Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Анотація

 

Л.І. Скібіцька

ДІЛОВОДСТВО

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

®

Київ — 2006

УДК 651.4:9(075.8) ББК 65.050.2я73 С 42

Рецензенти:

М.Д. Виноградський —доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук НАНУ;

Г.В. Жаворонкова —доктор економічних наук, професор.

Затверджено на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту економіки та менеджменту НАУ

Скібіцька Л. I.

С 42    Діловодство: Навчальний посібник /Уклад. Л.І. Скібіцька. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 224 с.

ISBN 966-364-300-5

Навчальний посібник з дисципліни "Діловодство" передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки.

Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та правилами створення й оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з документами, зокрема з тими, які містять комерційну (державну) таємницю.

Це видання є практичним посібником з організації сучасного діловодства.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, діловодів (офіс-менеджерів), керівників фірм та їх структурних підрозділів.

 

ISBN 966-364-300-5

© Л.І. Скібіцька, 2006

© Центр навчальної літератури, 2006