Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури

Підручники, посібники

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Просвіта, 1997.

Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити / За заг. Ред. Олександри Сербенської: Посібник. -Львів: Світ, 1994.

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К., 1994.

Богдан С.К. Мовний етикет українців, традиції і сучасність / Відп. ред. Л. О. Пустовіт. - К.: Рідна мова, 1998.

Вихованець І.Р. Граматика української мови. - К., 1993.

Во Кін - О Басс. Як набути популярності, або правдивий сучасний етикет. - К., 1992.

Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови: Навч. посібник. - К.: ТОВ "ЛДЛ", 1998.

Гладишева А. О. Сценічна мова: Дикційна та орфоепічна нормативність: Навч. посіб. для студентів шкіл, вузів та учнів дитячих шк. мистецтв. Київ. держ. ін-т театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого. - К., 1996 .

Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В.  Сучасні ділові

папери. - К., 1998.

10.       Ділова українська мова: Посіб. для студентів вузів / Н.Д.Ба-бич, К.Ф.Герман, М.В.Скарб та ін.; Н.Бабич (ред.). - Чернівці, 1996.

Дороніна М.С. Культура мовлення ділових людей: Посіб. для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів / М.С.Дороніна. - К.: Видавничий дім "КМ Лсаеешіа", 1997. - 192 с., 4 іл. - Міжнар. фонд "Відродження": Прогр. "Трансформація гуманіт. освіти в Україні".

Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення.

- Донецьк, 1997.

Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник / Худож.-оформлювач В.А.Носань. - Харків: Фоліо; Майдан, 1999.

14.Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. - Дро­гобич: Відродження, 1994.

Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне "я". - К.: Видавничий центр "Академія", 2001.

Караванський С. Секрети української мови. - К., 1994.

Коваль А.П. Ділове спілкування. - К.: Либідь, 1993.

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1997.

Концепція адміністративної реформи в Україні. - К., 1998.

Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови: Зб. вправ, завдань: навч. посіб. для студентів, гуманітарних шкіл, вузів. - Львів: Світ, 1996.

Культура українського мовлення / За ред. В.М. Русанівського. - К.: Либідь, 1990.

Молдованов М.І., Сидорова Г. М. Сучасний діловий доку­мент: Зразки найважливішої документації українською мовою. -

К.: Техніка, 1992.

Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. - К., 1996.

Олійник Г. А. Виразне читання: Основи норм. Навч. посіб. для студентів пед. навч. закладів. - К.: Вища шк., 1995.

Олійник О. Світ українського слова. - К., 1994.

Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. - К.,

1995.

Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. - К., 1997.

Панько Т., Білоус М. Слово в духовному житті нації. - К.: Т-во "Знання" України, 1995.

Пиз А. Язык телодвижений. - М.: "АЙ КЬЮ", 1995.

Плотницька І.М. Ділова українська мова у сфері державного управління: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2000.

Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. -

К.: Міленіум, 2003.

Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. - К.,

1993.

Потелло Н.Я. Українська мова і ділове мовлення: Під­ручник. - К., 1998.

Сагач Г. Золотослів. Навч. посіб. для середніх і вищих навч. закладів України. - К., 1998. - Ч.1.

Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. - К.: Вища шк.,

1997.

Словники й довідники

Головащук С.І. Складні випадки наголошення. - К., 1995.

Головащук С.І. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. - К., 1995.

Гринчишин Д., Капелюшний А. Словник-довідник з культу­ри української мови. - Львів, 1996.

Караванський С. Практичий словник синонімів української мови. - К.: УКСП "Кобза", 1993.

Карачун В.Я. Орфографічний словник наукових і тех­нічних термінів (понад 30 000 слів). - К.: Криниця, 1999.

Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в табли­цях: Довідник. - К., 1993.

Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С.Є. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. - К., 1996.

Російсько-український словник ділової мови / Ред.-упор. О. Мокровольський, О. Шокало. - К., 1992.

Порадник ділової людини: Російсько-український слов­ник-довідник / Уклад. О.М.Коренга, Ю.С.Котиков та ін. - К.,

1995.

Російсько-український словник для ділових людей / О.О.Тараненко, В.М.Брицин; за ред. О.О.Тараненка. - К.: Укр. Письменник, 1992.

Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки. - К., 1994.

Олійник О. Словник ділової людини. - К.: Слов'янський

клуб, 1996.

Офіційний вісник України. - К., 1999-2000.

Плющ М.Я., Грипас Г.М. Українська мова: Довідник. - К.,

1990.

Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник. - К.: Наукова думка, 1996.

Сліпушко О.М. Політичний і фінансово-економічний словник (понад 3000 термінів, понять, імен). - К.: Криниця, 1999.

Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. - К.: Криниця, 1999.

Словник російсько-українських міжмовних омонімів. -

К., 1997.

Словник труднощів української мови / За ред. С.Я.Ярмо­ленко. - К., 1989.

Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. - К., 1992.

Українська вимова і наголос: Словник-довідник. - К.: Наук. думка, 1993.

Український правопис. Стереотипне вид. - К.: Наук. думка, 2003.

Українсько-російський і російсько-український фразеоло­гічний словник. - К., 1978.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. - К., 1997.

Фразеологічний словник української мови: В 2 т. / Уклад. В.М. Білоноженко та ін. - К., 1993.

 

[1]За матеріалами: Офіційний вісник України. - 1999. - 1 жовт. (№ 37). - С. 111.