Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій - Навчальний посібник (Юрченко Л. І.)

2. валовІ доходи 2.1. формування цінової політики підприємства

Економічна необґрунтованість цін має місце при натуральних виплатах заробітної плати, пенсій, при погашеннях заборгованості населенню України, і це має деструктивний вплив на ринкове ціноутворення, формування попиту. Забезпечення оптимальності внутрішніх пропорцій споживчого ринку, його місткості, прискорений розвиток рівня споживання населенням товарів і послуг є однією з головних умов забезпечення соціально-економічної стабільності й економічної безпеки України. Це потребує посилення державного впливу на такі процеси. Більше того, пріоритетний розвиток внутрішнього споживчого ринку, подальше зміцнення на ньому позицій вітчизняних товарів і послуг є необхідною передумовою стабільного економічного зростання України в майбутньому. Найважливішим механізмом системи одержання доходів торговим підприємством є його цінова політика. Крім того, вона істотно впливає на обсяги господарської діяльності, рівень його фінансового стану і конкурентоспроможності на споживчому ринку.

В умовах сучасної України підприємства торгівлі далеко не завжди можуть використовувати досвід закордонних торгових організацій у зв'язку з непорівнянністю ринкових умов і специфічністю вітчизняних. Непорівнянність ринкових умов пов'язана, насамперед, з розходженнями в рівні розвитку ринкового середовища, системи ринкової інфраструктури, психології покупців. До того ж українські принципи ціноутворення істотно відрізняються від загальноприйнятих у країнах з розвинутою ринковою економікою своєю податковою системою,

 

порядком обчислення витрат. На споживчому ринку України не домінують окремі виробники або продавці товарів, у той час як за рубежем це домінування, в певних межах, дозволяється антимонопольним законодавством, і є основою цінової стратегії. Монополізм планової економіки переборений розкриттям кордонів і потоком імпорту, кордонів що супроводжується банкрутством і закриттям багатьох виробничих підприємств, оптових і роздрібних торгових організацій. У нових умовах специфіка торгової діяльності потребує врахування таких умов при формуванні цінової політики підприємств торгівлі:

торгові підприємства не можуть самостійно формувати рівень цін на товари, здійснюючи свою цінову політику на споживчому ринку. Основи цінової політики товарів на споживчому ринку формує виробник;

на відміну від виробників, торгові підприємства в переважній більшості випадків формують свою цінову політику не за конкретними різновидами товарів, а за визначеною асортиментною їхньою сукупністю. Іншими словами, на підприємствах торгівлі цінова політика має не монотоварний, а політоварний характер;

крім безпосереднього товарного елемента, на цінову політику істотний відбиток накладає і рівень торгових послуг. Це пов'язано з тим, що рівень цін, за якими здійснюється реалізація товарів на підприємствах торгівлі, невіддільний від конкретного рівня обслуговування, пропонованого покупцям на цих підприємствах;

цінова система на підприємствах торгівлі має, як правило, більш жорсткий характер, ніж на виробничих підприємствах. У роздрібній торгівлі не використовується навіть поняття "базисна ціна", що підлягає "уторгуванню" у процесі продажу. Застосовувана окремими підприємствами роздрібної торгівлі система цінових знижок стандартна стосовно окремих цінових ситуацій або категорій покупців. Це утруднює проведення гнучкої цінової політики на підприємствах торгівлі.

Торгові підприємства не застосовують звичайно ряд цінових стратегій виробників, пов'язаних із тривалою несприятливою ситуацією на ринку конкретного споживчого товару. Як правило, умови торгової діяльності дозволяють торговому підприємству швидко залишити такий товарний ринок, тобто припинити закупівлю і реалізацію цього товару, у той час як виробник змушений активно боротися за повернення коштів, інвестованих у його виробництво.

Предметом цінової політики торгового підприємства виступає не ціна товару в цілому, а лише один з її елементів - торгова надбавка. Саме цей елемент ціни товару характеризує ціну торгових послуг, пропонованих покупцю при його реалізації торговим підприємством. І тільки цей елемент ціни з урахуванням кон'юнктури споживчого ринку, умов своєї господарської діяльності, рівня ціни виробника й інших факторів торгове підприємство формує самостійно.

Незважаючи на високий ступінь зв'язку з ціною виробника, рівень торгової надбавки далеко не завжди визначається рівнем ціни на товар. Навіть при низькому рівні ціни на товар, запропонованому його виробником, може бути сформований високий рівень надбавки, і, навпаки - при високому рівні ціни виробника торгові підприємства часто обмежуються низьким рівнем надбавки. Ця специфіка торгової діяльності визначає особливості формування цінової політики підприємств торгівлі. Під формуванням цінової політики торгового підприємства розуміється обґрунтування системи диференційованих рівнів торгової надбавки на реалізовані товари і розроблення заходів щодо забезпечення оперативного їхнього коригування залежно від зміни ситуації на споживчому ринку й умов господарювання.

Можливість здійснення торговими підприємствами власної диференційованої цінової політики є одним з безсумнівних досягнень здійснюваних у країні ринкових реформ. Основними передумовами формування цінової політики на підприємствах торгівлі є ціни пропозиції і ціни попиту на споживчому ринку, податкові платежі, що входять у ціну товару й платяться безпосередньо за рахунок доходів підприємства, до яких відносяться податок на додану вартість, акцизний збір, митні збори, мита і сума прибутку від реалізації товарів до відрахування з неї податків.

Усі елементи торгової надбавки при вмілій роботі піддаються коригуванню. Навіть зниження суми і рівня податкових платежів, що входять у ціну товару, може бути забезпечене за рахунок удосконалювання асортиментної політики підприємства, відмови від імпорту ряду товарів, здійснення ефективнішої податкової політики шляхом більш повного використання системи податкових пільг.

До основних принципів формування цінової політики відносяться:

забезпечення ув'язування цінової політики підприємства з загальною стратегією керування підприємством і пріоритетними цілями розвитку товарообігу;

забезпечення ув'язування цінової політики з кон'юнктурою споживчого ринку й особливостями обраної ринкової ніші;

забезпечення ув'язування цінової політики підприємства з типами пунктів роздрібного продажу товарів;

забезпечення комплексності підходу до встановлення рівня торгової надбавки на товар у поєднанні з рівнем торгового обслуговування покупців;

здійснення активної цінової політики у вигляді самостійності підходів у встановленні роздрібних цін, диференціації підходів, чітко вираженої цінової позиції;

забезпечення високого динамізму цінової політики, що виражається у своєчасності перегляду окремих параметрів, урахування життєвого циклу підприємства і товару.

Формування цінової політики на конкретному підприємстві охоплює такі основні етапи:

Вибір визичених цілей формування цінової політики, що

здійснюється за допомогою:

а)         орієнтира на покупця;

б)         орієнтира на поточні витрати;

в)         орієнтира на прибуток.

Оцінка сформованого рівня торгової надбавки, що досягається за допомогою визначення рівня мінімального прибутку і середнього рівня прибутку, динаміки за окремими етапами передпланового періоду, диференціації рівня окремих елементів - витрат обігу, податків, що входять у ціну товару, прибутку та їхньої структури, а також можливості зниження рівня поточних витрат. Це досягається за рахунок економії окремих видів витрат обігу й ефективної господарської діяльності.

Оцінювання споживчого ринку, що здійснюється в процесі аналізу кон'юнктури ринку на підставі трьох видів можливостей:

диференціацією цін на товари в рамках сформованого "конкурентного поля" на даному сегменті;

диференціацією цін на окремі товари в розрізі окремих категорій покупців з урахуванням диференціації рівня їхнього торгового обслуговування;

•           розширенням обсягу продажу за рахунок зниження цін. Зростання обсягу продажу товарів може спричинити

збільшення суми отриманих торгових надбавок навіть при зниженні їхнього рівня. Це пов'язано з ціновою еластичністю попиту, що визначає ступінь чутливості реагування покупців на зміну кількості товарів залежно від зміни рівня цін на них. Вона вимірюється коефіцієнтом еластичності попиту за ціною, що показує, в якому розмірі збільшується обсяг попиту на товар при зниженні його ціни на 1\%. Еластичність попиту за ціною характеризує всі реалізовані товари по чотирьох групах: високоеластичні, по яких обсяг попиту зростає більше, ніж знижується ціна; середньоеластичні, по яких зростання обсягу попиту відбувається в тій самій пропорції, що й зниження ціни; низькоеластичні, по яких обсяг попиту зростає менше, ніж знижується ціна; товари зі зворотною еластичністю, по яких при зниженні ціни знижується й обсяг попиту. Це відноситься до деяких товарів, споживання яких при зниженні ціни заміщується споживанням більш високоякісних товарів, наприклад, до хліба, картоплі і т. ін.

Вибір моделі розрахунку рівня торгової надбавки визначається конкретним цільовим орієнтиром:

а) при орієнтирі цінової політики на покупця базовим елементом розрахунку рівня торгової надбавки приймається рівень ціни товару, що застосовується для відповідних категорій покупців; він розраховується за формулою

(Цр - ц,) *100

Рт.ні

ц,

де:  Утн1 - рівень торгової надбавки до ціни закупівлі товару, \%;

Цр - рівень ціни реалізації одиниці товару, прийнятний для конкретної категорії покупців; Цз - ціна закупівлі одиниці товару в постачальника; б) при орієнтирі цінової політики на поточні витрати базовим елементом розрахунку рівня торгової надбавки приймається сума витрат обігу, що припадає на одиницю реалізованого товару; розраховується за формулами:

п =

де:  Ртн2 - рівень торгової надбавки до ціни закупівлі товару, \%;

ІС - середня сума витрат обігу, що припадає на одиницю реалізованого товару;

П - розрахункова сума прибутку , що припадає на одиницю реалізованого товару;

Спд - ставка податку на додаткову вартість (і інших податків, що сплачуються за рахунок доходів торгового підприємства), \%;

Рп - рівень прибутку до витрат обігу, \%;

в) при орієнтирі на прибуток приймається цільовий рівень рентабельності витрат обігу за формулами:

_ (ЦП+ Ю)х10 000    _ 10 * уРц

Ут.н3_ ц,х(100-Сп.д)   ; цп_^00~;

де   ЦП - розрахункова сума цільового прибутку, що приходиться на одиницю реалізованого товару; УРц - середній по підприємству цільовий рівень рентабельності витрат обігу, \%.