Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Оголошення. рекламне оголошення

Оголошення - це документ, в якому подається потрібна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

 

Формулювання в тексті оголошення стислі. В оголошенні обов'язково вказується, хто й про що повідомляє. Дату бажано виділяти іншим шрифтом (чи кольором).

Протокол

Протокол - документ колегіальних органів, у якому фіксу­ється місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засі­дань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст допові­дей, виступів, що заслухані, та ухвали з обговорених питань.

Протокол укладає офіційна компетентна особа, що засвідчує той чи інший факт.

Групи:

Стислі, де фіксуються лише ухвали.

Повні, що містять, крім ухвал, виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань.

Стенографічні, де виступи записані дослівно.

Реквізити:

назва виду документа (протокол);

порядковий номер протоколу;

назва зборів, конференції, засідання, наради із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада тощо);

назва підприємства, організації;

дата, місце проведення зібрання;

кількісний склад учасників (якщо учасників багато, то до­сить вказати кількість присутніх і додати до протоколу реєстра­ційний лист);

посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії);

порядок денний (питання мають бути сформульовані у називному відмінку);

текст;

перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сто­рінок;

•           підписи керівників зборів, конференції, засідання або наради (голови й секретаря).

Витяг із протоколу

Витяг із протоколу - один із наймасовіших видів докумен­тації, що надсилається (передається) окремим особам (під­приємствам). Реквізити:

номер відповідного документа;

назва органу, засідання, наради;

дата;

порядок денний;

текст з цього питання.

Звіт

Звіт - це документ, в якому подається в письмовій формі повідомлення про виконання якоїсь роботи. Реквізити:

назва виду документа (звіт);

період, за який складається звіт, назва установи, організації, підприємства;

текст;

підпис;

дата складання звіту, індекс документа;

гриф затвердження (підпис, дата).

Довідка

Довідка - документ, що містить опис та підтвердження тих чи інших фактів і подій. Реквізити:

назва відомства, установи (адресат);

назва виду документа (довідка);

дата;

місце укладання;

заголовок до тексту;

текст;

підпис;

печатка.

Доповідна записка

Доповідна записка - документ, адресований керівникові даної чи вищої установи з інформацією про ситуацію, що скла­лася, про наявні факти, явища, про виконану роботу з висновками та пропозиціями автора.

Групи:

Звітні.

Інформаційні.

Ініціативні. Реквізити:

адресат;

ініціали посадової особи та назва посади;

назва виду документа (доповідна записка);

заголовок (стислий зміст тексту);

текст;

додаток (якщо є);

підпис;

дата.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка з'ясовує зміст певних положень основного документа (плану, звіту, проекту тощо) або пояснює причини певного факту, вчинку, події.

Оформляється аналогічно доповідній записці.

Адреса розташовується на конверті таким чином:

Місце для адреси ВІДПРАВНИКА Індекс

Саленко М.П.

вул. Хрещатик, 5, кв.20 Київ-1

Місце для адреси ОДЕРЖУВАЧА

Індекс Петренко М.В. 2-й Ленінградський провулок 7, кв.64 м. Мелітополь Запорізька обл.

У випадку неправильного адресування листи повертаються відправникам.