Економіка торгівлі з використанням інформаційних технологій - Навчальний посібник (Юрченко Л. І.)

1.8. планування надходження і закупівлі товарів

Основною метою планування надходження й організації закупівлі товарів є забезпечення ритмічного постачання товарів у торгове підприємство в необхідних обсягах і асортименті. Процес здійснюється за певними етапами. Розглянемо їх.

Аналіз надходження товарів на підприємство в перед-плановому періоді. Такий аналіз проводиться в тісному зв'язку з показниками аналізу реалізації товарів і здійснюється в роздрібних цінах по таких питаннях:

а)         динаміка загального обсягу і товарної структури надхо- дження проводиться в порівнянних цінах для встановлення темпів зміни, обсягів надходження в передплановому періоді в цілому по підприємству і в розрізі окремих товарних груп;

б)         забезпеченість передбачених обсягів реалізації і розмірів приросту товарних запасів необхідним обсягом над- ходження товарів на підприємство. Зниження обсягів ре- алізації при одночасному зниженні запасів, свідчить про недо- статність обсягів надходження товарів на підприємство;

в)         прослідковується склад джерел надходження товарів на підприємство. Для цього необхідно встановити частку поста- чань  від  безпосередніх  виробників,   оптових торгових підприємств, торгових посередників, а також у розрізі місцевих та іногородніх постачальників;

г)         враховується наявність обсягів фактичного надходжен- ня, передбаченого відповідно до укладених контрактів. Для цього використовується показник "коефіцієнт постачання", що розраховується за формулою

_ оФ *іоо

к п _ '

де Кп - коефіцієнт постачання товарів на підприємство, \%; Оф - фактична сума (кількість) надходження товарів (у порівнянних цінах);

Ок - сума (кількість) надходження товарів, передбачена контрактами. При значеннях нижчих від одиниці з'ясовуються причини невиконання контрактних зобов'язань;

д)         рівномірність надходження товарів по окремих періодах з рівномірністю реалізації.

е)         частота постачань товарів на підприємство. Цей показ- ник відіграє істотну роль у забезпеченні стійкості асортименту товарів, формуванні розміру товарних запасів, обсягу витрат по транспортуванню і зберіганню.

Визначення планового обсягу і структури надходження товарів. Основу таких розрахунків становлять раніше обґрунтовані плани реалізації товарів і формування товарних запасів. Планові обсяги розраховуються за формулами

П _ Р+ Зк - Зн + В    чи П _ Р± дз+ В ,

де П - плановий обсяг надходження товарів у роздрібних цінах;

Р - плановий обсяг реалізації товарів; Зн і Зк - фактична і розрахункова сума товарних запасів на початок і кінець планового періоду;

дз - зміна, що передбачається (приріст, зниження), суми товарних запасів у плановому періоді; В - очікуване вибуття товарів у зв'язку з природним збитком та іншими причинами.

Визначення планового обсягу і джерела закупівлі необхідних товарів. Обсяг надходження товарів розраховується в роздрібних цінах, а обсяг закупівлі товарів - у цінах їхньої закупівлі (різниця між цими показниками складає суму торгових надбавок або валовий доход від реалізації товарів). Приріст товарних запасів, передбачений у плановому періоді, також забезпечується закупівлею товарів у закупівельних цінах. Тому плановий обсяг закупівлі товарів визначається за формулою

ОЗ _ П- ВДр - НТз,

де   ОЗ - обсяг закупівлі товарів з постачанням у плановому періоді (у закупівельних цінах); П   -  плановий  обсяг  надходження  товарів (у роздрібних цінах);

ВДр - планована сума валового доходу від реалізації

товарів (сума торгової надбавки).

Нт.з - сума торгових надбавок на обсяг приросту, що

передбачається, товарних запасів. У мінливістю кон'юнктури споживчого ринку, нестабільністю господарських зв'язків з постачальниками й іншими причинами забезпечити заздалегідь весь обсяг закупівлі товарів на плановий період у більшості випадків неможливо. Тому на першій стадії планування закупівель визначаються лише основні джерела закупівлі, враховуючи при цьому умови, які забезпечують підвищення, ефективність комерційної роботи. Закупівлі товарів у безпосередніх виробників забезпечують нижчий рівень контрактних цін, що позитивно впливає на формування валового доходу від реалізації товарів. Закупівля в місцевих постачальників забезпечує більш нижчі витрати по транспортуванню товарів, що позитивно впливає на формування прибутку від торгової діяльності.

Дотримуватися ритмічності й оптимізації надходження партій товарів на підприємство потрібно для того, щоб забезпечити стійкість асортименту товарів, заплановані розміри товарних запасів і мінімізацію поточних витрат на цей процес. Це визначається оптимальним розміром партій надходження товарів на підприємство. Чим більший розмір партії постачання, тим менший відносний розмір витрат обігу торгового підприємства по розміщенню замовлення, доставці товару і їхньому прийманню. Однак великі партії постачання визначають високий середній розмір товарних запасів. Тому необхідно шукати оптимальний шлях між цими двома крайностями. Оптимальний розмір партії постачання, при якому мінімізуються сукупні витрати обороту з організації товаропо-стачання й обслуговування товарних запасів, визначають за відомою формулою моделі Уілсона

/2x03x00,

0Рпп_іНог ,

де:  ОРпп - оптимальний розмір партії постачання товарів на підприємство;

ОЗ - плановий обсяг закупівлі товарів торговим підприємством з їхньою доставкою в плановому періоді;

СОї - сума витрат обігу по розміщенню замовлення, доставці товарів і їхньому прийманню в розрахунку на одну партію, що поставляється; СО2 - сума витрат обігу по збереженню одиниці запасу товарів на підприємстві (зазвичай така одиниця виражається визначеною сумою або кількістю товарних запасів).

Цей розрахунок добре ілюструється на конкретному прикладі. Річний обсяг закупівлі товарів даної групи запланований у сумі 1000 тис. грн. Сума витрат з обороту по розміщенню замовлення, доставці товарів і їхньому прийманню на одну партію, що поставляється, становить 12 тис. грн. Сума витрат з обороту по збереженню одиниці запасів товарів становить 6 тис. грн. У результаті одержимо:

Отже, протягом року товари даної групи повинні доставлятися 16 разів (1000:63=16), або кожні 22 дні (360:16=22). При таких показниках розміру партії і частоти постачань товарів витрати з обороту торгового підприємства будуть мінімальними.