Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Договір, різновиди договорів.

Трудова угода.

Контракт.

Ключові слова: договір, трудова угода, контракт.

Договір. Різновиди договорів

Договір - це угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.

Договір може бути укладено між окремими громадянами, між громадянинами й організаціями та між організаціями.

Існують договори різних видів. Цивільний кодекс передбачає такі договори:

 

постачання (поставки)

 

постачання ( поставки)      оренди приміщень      підряду

Договір постачання (поставки)

Договір постачання (поставки) - це договір, за яким орга-нізація-постачальник зобов'язується передати в певні тер­міни організації-покупцеві (замовникові) у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами.

Сторонами договору поставки можуть бути державні, ко­оперативні, суспільні, орендні й інші організації та підприємства.

Реквізити:

назва документа;

місце і дата укладання договору;

вступна частина (назви сторін, що укладають договір, поса­ди, прізвища, імена та по батькові осіб, що підписують договір і зазначення їх повноважень);

•           предмет договору (точна назва, кількість і в необхідних

Найпоширенішими   договорами   між організаціями підприємствами є випадках асортимент продукції, що підлягає постачанню);

характеристика якості та комплектність продукції;

термін і порядок відвантаження продукції;

вимоги, що ставляться до тари й пакування;

зазначення цін на продукцію; термін і порядок відвантажен­ня продукції;

додаткові умови до договору;

•           вказівки на майнову відповідальність за невиконання зобов'язань постачальником або споживачем;

викладання порядку розгляду суперечок;

загальна сума договорів;

юридичні адреси сторін, що укладають договір;

підписи й печатки сторін, що уклали договір.

До договору поставки, як правило, додається специфікація, що характеризує продукцію, яка підлягає постачанню.

Договір підряду (генпідряду, субпідряду) у будівництві може бути використаний як між підприємством і будівельною організацією, так і між будівельними організаціями.

 

Договір про майнову відповідальність - це договір, за яким одна сторона - матеріально відповідальна особа - бере на себе повну матеріальну відповідальність за прийняті мате­ріальні цінності і зобов'язується дотримуватись встанов­лених правил їх приймання, зберігання, відпускання й обліку, а інша сторона - підприємство або організація, якій належать матеріальні цінності, - зобов'язується створити матеріально відповідальним особам нормальні умови праці і виробничу обстановку, що забезпечує схоронність зданих ним на зберігання матеріальних цінностей.

 

Укладання договору про майнову відповідальність забезпе­чує безперечність стягнення з матеріально відповідальних осіб вартості тих, що бракує, матеріальних цінностей. Договори про майнову відповідальність мають бути підписані при призначенні матеріально відповідальних осіб на роботу.

Обов' язкові реквізити цих договорів:

назва документа (заголовок); місце і дата укладання договору;

назва сторін - посади, прізвище, імена та по батькові осіб, що укладають і підписують договір;

зобов' язання матеріально відповідальної особи;

зобов' язання підприємства або організації;

термін дії договору;

адреси сторін; підписи осіб, що укладають договір;

печатка підприємства або організації.

Договір про майнову відповідальність складають у двох примір­никах, з яких перший зберігається у відділі кадрів підприємства або установи в особовій справі матеріально відповідальної особи, а другий передається працівникові, що підписав договір.

Усі договори мають попередньо візуватися юрисконсультами і головними (старшими ) бухгалтерами підприємств або установ.

Письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть бути укладені підприємством, установою та організацією з працівниками (що досягли віку 18 років), які займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов' язані зі зберіганням, оброб­кою, продажем (відпусканням), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, якщо посади, що обіймають працівники, або виконувані ними роботи передбачені спеціальним переліком, затвердженим у встановленому порядку.

Господарські договори у науковій діяльності. Типові фор-ми господарських договорів містять форму типового договору на створення (передання) науково-технічної продукції, а також стан­дартні положення до неї. Порядок укладання, оформлення і проведення робіт з використанням цієї форми визначаються До-датком про договори на створення (передання) науково-технічної продукції.

Договірна діяльність у взаємовідносинах підприємства і банку - це договори, що застосовуються у діяльності ко­мерційних банків для регулювання стосунків щодо здій­снення кредитно-розрахункового обслуговування, залучення внесків, видавання кредитів і оренди, у тому числі лізингу.

Господарські договори в посередницькій діяльності.

Договори про надання посередницьких послуг склада­ються на основі загальних норм цивільного законодавства.

Договір може бути дво- або багатосторонній. Одна із сторін за договором виступає як посередник і сприяє одній або більше організаціям у встановленні взаємовигідних зв' язків, розв' язанні економічних проблем. При цьому оплата послуг посередника визначається у твердій грошовій сумі або у відсотковому відношенні від економічного ефекту або доходу (прибутку) учасників угоди. Допускається поєднання різних форм оплати.

Можливий варіант, коли посередник бере на себе зобов' я-зання сприяти у практичній реалізації договору. Конкретні його дії у зв' язку з цим зазначаються в договорі.

Типовий договір про надання посередницьких послуг коопе­ративам є приватним випадком ведення посередницької діяль­ності. Договір передбачає надання різноманітних послуг, що мають одноразовий, комплексний, абонементний характер.

Типові форми договорів доповнюються правами й обов' яз-ками сторін відповідно до виду послуг.

При укладанні Договору слід ознайомитись зі Статутом підприємства, щоб цей Договір не суперечив йому.

Договір складається згідно із Законом України "Про підприємства", Положенням (Статутом) підприємства і загаль­ними положеннями Цивільного законодавства.

Договори про інформаційне обслуговування розрізняються за обсягом надаваних замовникові послуг. Послуги (частина послуг) можуть мати одноразовий або абонементний характер.

Договір може передбачати подальшу участь виконавця у використанні отриманої з його допомогою інформації, напри­клад, як посередника при укладанні договорів з іншими орга­нізаціями.

Пункт про надання Виконавцеві відомостей про вико­ристання отриманої інформації не є обов' язковим для внесення до договору. Він може становити інтерес для узагальнень, аналізу ефективності, інформації, що міститься у банкові даних.

            Трудова угода           

Трудова угода - це документ, що укладається між органі­зацією (-ями) і працівником (-ами), який (-і) не входить до складу цієї організації, для виконання певних видів робіт, коли ці роботи не можуть бути виконані на договірних засадах з відповідними установами та підприємствами.

Реквізити:

назва документа (трудова угода);

дата і місце складання;

перелік сторін, що уклали угоду;

зміст угоди із зазначенням обов' язків виконавця і замовника;

юридичні адреси сторін;

підписи сторін;

печатка підприємства або організації.

Укладається в кількох примірниках, один з яких видається виконавцеві, а інші зберігаються у справах організації-замовника.

 

Додаткова угода - це документ, що складається як додаток до контракту із заступником керівника підприємства (установи), головним бухгалтером тощо.

            Контракт       

Контракт - це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між партнерами (підприємством чи устано­вою) й працівником про засади спільної виробничої та творчої діяльності.

Через контракт громадяни реалізують право розпоряджатися

своїми здібностями до праці згідно із Законами України "Про

підприємство", "Про власність".

Реквізити:

назва виду документа (контракт) зі стислим описом його призначення (на управління підприємством, з начальником від­ділу на організацію і ведення бухгалтерського обліку в това­ристві, на виконання обов'язків тощо);

дата, місце;

орган, що наймає керівника;

посада;

прізвище, ім' я, по батькові того, кого наймають;

текст;

підписи сторін - укладачів контракту;

печатка, що засвідчує підпис наймача;

грифи погодження для контрактів, що укладаються з керів­ником державного і муніципального підприємства.

Структура тексту:

Загальні положення.

Функції та обов'язки керівника (фахівця).

Компетенція і права керівника (фахівця).

Формування й умови діяльності дирекції (апарату) підпри­ємства.

Матеріальне та соціально-побутове забезпечення керівника (фахівця).

Відповідальність сторін, розв'язання суперечок.

Зміна й розірвання контракту.

Адреси сторін та інші відомості.

 

Контракт складається у двох примірниках (по одному для кожної сторони), про що зазначається у тексті контракту.

 

7.5.  Обліково-фінансові документи