Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Таблиця. список. перелік. доручення. розписка.

 

Ключові слова: таблиця, список, перелік, акт, доручення, розписка.

            Таблиця         

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або ін­ших відомостей, розміщених у певному порядку за графами.

Таблиця є наочною формою подання фактичного матеріалу (числових даних) і тому характеризується компактністю, "прозо­рістю", логічністю побудови.

Тематичні заголовки таблиці мають бути стислими, але змістовними. Пишуться вони з великої літери. Розділові знаки (крапка й двокрапка) в кінці заголовків і підзаголовків не ставляться.

Слово "Таблиця" (нумераційний заголовок) розміщують праворуч. Знак № не ставиться (наприклад: таблиця 2). При переносі на наступну сторінку пишеться "Продовження табл. 1", якщо таблиць кілька, чи "Продовження таблиці", якщо таблиця одна. На останній сторінці багатополосної таблиці пишуть "Закінчення табл. 1".

Графа "Номер за порядком" уводиться лише тоді, коли є посилання на певні позиції. Знак № не подвоюється, а пишеться так: № з/п або № пор.

Графи заповнюються відповідними даними. Класи цифр у графах таблиць слід розташовувати в графах один під одним. При повторюванні заміняти цифри на "лапки" не дозволяється. Це ж стосується й знаків процента, номера позначень марок машин, матеріалів тощо.

У таблицях не використовуються дієслівні форми, прислів­ники.

Заголовки граф уживаються: "усього" - коли в графі містять­ся часткові підсумкові дані, "разом" - загальні сумарні дані, "в тому числі" - коли графи включають лише деякі складові чисел графи з підсумковими даними.

Таблиця складається з таких реквізитів:

номера;

тематичного заголовка;

боковика із заголовками, який розміщується ліворуч;

основної частини (прографки), що містить вертикальні графи і горизонтальні рядки;

приміток (якщо вони є, то виносяться в окрему графу або за межі таблиці).

Список

Список - це документ, який містить перелік осіб, предметів з метою інформації або реєстрації (наприклад: список діль­ниць, цехів виробництва зі шкідливими і важкими умовами праці; список інженерно-технічних працівників та ін.).

Складається у формі таблиці, у першій графі якої вказуються номери по порядку, далі - найменування об' єктів, прізвища та ініціали працівників, наводяться й інші відомості (рік народжен­ня, освіта, місце проживання тощо). Деякі списки підлягають затвердженню (наприклад, список працівників на одержання житла). Підписують їх посадові особи, які складали список.

Найпоширенішим є алфавітний список, тобто перелік кого-небудь або чого-небудь за алфавітом. Якщо це список осіб, то ініціали (або ім' я та по батькові) пишуться після прізвища.

 

Перелік

Перелік - це перерахування предметів, осіб і об'єктів, на які поширюються певні норми та вимоги.

Список і перелік - дуже близькі документи, які різняться за призначенням.

Список і перелік містять такі реквізити:

номер;

тематичний заголовок;

основну частину, що містить графи і рядки (обов' язковою є графа "№ пор.").

 

Доручення

Доручення - це письмове повноваження, що видається установою (організацією, підприємством) або окремою особою іншій для подання третій особі (установі, організації) при здійсненні якихось юридичних дій, одержанні певних коштів або матеріальних цінностей.

            службові         особисті         

Серед особистих найпоширенішим документом є доручення на одержання грошей. Таке письмове повноваження не вимагає обов' язкового нотаріального засвідчення. Підпис довірителя мо­же бути засвідченим керівництвом установи (організації, підри-ємства), де він працює або вчиться, адміністрацією стаціонарної установи, у якій перебуває на лікуванні, командуванням військо­вої частини та ін.

Особисте доручення пишеться довільно, зазвичай, від руки, але обов' язково має містити такі реквізити:

найменування документа (доручення);

прізвище, ім' я та по батькові довірителя;

прізвище, ім' я та по батькові довіреної особи (кому видане);

точне вказання доручених дій (зміст);

назва установи (організації, підприємства), де повинні бути використані доручені операції;

підпис довірителя;

дата видачі;

посада і підпис особи, що посвідчила підпис довірителя;

дата посвідчення підпису останнього;

кругла печатка.

Для юридичної повноцінності документа слід указувати термін його дії. Доручення видається на строк до трьох років. Якщо він не позначений, документ зберігає силу впродовж року з дня видачі.

При одержанні за дорученням грошей або матеріальних цінностей необхідно подати паспорт або документ, який його заміняє.

Залежно від того, хто оформляє повноваження, доручення бувають

Розписка

Розписка - це письмовий документ, який підтверджує якусь дію, що відбулася, найчастіше одержання грошей або ма­теріальних цінностей від установи (організації, підприєм­ства) або приватної особи, завірений підписом одержувача.

 

Розписка складається довільно, але може містити такі основні реквізити:

найменування документа (розписка);

посада;

прізвище ім' я та по батькові особи, яка дає розписку;

прізвище ім' я та по батькові особи, кому дається розписка;

сума грошей або найменування матеріальних цінностей;

розпорядження чи документ, на підставі яких одержано цінності;

дата;

підпис.

Одержану суму грошей у розписці вказують цифрами, а в дужках - прописом (словами). У цьому документі не припуска­ється будь-яких виправлень або підчищень. Усі вільні місця, перш за все між текстом і підписом, необхідно прокреслити. Складають розписку в одному примірнику і зберігають нарівні з грошовими і цінними документами.

Іноді в розписці вказують свідків, у присутності яких вона написана. У такому разі останні завіряють документ своїми підписами.

Практичні завдання Знайти помилки і зробити виправлення. Текст 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства оточуючого природного середовища й ядерної безпеки України 26.05.99 № 115

Зарегістровано в Міністерстві

юстиції України

9 вересня 1999 р. за № 608/3901

 

 

ПРАВИЛА[1] видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин, інших суб'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загально державного значення

 

1. Загальні положення

Правила видачі дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб 'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення (далі - Пра­вила) розроблені відповідно до статей 20, 22, 23, 24 та 25 Закону України "Про тваринний світ" з ціллю удосконалення управління в області охорони і використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу.

Правила встановлюють вимоги щодо видачі дозволів на спеціяльне використання диких тварин (крім водних), живих ресурсів, у тому числі водних бехребетних, наземних бесхребет­ных у водній стадії розвитку) та інших суб 'єктів тваринного світу (частин диких тварин, продуктів їх життєдіяльності, залишків викопних тварин, крім тих, що утворюють загальнопоширені копалини), віднесених до природних ресурсів загально держав­ного значення.

Вимоги по видачі дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу, види яких занесені до Червоної книги України, а також тих, що перебувають у межах територій та суб 'єктів природно заповідного фонду загально дер­жавного значення, встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Мінекобезпеки...

1.7. Право на підприємницьку діяльність, пов' язану із спе-ціяльним використанням диких тварин, надається у відповідності до Указу Президента України від 20.05.99 № 539/99 "Про запро­вадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяль­ності".

Порядок видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу...

2.5. Погоджені з державними органами Мінекобезпеки за­явки, а також матеріали щодо їх обгрунтування особи, що передбачають здійснювати спеціяльне використання диких тва­рин, подають до Мінекобезпеки.

Порядок використання дозволів на спеціальне викорис­тання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу...

3.4. Користуючі, що без поважних причин не повернули за місцем видачі використані дозволи або не подали звіти про їх використання, до слідуючого спеціяльного використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу не допускаються.

Порядок скасування дозволів на спеціяльне викорис­тання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу.

4.2. Припинення права спеціального використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу шляхом скасування дозволу на їх спеціяльне використання не позбавляє користую-чого від зобов' язань щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення діючого законодавства.

Державний контроль за використанням дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб'єктів тваринного світу.

5.1. Державний контроль за використанням дозволів на спеціяльне використання диких тварин та інших суб'єктів тва­ринного світу здійснюють Мінекобезпеки, його органи на місцях та інші уповноважені на це органи виконавчої влади.

Контроль за використаннням дозволів на спеціяльне вико­ристання мисливських тварин, інших звірів і птахів здійснюють також Держкомлісгосп, його органи на місцях та користуючі ми­сливських угіддь, на території яких здійснюється використання цих тварин...

6. Відповідальність за порушення вимог цих Правил

6.1. Порушення вимог цих Правил, здійснення спеціального використання диких тварин та інших суб' єктів тваринного світу без спеціальних дозволів або з порушенням установлених ними вимог тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно правову й кримінальну відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

"ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства охорони оточуючого природного середовища й ядерної безпеки України

 

ПОЛОЖЕННЯ про громацьких інспекторів з охорони оточуючого природнього середовища

Положення про громацьких інспекторів з охорони ото­чуючого природнього середовища (далі - Положення) розроблене відповідно до ст. 36 Закону України "Про охорону оточуючого природнього середовища" та п. 9 Положення про Державну еко­логічну інспекцію Міністерства охорони оточуючого природньо-го середовища й ядерної безпеки України, затвердженого поста­новою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1998 р. № 244.

Громацький контроль у області охорони оточуючого при-роднього середовища здійснюють громацькі інспектори з охо­рони оточуючого природнього середовища (далі - громадські інспектори)...

13. Орган державної екологічної інспекції, що призначив громацького інспектора, має право позбавити його права вико­нувати роботу громацького інспектора з охорони оточуючого природнього середовища (з вилученням відповідного посвідчен­ня) у разі:

ненадання щорічного звіту;

скоєння ним виявлених порушень законодавства в галузі охорони оточуючого природнього середовища, а також проти­правних дій при виконанні роботи громацького інспектора.

Рішення про позбавлення прав громацького інспектора може бути оскаржене у Головного державного інспектора України з охорони оточуючого природнього середовища в термін до 3-х місяців.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ*

30.06.99 № 229

 

Зарегістровано в Міністерстві юстиції України 13 вересня 1999 р. за №616/3909

Про затвердження Тимчасового положення про дитячий оздоровчий заклад

 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від

30.12.98          № 26613/33 з ціллю покращення оздоровлення дітей і мо- лоді та нормативно правового забезпечення діяльності дитячих оздоровчих закладів.

НАКАЗУЮ:

1.         Затвердити Тимчасове положення про дитячий оздоровчий заклад (додається).

Управлінню гуманістичної освіти та виховання (Лука­шевич М. П.) в установленому порядку подати Тимчасове поло­ження про дитячий оздоровчий заклад на державну регістрацію до Міністерства юстиції України.

Міністру освіти Автономної Республіки Крим, началь­никам управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - довести до відома органів і учбових закладів освіти Тимчасове положення про дитячий оздоровчий заклад.

4.         Скасувати дію наказу Міністерства освіти України від

30.06.99          № 227 "Про затвердження Положення про оздоровчий табір (містечко, комплекс) для дітей, підлітків та учнівської молоді".

5.         Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра освіти Холода Б.І.

Міністр освіти

 

Див.: Офіційний вісник України. - 1999. - 1 жовт. (№ 37). - С. 123.

ЗАЯВА

Про досрокове розірвання контракту

 

Контракт на управління підприємством від 19.10.2003 р., укладений між радою підприємства і директором, розривається мною досроково з 30.10.2003 р. на підставі підпункту 1 пункту 1 контракту в зв'язку з тим, що рада підприємства прийняла ухвалу від 25.10.2003 р. № 10, що обмежує компетенцію і права дирек­тора. Зазначеною ухвалою в порушення пункту 3 контракт директора позбавлено права самостійно визначати об 'єм коштів, що спрямовуються на оплату праці працівників адміністрації (підрозділів і служб апарата управління) підприємства. Виділе­ний радою підприємства об' єм коштів не дозволяє залучити до управління підприємством фахівців потрібної кваліфікації й у необхідній кількості та належним чином оплатити їхню працю. Зниження рівня управління в умовах переходу до ринкової економіки неминуче призведе до не сприятливих економічних результатів діяльності підприємства.

Згідно пункту 4 контракта прошу сплатити мені вихідну допомогу розміром у 10 000 гривнів, а також інші суми, що належать мені при розрахунку.

 

31 .Х. 2003 р.

Резюме

Прізвище, ім'я, по-батькові: Ольга Михайловна Бондарчук. Адреса: 252001, м.Київ, вул.Заньковецької, д. 30, кв. 105. Телефон: 229-65-58.

Дата й місце народження: 10.04.70 р., м. Київ. Сімейний стан: незаміжня, дітей не маю.

Освіта: 1989-1994 рр. - Київський педагогічний інститут з присвоєнням кваліфікації викладача англійської мови.

1977-1987 рр. - школа з поглибленим вивченням іноземних

мов.

Досвід роботи: 1995 р. - і на цей час - Український центр переводів з іноземних мов.

1987-1989 - секретар навчального центру "Фелікс". Крім секретарських обов'язків, допомагала в організації учбового про­цесу, а також у веденні кассово-бухгалтерського обліку докумен­тації.

Інші відомості: вільно володію англійською мовою, трохи італійською, маю досвід роботи на компьютері (текстові редак­тори Лексикон 8.0, Windows 95). Швидкість друкування на латинській клавіатурі 95 зн/хв, на українській - 178 зн/хв. Пройшла підготовку на курсах секретарок-референтів. По вимозі можу подати необхідні рекомендації.

 

(Підпис)

О.М.Бондарчук

 

 

Резюме

252011 Київ, тел. 250-66-14. Володимирська, 15, кв. 23, факс 250-76-15. Електронна пошта (E-mail): art@cherry.kiev.ua Олесь Іванченко.

Мета: Знайти посаду бухгалтера з умовою професіонального удосконаленя.

Досвід:

1994-1999 АТ "Енергосистеми". Головний бухгалтер.

Департамент фінансових звітів. Автор ряду статтей і до­сліджень на тему фінансових звітів (список додається).

1990-1994 Ferguson and Bardel. Замісник головного бухгалтера.

1988-1990 Старсофт. Бухгалтер.

1986-1988 Віртек. Бухгалтер-кассир.

Освіта: Економічний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка.

1990-1994 Київ, Інститут економіки НАН України.

Старший науковий співробітник. Кандидатська дисертація на тему бугалтерських розрахунків.

1988-1990 Київ. Аспірантура при Київському університеті ім. Тараса Шевченка.

Особисті дані: громадянин України. Одружений. Дітей не

має.

Директору ООО "Элит " Кравченко Ігору

від Чернишенко Тамари Іванівни, яка мешкає за адресою: вул.Вишгородська, 3, кв.5 м. Київ, тел. 430-17-18

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу прийняти мене на роботу на посаду управляючого фірми.

 

Додаток:

Копія диплому про вищу освіту на одній сторінці в 1 прим.

Трудова книга.

Особовий листок з обліку кадрів на 3 арк. в 1 прим.

 

 

10 / Х- 2003 року Підпис

 

 

Текст 8

Оголошення

 

12 травня 2001 року об 11-й годині в приміщенні Будинку вчених відбудеться зустріч із відомим письменником.

Запрошуємо всіх бажаючих.

Адміністрація.

" ЗАТВЕРДЖЕНО" постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 1999 р. № 1667

 

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету міністрів України, що втратили дієвість

Постанова Кабінету міністрів України від 22 лютого 1999 р. № 250 "Про фінансування витрат пов'язаних з організацією й проведенням в Україні VI зустрічі Президентів держав Центральної Європи".

Постанова Кабінету міністрів України від 23 березня 1999 р. № 452 "Про розподіл державних централізованих капітальних вложень та переліки об 'єктів, що фінансуються за їх рахунок у 1999 році".

 

Текст 10

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

В зв 'язку з поверненням почтовими адміністраціями зару­біжних країн значної кількості надісланної за кордон кореспон­денції із-за недотримання порядка адресування, встановленого Всесвітнім почтовим союзом, МППЗ "Київпочта" повторно повідомляє про необхідність дотримання такого порядка і на­водить приклад адресування листів з урахуванням використання для цієї цілі конвертів, що є у продажі.

 

Адрес має бути написаний чітко або віддрукований на машин­ці, комп' ютері без переносу частин слова на інший рядок.

й: ім'я та прізвище адресата;

й: вулиця і номер квартири або поштової скриньки;

й: місто, штат, поштовий індекс.

Лист-запит

 

Шановні пани,

Посилаючись на переговори з Вашим представником 3.4.03, просимо вислати нам тверду пропозицію на поставку запасних частин до турбогенератора. У пропозиції просимо вказати повну назву, тип, технічні характеристики, ціну і вагу по кожній позиції

специфікації, а також можливий термін і загальний обсяг, в м3. Просимо також окремо вказати вартість упаковки та транспортування.

Зазначте також, будь-ласка, точну дату натсилання нам Вашої пропозиції.

На перед дякуємо Вас.

З повагою

(підпис)

 

 

Текст 12

 

Лист-відповідь на запит

Шановні,

Підтвержуємо отримання Вашого запиту від 12.2.03 на поставку бумаги. Підтвержуємо, що цей запит прийнято на розгляд, а остаточне рішення ми повідомимо Вам додатково.

З повагою      (підпис)

 

 

Текст 13

Оферта

Шановні пани,

З вдячністю підтвержуємо отримання Вашого запиту і висилаємо тверду оферту по поставці 50 пар чоловічого та 20 пар жіночого зимового взуття.

Товар буде постачатися на протязі трьох місяців (починаючи з дати отримання Вашого замовлення) одинаковими місячними партіями. Якість взуття повністю відповідатиме взірцям, які Ви отримали минулого тижня.

Платіж здійснюється через інкассо після предьявлення сертифікату якості та вантажних документів.

З повагою

Підпис

 

Текст 14

 

Лист-відповідь на прохання і пропозиції

 

Шановні колеги.

Відповідая на Ваш запит по поставці турбогенераторів, пропонуємо Вам партію із 10 одиниць на тихже умовах.

Ціна таж за один турбогенератор, включая вартість ком­плекту запасних частин.

Термін постачання - що місячно рівними частинами.

Умови платежу тіж.

Просимо Вас дати відповідь на протязі 10 днів від дати отримання цього листа. З повагою Підпис

 

 

Текст 15

Лист-прохання

 

Шановний пан,

Звертаємось до вас із проханням про не велику пожертву у фонд бездомних.

Ви мабуть уже чули про діяльність нашої організації, основна мета якої - допомогти бідним і знедоленним дітям, котрі залишились без батьківської ласки та опіки. І якшо ви погодитесь, то допоможете змінити їхнє життя, дасте їм змогу стати гідними членами суспільства.

Віримо, що ви не залишитеся байдужими і на перед дякуємо від імені нашої організації та від імені тих, на котрі потреби піде ваша пожертва.

З щирою до Вас повагою

Підпис

 

Текст 16

Шановні,

Ви, мабуть уже знаєте, що об' єднання розпочало будівництво пекарні нового взірця. Однак, нажаль, у процесі роботи вия­вилося, що у нас не має достатньої кількості спеціалістів для її випробування та експлуатації. Ось чому ми звертаємось до Вас із проханням допомогти нам з підготовкою відповідних кваліфі­кованих кадрів.

В зв'язку з цим просимо командирувати до нас кількох досвічених спеціалістів, котрі могли б провести курс навчання на місці і, можливо, дали б нам деякі практичні рекомендації.

Сподіваємось, що Ви невідмовитесь допомогти нам.

Наперед вдячні

(підпис)

 

Текст 17

Шановні пани,

Висловлюю щиру вдячність за пропозицію працювати аген­том по рекламі та продажі Вашого обладнання у Львівській обл.

Уважно вивчивши запропонованний Вами проект контракту, я вирішив погодитись на Ваші умови.

Ще раз дякую і сподіваюся, що наша співпраця буде плодовитою.

З найкращими побажаннями

(підпис)

Шановні колеги,

Дякуємо Вас за надіслані зауваженя та доповненя до проекту контракту.

Розглянувши їх на засіданні дирекції, ми визнали їх влуч­ними і суттєвими, цілком погоджуємось з ними і готові включити у контракт.

Як ми розуміємо, у проекті не має більше пунктів, що викликали б у Вас сумніви чи вагання. Якщо решта умов Вас влаштовують, телеграфуйте, будь-ласка, відповідь про готовність підписати контракт між нашими сторонами.

Сподіваємось швидкої відповіді й бажаємо успіхів.

З повагою

(підпис)

 

Текст 19

Шановні колеги,

У листі від 2.12.3 Ви просите надати Вам 10 \% знижку на по­стачання матеріалів та обладнання для будівництва м' ясо-комбінату.

Вчора відбулося засідання на котре було винесене обго­ворення цього питання. Розуміючи всю важливість своєчасного закінчення будівництва, враховуючи аргументованність Вашого прохання, ми готові піти Вам на зустріч і надати скидку у розмірі 3 \% від зазначеної у контракті ціни.

12.12.03

Маємо надію, що це піде на користь справі.

З повагою

(підпис)

Текст 20

Шановні спільнота,

Ми отримали Вашого листа від 4.11.03 р., у якому Ви про­сите надати 5 \% знижку від запропонованої в проекті контракту ціни на постачання обладанання та матеріалів для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу.

Дуже жаль, але ми не маємо жодної змоги задовільними Вашу просьбу.

До листа додаємо також калькуляцію. Впевненні, що вивчив­ши її та врахувавши зазначені вище факти, Ви погодитесь, що запропонованні ціни є прийнятними і ми не можемо знизити їх.

Залишаємось з повагою

(підпис)

 

Текст 21

Шановні громадяни,

Ми детально вивчили запропонований Вами проект угоди і, на жаль, повинні повідомити, що не можемо погодитися з редакцією окремих пунктів.

По-нашому, в обов'язки агентів повинні входити не лише організація рекламної кампанії та вишукування замовлень на нашу продукцію, але й всесмороннє сприяння при участі у торгах, оголошених у Вашому регіоні.

Відносно оплати комісійної винагороди підкреслюємо, що вона проводиться лише після отримання платежів від замовника.

Наголошуємо також на необхідності включення пункту, згідно якого ця угода не поширюватиметься на.

Сподіваємось, що Ви розглянете наші пропозиції най­ближчим часом і повідомите нам про своє рішення.

З повагою

(підпис)

Текст 22

Лист-нагадування

Шановний пан Олекса,

Один з самих основних принципів роботи нашої компанії -гідно цінувати своїх клієнтів. До Вас ми відносимося з особливою повагою, адже на протязі 3 років нашої співпраці у нас не виникало серйозних непорозумінь.

Однак вчора наша бугалтерія повідомила, що Ви вчасно не оплатили кілька рахунків. Розуміємо, що така переобтяжена справами людина, як Ви, інколи не може простежити за всім особисто, і сподіваємось, що ця несплата - лише помилка, яку буде виправлено найближчим часом.

Вибачаємося за те, що змушені потурбувати Вас з цього приводу.

Залишаємось з повагою

(підпис)

P.S. Щоб Вам було легше зорієнтуватися в ситуації, надсилаємо також копії рахунків, термін оплати яких закінчився 30.10.03.

 

Текст 23

Вельмишановний Олеже,

На протязі минулих шести неділь Вам було вислано три офіційні нагадування про заборгованість нашій компанії.

На жаль, ми не отримали жодної відповіді від Вас, а в сьогоднішньому звіті бухгалтерії Ваші платежі знову помічено як неоплачені.

Як ділова людина Ви, звичайно, розумієте всю складність ситуації. Досі наша співробота була доволі плодовитою, але продовження її буде можливим лише в тому випадку, якщо Ви погасите борг до 24.12.03 року.

(дата)

Наперед вдячні (підпис)

 

Текст 24

Шановний Андріє,

Нам не приємно знову звертатися до Вас з цього приводу, однак усі нагадування про не обхідність сплатити борг нашій компанії досі залишилися без відповіді.

Дуже прикро, але Ваша не дбалість та безвідповідальність ставить під загрозу нашу подальшу співпрацю.

Враховуючи сказане, змушені попередити, якщо до 31.12.2003 року заборгованість не буде погашено, у нас не буде іншого виходу, як закрити Ваш рахунок.

Ще раз просимо вибачення і чекаємо відповіді.

З повагою до Вас

(підпис)

Рекламаційні листи і листи-претензії

Шановні товариші!

Дякуємо Вас за надіслану першу партію замовленних нами різдвяних подарунків для дітей, що постраждали від Чорно­бильського лиха. Однак, на жаль, ми не можемо висловити свого захоплення, так як їх зовнішнє оформлення (і особливо упа­ковки) могли бути значно кращими.

Змушені звернути Вашу увагу на не задовільну якість коро­бок - вони надто великі, незграбні, не превабливих тонів, виготовлені з картону дуже низької якості і зовсім не мають вигляду святкового дитячого подарунка.

Отже, просимо Вас замінити упаковки і надалі чіткіше дотримуватись усіх пунктів нашої угоди та виконувати замов­лення на належному рівні.

З повагою

(підпис)

 

Текст 26

" Сердиті " листи

Шановне панство, у відповідь на Ваш лист від 30.11.03 р. повідомляємо.

Ми розуміємо Вашу стурбованність по приводу дотримання терміну введення об' єкта в експлуатацію. Запевняємо, що ми робимо все можливе для завершення усіх будівельно-монтажних робіт у передбачений контрактом час.

Однак просимо Вас врахувати, що у нас виникли серьозні труднощі, котрі ми швидше подолаємо при Вашому сприянні та підтримці. Тим більше, що вони значною мірою зумовлені тим, що Вами було суттєво (на 3 місяця!) затримано пуск транс­форматорної підстанції, котра повинна забезпечувати електро­енергією весь об'єкт. Крім того, ні матеріали, ні обладнання поки що не завезені у достатній кількості.

Повірте, ми усвідомлюємо важливість виконуваного нами завдання та необхідність своєчасного завершення будівельно-монтажних робіт і запевняємо, що вживемо для цього всіх необхідних міроприємств.

З повагою

(підпис)

Текст 27

Листи - вибачення

Шановний пан Ігорь,

Вибачаємося за прикре непорозуміння, що сталося вчора ввечері.

Ми глибоко поважаємо кожного нашого клієнта і намага­ємось робити все можливе, щоб з нами було приємно мати справу. Ситуації, схожі на вчорашню, виникають у нас над­звичайно рідко, і тим більше жаль, що цей прикрий випадок стався саме з Вами - людиною, з якою ми радо співпрацюємо уже багато років.

Нам боляче, що такий сумлінний і кваліфікованний пра­цівник, як Петрук дозволив собі нечемно віднестись до вас. Однак зауважимо, що він визнає свою провину, щиро шкодує і має намір перепросити вас особисто.

Сподіваємось, що це непорозуміння не вплине на наші подальші стосунки і Ви й надалі будете користуватися нашими послугами.

Ще раз вибачаємося

(підпис)

Супровідні листи

Шановні друзі,

У відповідь на Ваше прохання від 25.12.2003 року відсилаємо вам каталог нових товарів. Просимо уважно переглянути його і повідомити, які саме взірці Ви хотіли б отримати для детального вивчення.

Скоріше чекаємо відповіді

(підпис) Текст 29

Заохочувальні   та спонукальні

листи

 

 

Шановні колеги,

Ви самі знаєте, що цей рік не можна назвати самим кращим, самим успішнішим для нашої фірми, а отже, і для нас з Вами. На жаль, обставини склалися так, що перед ООО "Трансавто" постав цілий ряд серйозних труднощів, подолати котрі було не так лег­ко. Однак завдяки Вашим зусиллям та самовіданій праці навіть у таких складних умовах ми зуміли досягти значних успіхів.

Щиро дякуємо вам і сподіваємось, що в майбутньому Ви працюватимете так само ефективно - а це в кінцевому результаті призведе до покращання стану справ: зростання рентабельності підприємства, зниження собівартості продукції, підвищення заробітної плати.

Отож будьмо терплячі, наполегливі, ціле спрямовані - і успіх нам забезпечений.

З повагою, вдячністю та побажанням успіхів.

(підпис)

Лист - вітання

Шановні колеги,

Прийміть наші самі щирі вітання з різдвом христовим та новим роком. Прошлий рік був плідним для нас - спільними зусиллями ми досягли значних успіхів. Тож нехай наступаючий рік буде ще самим успішним і принесе здоров' я, щастя, багато приємних несподіванок усім Вашим працівникам та їхнім сім' ям.

З найкращими побажаннями           (підпис)

 

 

 

Текст 31

 

ТОВАРИСТВО ІЗ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ОЛЕНА"

252601, м.Київ, вул.Червоноармійська, 21; телефакс 225-17-19

 

№ 17/4 від 21 травня 1999 р. Керуючому Старокиївським відділенням Укрсоцбанку м.Києва Коновал Сергій Андрієвич

 

Просимо вас надати довго терміновий цільовий кредит у сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривнів на придбання обладнання для переробки овощів.

Комплект потрібних документів додається:

договір на куплю обладнання,

техніко економічне обгрунтування повернення кредиту. Директор        (підпис)          Шевчук В.І.

Печатка

ОБ'ЄДНАННЯ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

254080, м. Київ

вул. Туровська, 36

телефони 417-53-45, 417-52-91

№ 31/5 від 28 березня 1999 р.

Шановна адміністрація хлібо-комбінату № 2,

Ви мабуть уже знаєте, що Об'єднання хлібо-пекарської про­мисловості розпочало будівництво пекарні нового зразка. Однак, нажаль, у процесі роботи виявилося, що у нас не вистачає фахів­ців для її випробування та експлуатації. Тому ми звертаємося до вас із проханням допомогти нам з підготовкою відповідних кваліфікованних кадрів.

Через це просимо відрядити до нас кількох досвідченних спе­ціалістів, котрі могли би провести курс навчання на місті і, можливо, подали нам деякі практичні рекомендації.

Сподіваємося, що ви не відмовитесь допомогти нам.

Наперед вдячні.

Директор        (підпис)          Калиш В.П.

Головний інжинер    (підпис)          Дудик К.Н.

Печатка

 

Текст 33

МІНЕНЕРГО УКРАЇНИ

Міністерство енергетики та електрифікації України

252001, м.Київ,          телефакс 291-73-33

вул.Хрещатик, 30 224-14-35

№ 365/27 від 24 лютого 1999 р.

Вельмишановна адміністрація "Укроптторгреклами",

На протязі минулих двох місяців вам було надіслано три

офіційних     нагадування     про     заборгованність нашому

міністерству.

Нажаль, ми не отримали жодної відповіді від вас, а в сьогоднішньому звіті бугалтерії ваші платежі знову помічено як не оплачені.

Як ділові люди, ви, звичайно, розумієте складність ситуації. Досі наша співпраця була доволі плідною, але продовження її буде можливим лише в тому випадку, якщо ви сплатите борг до 3.03.1999 року.

На перед вдячні.

Заступник міністра   (підпис) Р.К.Коженов

Головний бугалтер        (підпис) М.М.Корольова Печатка

 

Текст 34

Вельмишановний Радкевич М.П.!

Інститут держави та права НАН України підтвержує, що вашу доповідь на тему "Захист і забеспечення людей пенсійного віку" включено до програми конференції "Людина та її права в Україні", котра відбудеться 15 -17 квітня 1999 року.

Перше пленарне засідання роспочнеться 15.04.1999 року, заключне засідання відбудеться 17.04.1999 року. Оргкомітет забеспечує харчування і проживання в м. Києві на період з 15.04.1999 року по 17.04.1999 рік. Проїзд передбачається опла­тити за рахунок установи, яка надасть вам відрядження.

Регістрація учасників конференції буде проводитись з 10-ї години в приміщенні інституту держави та права НАН України за адресою: 252001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

Якшо у вас виникнуть запитання, звертайтеся до організацій­ного комітету конференції, тел. 228-58-91.

З повагою

Оргкомітет конференції. Печатка

Текст 35

м. Луганськ, 20.05.1999 року

Шановний Голубенко Іван Олексійович!

Подавець цього листа, Віталій Едуардович Войтович, їде на три тижні до Києва на стажування. Це мій співробітник і особовий друг.

Буду щиро вдячний, якщо ви тепло його зустрінете і надасте підтримку на час його перебування у Вашому місті.

Наперед вдячний за ласкавість і передаю дружній привіт.

 

Ваш Юрій Шевчук.

 

 

Текст 36

Міністерство зв'язку України          Передача

Телеграма                   го        год хв

Київ №                       Автовідповідь          

            сл.       го        год      хв        Передав         

 

категорія відмітки і особливого виду

 

Куди, кому Полтава Короленка 5 квартира 10 Коваленкові Олегові Івановичу

 

Зустрічайте вісімнадцятого, поїзд номер десять, вагон номер сім Мирослава

 

Прізвище відправника та його адреса

(в рахунок слів не входять, не оплачуються і телеграфом не передаються)

Гальченко Мирослава Павлівна

Текст 37

Київ-158, бульв. Лесі Українки, буд.7, кв. 36 Київ К-56 Київський державний університет Проректорові по науковій роботі Богушу О.М.

 

Просимо прийняти участь конференції 5-7 травня профессора Чернишук

 

Оргкомітет Проректор Іванчук

 

Текст 38

 

Донецьк-42

Університетська, 43

Донецький державний Університет

Оргкомітет конференції

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 448 від 6 березня 2000 року

 

Від кого Український Державний Університет харчових технологій

 

телефон 261-57-94 Кому Василенко О.Д.

передав Савченко О.В. прийняв Зінчук В.М.

 

год 12 хв 45

 

Просимо професора Василенко О.Д. прийняти участь у конференції 14 - 18 березня. Запрошення висилаємо по пошті.

 

Оргкомітет

Проректор В.С.Бойко

Іван Кирилович Семчук Надзвичайний та повноважний посол Німечина

Текст 40

ПРОТОКОЛ № 10

12.01.2000 р. м.Київ

 

Зборів орендного швейного об' єднання "Киянка" Укршвейпрому

 

Голова С.М.Руденко Секретар А.М.Токарєва Присутні: Відсутні:

 

ПОВІСТКА ДЕННА

Про звіт з виробничо фінансової діяльності підприємства за 1999 р. (інформація головного бухгалтера С.В.Марченка).

Про затвердження складу комісії по питанню контроля дисципліни (інформація замісника директора С.М.Руденка).

 

1. СЛУХАЛИ:

С.В.Марченко доповів про порядок підготовки й складання річного звіту, про завдання працівників обліку.

ВИСТУПИЛИ:

Л. Я. Грищенко - вказав на необхідність ретельної підготовки матеріалів звіту.

Г. М. Коваль - запропонувала завершити складання звіту до 10 січня 1999 року.

УХВАЛИЛИ:

Всім працівникам відділу обліку забеспечити своєчасну підготовку й високу якість матеріалів звітів про виробничо фінансову діяльність об'єднання на 1999 рік.

Подати річний звіт до Облстату не пізніше 25 січня 2000 року.

 

2. СЛУХАЛИ:

С.М.Руденко - пропозиція включити до складу комісії 15 осіб.

УХВАЛИЛИ:

До 20.01. 2000 року створити комісію по контролю дисципліни в об 'єднані в складі 15 осіб. Список додається.

ДОДАТОК : регістраційний список на одній сторінці в одному примірнику.

Голова            (підпис) С.М.Руденко          

Секретар        (підпис) А.М.Токарєва