є: "точно в термін", "якість гарантована", "точна кількість", "швидке реагування".

Комерційна логістика пов'язана з проблемами забезпечення процесу виробництва матеріальними ресурсами. Ці проблеми виникли в 60-х роках минулого століття, а причини їхнього виникнення пов'язані зі значним зростанням витрат на утримання запасів і транспортування продукції фірм. Тому фірми почали проводити дослідження у сфері просування матеріального потоку в каналах розподілу, скорочення витрат на зберігання запасів і транспортування продукції. У зв'язку з

цим в економіці сформувалася нова наука - логістика. Основні проблеми:

Планування матеріальних запасів.

Транспортування продукції - вибір виду транспорту, складання графіків обслуговування споживачів.

Складування і складське оброблення - розміщення складів, керування складською переробкою, упакування і т.д.

Інформація - оброблення запасів, прогнозування попиту.

Інші функціональні сфері логістики - кадри, що обслуговують виробництво.

Логістика є життєво важливим компонентом економіки, і у 80-ті роки вона дуже швидко поширилася на Заході і в США. Наприклад, у США витрати на логістику в національному масштабі оцінюються в розмірі 15-23\% валового національного продукту. І одна з основних причин, на думку американських економістів, - це процес дорегулювання економіки. Державний і приватний сектори виявляють зростаючу цікавість до сфери комерційної логістики.

У логістичних рішеннях беруть участь:

продуценти (ті, хто виробляє продукти), постачальники;

у приватному секторі споживач формує попит на продукцію виготовлювача. Виготовлювач виступає як постачальник. Він домовляється з транспортними агентствами про переміщення сировинних матеріалів на підприємство, а готової продукції - з підприємства на ринки. Таким чином, попит на транспортні перевезення - це виробничий попит. Уряд забезпечує значну частку транспортної інфраструктури, керує і керує послугами.

Найбільш узагальнено логістика - це процес керування матеріальним потоком. Для його вивчення складаються економічні моделі, що характеризують вплив різних економічних показників на його величину. Мета моделі - з'ясувати, як екзогенні змінні впливають на ендогенні.

Припустимо, що величина попиту (матеріальний потік) О залежить від тарифу за перевезення продукції РВ і сукупного доходу споживача У. Цю залежність виразимо рівнянням попиту

0Л = Б х (Рв ■*■ У).

Припустимо також, що матеріальний потік залежить від тарифу на перевезення РВ і ціни на пально-мастильні матеріали (ПММ) - Р^, тоді:

0* = Б х (Рв + Рї) .

Припустимо також, що перевезення змінюється так, щоб забезпечувалася рівновага попиту та пропозиції:

я* = а*.

Ці три рівняння і складають модель "матеріальний потік", які можна проілюструвати на діаграмі (рис. 7):

б

Рис. 7. Баланс пропозиції та попиту: 5 - пропозиція; Б - попит;

X - обсяг матеріального потоку

Крива попиту показує співвідношення між тарифом на перевезення при постійному рівні сукупного доходу споживачів і матеріальним потоком. Оптимальний обсяг матеріального потоку визначиться в точці А перетинанням двох кривих (попиту та пропозиції). У цій точці встановлюється рівноважна ціна (тариф) на перевезення продукції й оптимальний матеріальний потік, що відповідає попиту за цією ціною (тарифу).

Однак при зростанні сукупного доходу споживачів збільшується попит на потік матеріалів, тобто зміна однієї екзогенної змінної (сукупний доход У) впливає на обидві ендогенні перемінні: тарифи на перевезення і потік матеріалів. При підвищенні ціни на пально-мастильні матеріали пропозиція продукції (потік матеріалів) 5 зменшується, а ціна за перевезення продукції (потік матеріалів) збільшується (рис. 8).

Рис. 8. Обсяг загальних змін при зміні потоку матеріалів Розглянемо умови роботи логістики.

1. Запаси відіграють буферну роль між транспортом, виробництвом і реалізацією. Завдяки їм економічно й ефективно функціонує уся виробнича система. Величина виробничих запасів повинна бути оптимальною для всієї виробничої системи.

2.         Транспорт при логістичному підході - це не тільки пе- ревезення від постачальника до споживача, з підприємства на склад, зі складу на склад, а також доставка зі складу спожива- чеві. Основними характеристиками транспорту є вартість і ступінь надійності.

Складське господарство - це складські приміщення для зберігання матеріалів, розміщення складських приміщень і їхнє використання.

Інформація. Будь-яка логістична система керується за допомогою інформаційної і контролюючої підсистеми, що передає замовлення, вимоги про відвантаження і транспортування продукції, підтримує рівень замовлень.

Інші функціональні області: виробниче планування і контроль над потоком матеріалів у процесі виробництва і споживання.

Кадри - важливий складовий елемент логістики. їхньому підбору і підготовці надається велике значення.

Обслуговуючі виробництво підрозділу логістики, що обслуговують процес виробництва, повинні не тільки визначати його потреби, а й бути здатними згладжувати коливання попиту та пропозиції. Основною проблемою для неї є визначення розміру і розміщення підприємств. При розробленні враховуються моделі логістичної системи (табл. 17):

Логістична система усе більше застосовується в практичній діяльності різних підприємств, вона лягає в основу економічної стратегії фірми, коли логістика використовується як знаряддя в конкурентній боротьбі і розглядається як управлінська логіка для реалізації планування, розміщення і контролю над фінансовими і людськими ресурсами. Такий підхід забезпечує тісну координацію логістичного забезпечення ринку і виробничої стратегії. Якщо цього вдається досягти, то результатом є: необхідний асортимент запасів у потрібному

місці в придатний час. Координація зовнішнього і внутрішнього транспорту, що гарантує своєчасну доставку відповідно до економічних вимог, раціональне розміщення складського господарства і застосування упакування, що відповідає вимогам транспорту й дає можливість мінімізувати витрати сировини, знизити запаси у виробництві і готовій продукції, синхронізацію замовлень та транспорту.

Основою для аналізу системи логістики є концепція загальних витрат керування логістикою, що розглядає взаємини логістики і витрат виробництва. Спроби мінімізувати витрати якого-небудь окремого виду діяльності можуть призвести до підвищення усіх витрат при організації потоку матеріалів. Корінна перебудова, реорганізація і реконструкція спричиняють істотні витрати. У той же час прийняття концепції логістики дає можливість заздалегідь визначити рамки розвитку і домагатися його еволюційним шляхом. Ця концепція не тільки поєднує керування розрізненими функціями постачання, а й підвищує ефективність діяльності підприємств-спо-живачів. Витрати на фізичне забезпечення і розподіл американської промисловості становлять близько 20\% ВВП.

Увагу промислового менеджменту до логістики звернено тому, що концентрація на підвищення окремих процесів постачання виробництва або реалізації - це тупикова колія, що може призвести до розбалансування системи. На практиці традиційні цілі логістики часто вступають у конфлікт із цілями маркетингу і виробництва. Ціль - загальний оптимум.