Діловодство - Навчальний посібник (Скібіцька Л. I.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: ЗагальнІ положення щодо органІзацІЇ дІловодства в установІ
Читать: Тема 1. документальне забезпечення управлІння
Читать: 1. роль та місце документальної інформації в управлінні підприємством
Читать: 2. визначення документа. види документів та їх класифікація
Читать: 3. документування та документальне забезпечення діяльності підприємства
Читать: 4. система документації та її класифікація
Читать: 5. документування управлінської діяльності в організації
Читать: Тема 2. використання пеом у документальному забезпеченнІ управлІння
Читать: 1. напрямки використання пеом у документальному забезпеченні управління. документування та організація роботи з документами
Читать: 2. програми для складання та редагування службових документів
Читать: 3. системи автоматизації діловодного процесу
Читать: 4. основні завдання підсистеми "управління документообігом"
Читать: Тема 3. основнІ вимоги, що висуваються до оформлення документІв
Читать: 1. реквізити документа
Читать: 2. бланк документа
Читать: 3. датування документів
Читать: 4. адресація документів
Читать: 5. погодження та затвердження документів
Читать: 6. засвідчення документа
Читать: 7. проходження документа
Читать: 8. вимоги до тексту документа
Читать: 9. позначки щодо наявності додатків
Читать: 10. оформлення копій та розмноження документів
Читать: 11. підготовка та оформлення документів до засідання колегіальних органів
Читать: Тема 4. оформлення органІзацІйно-розпорядчоЇ документацІЇ
Читать: 1.     класифікація організаційно-розпорядчої документації за функціональною ознакою
Читать: 2.     складання організаційної документації
Читать: 3. складання розпорядчої документації
Читать: 4. складання довідково-інформаційної документації
Читать: Тема 5. документацІя з особового складу
Читать: 1. облік особового складу
Читать: 2. порядок ведення особових справ
Читать: 3. трудові книжки
Читать: 4. Інші облікові документи щодо особового складу
Читать: 5. трудові контракти
Читать: 6. накази з особового складу
Читать: 7. особові картки
Читать: 8. особові справи
Читать: 9. складання особистих документів
Читать: 10. оформлення документів про відрядження
Читать: Тема 6. органІзацІя роботи з документами
Читать: 1. приймання, розгляд і реєстрація документів
Читать: 2. робота з вихідними документами
Читать: Тема 7. органІзацІя документообІгу у пІдприЄмствІ
Читать: 1. поняття про документообіг підприємства
Читать: 2. складання номенклатури та формування справ
Читать: 3. типові строки виконання документів
Читать: 4. організація контролю за виконанням документів
Читать: 5. робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян
Читать: Тема 8. робота з документами, що мІстять комерцІйну таЄмницю пІдприЄмства
Читать: 1. поняття про комерційну таємницю та конфеденційну інформацію
Читать: 2. правове регулювання захисту комерційної таємниці в україні
Читать: 3. умови забезпечення захисту комерційної та конфіденційної інформації
Читать: 4. відомості, що не становлять комерційної таємниці
Читать: Тема 9. основнІ вимоги до органІзацІЇ сучасного дІловодства
Читать: 1. організація діловодства в установі
Читать: 2. структура та функції служби діловодства
Читать: 3. управління службою діловодства
Читать: 4. умови праці працівників служби діловодства
Читать: Тема 10. оперативне зберІгання документІв
Читать: 1. підготовка справ до наступного зберігання та використання
Читать: 2. забезпечення збереження документів
Читать: 3. експертне оцінювання документів
Читать: 4. передача справ до архіву
Читать: 5. страховий фонд особливо цінних документів
Читать: 6. збереження бланків, печаток та штампів
Читать: 7. вилучення документів
Читать: 8. знищення документів
Читать: Список лІтератури
Читать: Додатки