Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Мовна норма

Літературна мова характеризується нормативністю. Норма -це мовні (мовленнєві) варіанти, які найкраще виконують своє призначення в певний період функціонування мови. Ці варіанти є найпоширенішими з тих, що існують, і закріплені в практиці зразкового використання.

 

Мовна норма - це сукупність загальновизнаних, кращих, найбільш придатних мовних засобів, які вважаються правильними на певному історичному етапі.      

Норми сучасної української літературної мови

Визначення

орфографічні

написання слів

орфоепічні

вимова звуків і звукосполучень

графічні

передача звуків на письмі

пунктуаційні

вживання розділових знаків

лексичні

слововживання

словотвірні

творення слів

морфологічні

правильне вживання морфем, форм слів

синтаксичні

усталені зразки побудови словосполучень, речень, текстів

стилістичні

відбір мовних елементів відповідно до умов спілкування

акцентуаційні

правильний наголос

 

Сучасна українська літературна мова поєднує системи книж­ного (писемного) й усного літературного мовлення. Писемна форма мови пов'язана з усіма нормами, крім акцентуаційної та орфоепічної. Усна форма мови включає всі норми, крім орфо­графічної.

Норма характеризується системністю, історичною та соціаль­ною зумовленістю, відносною стабільністю (у мові співіснують мовні варіанти).

Норма класифікується як категорія історична й суспільна. Норма створюється авторитетними особами (письменниками, мо­вознавцями, публіцистами, політичними діячами тощо). Фіксація різноманітних норм літературної мови, здійснена фахівцями, розглядається як їх кодифікація. Кодифіковані норми фіксуються у правописі, підручниках, посібниках, словниках і довідниках.

 

Український алфавіт (азбука, абетка)

У сучасній українській літературній мові 33 літери.

У діловій сфері літера ґ найчастіше функціонує у словах ґатунок, ґрати, ґречний, ґречність, ґрунт, ґрунтовий, ґрунтовний, обґрунтувати, обґрунтований, ґанок, ґудзик, ґуля, ґедзь.

 

Функціональні стилі мовлення

Сучасна українська літературна мова має функціональну розгалуженість, що породжує стилі літературної мови. Літера­турна мова становить собою систему стилів.

 

Стиль (від лат. stylus - "загострена паличка для писання") -це система мовних елементів, способів їх відбору й уживан­ня, об'єднаних за певним функціональним призначенням.

 

Стиль - це різновид літературної мови (її функціональна підсистема), що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних засобів (фонетики, лексики, фразеології, словотвору, морфології, синтаксису).

Мовний стиль - це сукупність мовних засобів вираження, обумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання.

 

Кожний стиль має сферу вживання (коло мовців), призна­чення, систему мовних засобів, стилістичні норми, підстилі, жанри реалізації. У мовознавстві виділяють книжні й усні стилі.

 

Функціональні стилі мовлення

 

книжні стилі

усне літературне мовлення

публіци­стичний

науковий

офіційно-діловий

стиль художньої літератури

розмовний (уснорозмовний, або розмовно-побутовий)

 

 

 

 

 

 

Стиль   художньої літератури

поділяється залежно від жанру на стиль поезії та прози, стиль лі­рики, стиль сатири, стиль драми.

Публіцистичний   стиль   - це

стиль газет і журналів, засобів масової інформації. Різновидами публіцистичного стилю є га­зетно-журнальний стиль, стиль літературно-критичних текстів, стиль памфлетів (фейлетонів, відозв тощо).

Науковий стиль - це стиль на­укових праць з різних галузей. Для цього стилю характерне ви­користання наукової термінології.

Одним з різновидів сучасної української літературної мови є ділова мова, яка виявляється в офіційно-діловому стилі, що має писемну й усну форми вживання.

 

Окремо в лінгвістиці вивчається епістолярний стиль, тобто стиль приватного листування, щоденників, записних книжок, календарних заміток тощо.

 

Іноді вчені виокремлюють професійно-технічний стиль, тобто стиль виробничої літератури, для якого характерним є використання спе- ціальної лексики - професіоналізмів.         

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль історично базується на документах доби Київської Русі й адміністрації Великого князівства Ли­товського, гетьманських канцелярій, юридичних актах міських урядів (ХУ-ХУІІ ст.). Цей стиль зазнав лексико-граматичного впливу російської канцелярської мови та мови австро-угорських і польських канцелярій. Якщо на російську літературну мову свого часу відчутно вплинула канцелярська сфера, то українська літе­ратурна мова ближча до народної.

Традиційно виділяються такі підстилі офіційно-ділового стилю:

 

законодавчий

адміністративно-канцелярський

дипломатичний

закони, укази,

статути,

постанови

накази, інструкції, розпорядження, довідки, звіти, заяви

міжнародні угоди -конвенції; повідомлення -комюніке; звернення -ноти; протоколи

 

Одностайної думки щодо підстилів офіційно-ділового стилю, на жаль, немає. Так, Н. Непийвода виділяє такі офіційно-ділові тексти: юридичні, управлінські тексти, тексти ділових листів. Поза класифікацією залишилися дипломатичні тексти.

Відповідно до іншого погляду, який запозичено з російської стилістики, виділяють два підстилі:

•           офіційно-документальний (мова дипломатії та мова законів);

•           побутово-діловий (мова ділових паперів і службове ли­стування). (Хоча складова терміна "побутово-" не зовсім вдала, тому що окремо виділяють розмовно-побутовий стиль. І невже мову ділових паперів і службове листування можна класиці ку­вати як побутово-ділову?)

Офіційно-діловий стиль обслуговує сферу ділових (місцевого, галузевого, державного діловодства) та юридично-правових, виробничо-економічних і дипломатичних відносин.

Офіційно-діловий стиль використовується у процесі спілкування в державно-політичному й економічному житті, законодавстві, адміністративно-господарській діяльності.

Основне призначення офіційно-ділового стилю -регулювати ділові стосунки мовців у державно-правовій і су­спільно-виробничій сферах, обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях.

 

Найважливіші риси офіційно-ділового стилю

 

1.

Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, чіткість у висловленні.

2.

Однозначність формулювань.

3.

Несуперечлива аргументація викладеного в документі.

4.

Відсутність образності, емоційності й індивідуальних автор­ських рис (хоча службові листи можуть мати окремі індивіду­альні авторські риси).

5.

Уживання усталених мовних одиниць - кліше, що забезпечують певну стандартизацію ділових текстів.

6.

Повторюваність окремих мовних одиниць.

7.

Наявність реквізитів. Обов'язкові реквізити, без яких документ не має юридичної сили, - дата і підпис.

8.

Уживання стилістично нейтральної лексики (слів) у прямому значенні. Використання залежно від мети суспільно-політичної, професійно-виробничої', науково-термінологічної лексики.

9.

Діловий текст може поділятися на розділи - 1, на параграфи (§) -1.1., пункти (п.) - 1.1.1., підпункти (пп.) - 1.1.1.1.

10.

Найуживаніші синтаксичні одиниці - прості поширені речення з прямим порядком слів, складнопідрядні з причиново-наслідко­вими відношеннями частин.

Мова ділового стилю характеризується:

нейтральним стилістичним забарвленням;

уживанням лексики у прямому значенні (їй не властиве вживання слів у переносному значенні, образних висловів, тропів і стилістичних фігур);

морфологічний аспект текстів будь-якої ділової сфери характеризується використанням форм слів літературної мови:

 

літературне слововживання

розмовне слововживання

повідомляє

повідомля

слухає

слуха

використанням інфінітивних конструкцій спонукання (Терміново подати звіт про роботу відділу);

поширеними простими реченнями з прямим порядком слів: підмет, присудок, другорядні члени речення, причому означення ставлять перед означуваним словом (Кабінет Міністрів України як уряд очолює систему органів виконавчої влади, спрямовує і координує діяльність міністерств та інших органів виконавчої влади. - Концепція адміністративної реформи в Україні. - К., 1998. - С. 11);

відокремленими обставинами, вираженими дієприслів­никовими зворотами, що ставляться на початку речення;

складними реченнями. У діловому стилі най поширені-шими є складнопідрядні з відношеннями з' ясувальними, при­чиновими, умови та наслідку (Важливо забезпечити доступ громадян та їх об'єднань до всіх загальних нормативних та інструктивних матеріалів, що визначають діяльність дер­жавних органів.  - Концепція  адміністративної реформи в

Україні. - С. 30) .