Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Основні вимоги до ділового мовлення

З поняттям стилю тісно пов'язане поняття культури мов­лення. Культура мовлення будь-якої особи є складовою її загальної культури і безпосередньо залежить від знання норм сучасної української літературної мови.

Культура мовлення починається з уміння слухати, правильно, точно і логічно висловити свою думку в писемній та усній фор­мах державною мовою, бажанням спілкуватися, правильно вико­ристовуючи засоби української мови.

 

Культура українського мовлення характеризується такими комунікативними ознаками:

правильність  точність          логічність      

послідовність багатство        чистота

доречність      виразність     

Правильність мовлення - це дотримання норм сучасної української літературної мови. Правильність мовлення полягає в доцільному використанні тих чи інших граматичних форм, синтаксичних структур у певному контексті.

Точність мовлення ділової особи полягає в чіткій відпо­відності значення слів предметам, діям, ознакам або явищам дійсності (понятійна точність) і відповідності висловлювання задуму продуцента (предметна точність), в умінні виражати думки так, щоб вони були однозначно сприйняті реципієнтом у процесі спілкування.

Логічність виражається у способі організації ділового тексту, його композиції, у правильності побудови словосполучень, речень, у точності вживання слів, у змістовних зв' язках мовних засобів, які виражають відношення між частинами й компо­нентами думки.

Чистота ділового мовлення передбачає відсутність позаліте-ратурних елементів (діалектизмів, просторічних слів, брутальної лексики,  жаргонізмів,   вульгаризмів,   професіоналізмів, іншо­мовних слів, якщо є українські відповідники, суржикових слів, форм слів, синтаксичних структур, слів-паразитів тощо), які засмічують ділову українську мову.

Лаконічність мовлення - це ясне, чітке і стисле викладення змісту ділового тексту. Якщо мовець правильно відбирає слова, він не буде багатослівним. Оскільки зайві слова не несуть нової інформації, то за допомогою мінімуму мовних засобів можна чітко сформулювати думку, виразити максимальну за обсягом інформацію.

Доречність полягає в такому доборі й організації мовних засобів, які роблять мову відповідною меті та змісту тексту, ко­мунікативній ситуації, індивідуальним рисам будь-якої ділової особи.

 

            Щоб вільно володіти мовою, потрібно:    

засвоїти норми чинного "Українського правопису" і керуватися ними в діловому мовленні; 

дотримуватися норм літературної мови (правильно вимовляти українські звуки в потоці мовлення, вживати слова в потрібному зна- ченні; уникати слів-паразитів, русизмів, жаргонізмів, слів іншомов- ного походження, якщо в українській мові є відповідники, тощо);      

активно підбирати необхідне слово із синонімічного ряду (якщо виникають сумніви, значення слів-синонімів можна з'ясувати за словниками);

 

розмежовувати пароніми;   

правильно користуватися графічними скороченнями, абревіа- турами та складноскороченими словами; 

володіти синтаксичною структурою мови;          

уміти чітко висловити свою думку в різних ділових ситуаціях.