Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Додаток 2

Російсько-український словник адміністративної і політичної лексики

 

автономия

административная

децентрализация

административная этика административное право административная свобода административная чуткость анализ влияния анализ работы бюрократизм

бюрократическая политика

власть

внедрение

внешняя мотивация

внутренняя мотивация

всесторонняя ревизия

глобальная

взаимозависимость

глобализация

группы, сориентированные на проблему деградация труда, или снижение квалификации демократическое лидерство законная власть заместитель министра изменение среды и органи­зационное моделирование коллективная министерская ответственность комиссия

автономія

адміністративна

децентралізація

адміністративна етика адміністративне право адміністративна свобода адміністративна чутливість аналіз впливу аналіз роботи бюрократизм бюрократична політика влада

впровадження

зовнішня мотивація

внутрішня мотивація

всебічна ревізія

глобальна

взаємозалежність

глобалізація

групи, зорієнтовані

на проблему

деградація праці,

або зниження кваліфікації

демократичне лідерство

законна влада

заступник міністра

зміна середовища й

організаційне моделювання

колективна міністерська

відповідальність

комісія

компетентность

контроль за непредвиденным

процессом

лидер

лидерство

менеджер

менеджмент

министерство

министр

моделирование должностных обязанностей национальный интерес нейтралитет

неформальная организация нисходящие коммуникации новое движение государственного управления обогащение работы оперативное управление описание должностных обязанностей

организационная демократия организационное моделирование организационное развитие организационный контроль отдел горизонтальной координации политического курса отличие регулирования повестка дня оценка

планирование человеческих ресурсов

политика распределения посредническая деятельность

компетентність

контроль за непередбаченим

процесом

лідер

лідерство

менеджер

менеджмент

міністерство

міністр

моделювання посадових обов' язків

національний інтерес нейтралітет

неформальна організація низхідні комунікації новий рух

державного управління збагачення роботи оперативне управління опис посадових обов' язків

організаційна демократія організаційне моделювання організаційний розвиток організаційний контроль відділ горизонтальної координації політичного курсу відмінність регулювання порядок денний оцінка

планування людських ресурсів

політика розподілу посередницька діяльність

 

218

 

посреднические функции

посередницькі функції

правительство

уряд

продуктивность

продуктивність

прямая демократия

пряма демократія

развитие человеческих

розвиток людських

ресурсов

ресурсів

расширение работы

розширення роботи

рынок

ринок

смешанные предприятия

змішані підприємства

совместное предприятие

спільне підприємство

совместное производство

спільне виробництво

сокращение

скорочення

среда

середовище

средства массовой

засоби масової

информации

інформації

теория неопределенности

теорія невизначеності

теория свободы

теорія свободи

теория удовлетворения

теорія задоволення

управление человеческими

управління людськими

ресурсами

ресурсами

уровни возможностей

рівні можливостей

участие граждан

участь громадян

формальное и неформальное

формальне і неформальне

общение

спілкування

честность

чесність

школа человеческих

школа людських

взаимоотношений

взаємин

экологический подход к

екологічний підхід до

административной теории

адміністративної теорії

экономическая

економічна

рациональность

раціональність

экономическое регулирование

економічне регулювання

экономия

економія

элитное примирение

елітне примирення

этика

етика

эффективность

ефективність

219