Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

1. поняття про комерційну таємницю та конфеденційну інформацію

Ринкова економіка передбачає існування конкуренції. За таких умов дуже важливо зберігати відомості, що стосуються комерційної таємниці (КТ) підприємства.

Цінність науково-технічної інформації призвела до того, що наукові дослідження, розробки і найновіші технології та інновації, наприклад у США, були віднесені до сфери посиленої охорони і багато фірм створили свої служби безбеки, до функцій яких, разом з охороною рухомого і нерухомого майна, входять попередження і запобігання розголошенню секретів фірми.

Комерційна таємниця — це та виробнича, науково-технічна, управлінська, фінансова та інша документована інформація, що використовується для досягнення комерційної мети (отримання прибутку, запобігання збитку, отримання добросовісної переваги над конкурентами), яку підприємець вважає конфіденційною. До конфіденційних відносяться відомості про прибуток фірми, ідеї, відкриття, винаходи, технології, індивідуальні деталі комерційної діяльності, що дають можливість успішно конкурувати і т. ін.

 

Суть поняття комерційної таємниці полягає в таких положеннях:

це будь-яка ділова інформація, що має дійсну або потенційну цінність для підприємства з комерційних причин, просочення якої може завдати шкоди підприємству;

вона не є загальновідомою або загальнодоступною на законних підставах;

ці відомості відповідним чином позначені, і фірма здійснює належні заходи щодо збереження і конфе-денційності;

ця інформація не є державним секретом (поняття державної таємниці дане в статті 1 розділу 1 Закону України "Про державну таємницю" від 21.01.94 р.) і не захищається авторським і патентним правом;

ця інформація не стосується негативної діяльності підприємства, яка може завдати шкоди суспільству (порушень законів і неефективної роботи, адміністративних помилок, забруднення навколишнього середовища тощо).

27 березня 1991 р. Верховна Радаю України прийняла Закон "Про підприємства в Україні". Згідно з частиною 1 статті 30 цього Закону, "під комерційною таємницею підприємства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, що не є державною таємницею, розголошення (передавання, просочування) яких може завдати шкоди його інтересам".

"Конфіденційна інформація — це відомості, що знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні, окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених умов."

(Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 р., розділ 2, ст. 30)

Умови віднесення тієї чи іншої інформації до "КТ" визначаються відповідним законодавством. Такими є:

дійсна або потенційна комерційна цінність інформації через незнання її третіми особами;

відсутність вільного доступу до цієї інформації на законних підставах;

вжиття власником інформації необхідних заходів для збереження її конфіденційності.

Забезпечення збереження конфіденційності інформації комерційного підприємства потребує дотримання таких умов:

визначення відомостей, що становлять КТ підприємства;

забезпечення порядку та умов для їх захисту.

Якщо ці вимоги не дотримуються, то у підприємства немає законних підстав для притягнення до відповідальності працівників, які розголосили чи передали інформацію, що становить КТ.

Відомості КТ підприємства умовно можна поділити на дві групи:

науково-технічна (технологічна) інформація;

ділова інформація.

До науково-технічної (технологічної) інформації належать дані про конструкцію машин і устаткування; креслення, схеми, конструктивні матеріали, рецептури, методи і способи виробництва, нові технології, напрями модернізації відомих технологій, процесів і устаткування, програмне забезпечення для ПЕОМ.