Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Положення      

Положення - це правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підпри­ємств (філій), що їм підпорядковуються.

Положення складають переважно при створенні нових уста­нов, організацій і підприємств (філій). Положення затверджують­ся вищими органами або керівниками установ. Залежно від виду розробки, способу затвердження положення поділяються на такі:

 

Група

Як розробляється

Як затверджується

Типові

Для системи установ і підприємств

Вищим органом управління

Індивідуальні

На основі типового положення

Керівником підприємства (організації, закладу)

 

Реквізити:

герб;

назва відомства, організації, структурного підрозділу;

гриф затвердження;

назва виду документа (положення);

місце видання;

дата;

індекс;

заголовок до тексту;

текст (мета створення установи; основні завдання; функціо­нальні зв'язки з іншими установами; основні та обігові кошти;

призначення службових приміщень; виробничо-господарська діяль­ність підприємств; завдання щодо якості виробництва продукції та ін.);

підпис;

відмітка про погодження.

Положеннями також визначається правовий статус тим­часово створених комісій, груп, бюро тощо.

 

ПОЛОЖЕННЯ* ЗАТВЕРДЖУЮ про структурний підрозділ  Назва посади

Дата Підпис

Розшифрування підпису

Структура тексту

Загальні положення.

Основні завдання.

Функції.

Права й обов' язки.

Керівництво.

Взаємовідносини, зв' язок.

Майно і кошти.

Контроль, перевірка та ревізування діяльності.

Реорганізація та ліквідація.

Керівник структурного підрозділу Підпис і його розшифрування

До справи №

Інструкція

* Тут і далі зразки оформлення документів подаються за Універсальним довідником-практикумом з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. - К.: Довіра: УНВЦ "Рідна мова", 1997. - 399 с.

Інструкція - це правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регу­люють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінан­сові та інші спеціальні сторони діяльності та відносини уста­нов, закладів, підприємств, службових осіб.

Групи

З техніки безпеки  І     З експлуатації     | Посадова різного обладнання

Інструкція затверджується вищими органами або керівни­ками організацій (чи їх наказом із зазначенням номера та дати видання). На інструкції може бути відмітка про те, що вона є до­датком до розпорядчого документа. При затвердженні інструкції розпорядчим документом у ньому встановлюється термін вве­дення інструкції, зазначаються відповідальні виконавці.

Реквізити:

назва виду документа (інструкція); гриф затвердження;

заголовок до тексту (до нього іноді входить назва до­кумента); дата; індекс;

місце видання; текст; підпис;

види погодження. Стиль викладу тексту вказівно-наказовий: "повинен", "слід", "необхідно", "не дозволено", "не допускається". Текст має бути стислим, точним, зрозумілим, оскільки він призначений для постійного користування. Зміст викладається від 2-ї, 3-ї особи, рідше - у безособовій формі.

Інструкція починається розділом "Загальні положення", в якому розкривається мета її видання, вказується галузь по­ширення, викладається порядок використання, наводяться відо­мості загального характеру.

Датою інструкції є дата її затвердження керівником установи. Найпоширенішими є посадові інструкції.

 

Посадова інструкція - документи, які визначають організа­ційно-правове становище працівника у структурному під­розділі, що забезпечує умови для його ефективної праці.

Інструкція пишеться, зазвичай, на бланку.           

Загальний бланк організації ЗАТВЕРДЖУЮ Посадова інструкція Заступник директора з кадрів

Завідувач машинописного бюро     Особистий підпис

Розшифрування підпису "           "           200_ р.

 

Структура тексту

1.         Загальні положення (основні завдання працівника; порядок за- ймання (обіймання) посади; професійні вимоги; кому підпоряд- ковується; основні документи, якими треба керуватися).

Функції (предмет, зміст, перелік видів робіт).

Права.

Посадові обов'язки.

Відповідальність.

Взаємини (зв'язки за посадою).

Керівник структурного підрозділу Підпис і його розшифрування

Правила

Правила - це службові документи організаційного харак­теру, в яких викладаються настанови або вимоги, що регламентують певний порядок будь-яких дій, поведінки.

Існують такі групи правил:

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Правила підготовки документації для здавання до архіву.

Правила експлуатації та ін.

За формою та змістом правила подібні до інструкцій, іноді вони є їх складовою.

Реквізити:

гриф затвердження;

назва виду документа (правила);

До справи №  Співробітника ознайомлено

заголовок (стислий виклад призначення правил);

дата і номер;

текст;

•           підпис особи, що відповідає за складання правил. Виконання правил обов' язкове для всіх, кого вони стосу­ються, і тому їх можна віднести до правових документів.

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада, назва установи, підприємства, організації)

(особистий підпис, прізвище, ім' я та по батькові)

"___"   200___ р.

 

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку

(Текст документа)

 

Особа, яка відповідає

за складання правил Підпис            Розшифрування підпису

7.2.  Розпорядчі документи

 

Ухвала.

Розпорядження.

Наказ.

Вказівки.

 

Ключові слова: ухвала, розпорядження, наказ, вказівки.

Ухвала

Ухвала - це правовий акт, що приймається місцевими ра­дами, державними адміністраціями, виконавчими коміте­тами й оформляється як результат діяльності інших ко­легіальних органів (колегій міністерств і відомств, наукових рад тощо).

В ухвалі зазначається територія, коло осіб, на які вона по­ширюється, конкретні посадові особи, установи, що зобов' зані контролювати виконання документа. З ухвалою ознайомлюють населення через засоби масової інформації.

 

Реквізити:

герб України;

назва вищої установи;

зазначення місця видання;

назва виду документа (ухвала);

дата або дата й номер;

місце видання;

заголовок;

текст ухвали;

індекс;

підписи голови та секретаря держадміністрації чи іншої вищої установи;

печатка.

Розпорядження

Розпорядження - це правовий акт управління державного органу, що видається в рамках наданої посадовій особі, дер­жавному органу компетенції і є обов'язковим для громадян та організацій, яким адресовано розпорядження.

Реквізити:

герб України;

назва органу управління, що видає розпорядження;

назва виду документа (розпорядження);

заголовок;

дата або дата й номер;

місце видання;

текст розпорядження;

підпис відповідальної особи.