Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

Складні випадки керування

 

У діловому мовленні певні труднощі становлять сполучення слів з підрядним зв'язком - керування.

 

Керування - це один із способів поєднання слів у слово­сполучення, при якому головне слово вимагає конкретної відмінкової форми залежного слова, тобто керує формою іншого слова.

Дієслово

Відмінок (з приймен­ником)

Залежне слово

 

оплачувати

+ З.в. +

проїзд,послуги, рахунок

 

платити

+ за + З.в. +

проїзд, послуги, рахунок

 

повідомити

+ Д.в. +

начальникові(-у), керівникові(-у)

 

інформувати

+ Р.в. +

начальника, керівника

 

дякувати

+ Д.в. +

Вам

 

вживати

+ Р.в. +

заходів, ліків

 

завдавати, завдати

+ Р.в. +

прикростей, шкоди

 

зазнавати, зазнати

+ Р.в. +

нападу, невдачі

 

бачити

+ на + З.в. +

власні очі

 

чути

+ на + З.в. +

власні вуха

 

хворіти

+ на + З.в. +

ангіну

 

слабувати

+ на + З.в. +

очі

 

перекладати

+ на + З.в. +

українську мову

 

заперечувати

+ З.в. +

участь, факти

 

заперечувати

+ Д.в. +

команді, йому

 

ігнорувати

+ З.в.+

пропозицію, погляд

 

додержувати

+ Р.в. +

тиші, порядку (виконувати щось точно)

 

додержуватися

+ Р.в. +

законів, курсу (бути прихильником ідей, керуватися ними)

 

наголошувати

+ на + Д.в. +

помилках, головному

читати

+ О.в. +

німецькою мовою

говорити

+ О.в. +

українською мовою

повідомляти

+ О.в. +

телефоном

їхати

+ О.в. +

тролейбусом

свідчити

+ про + З.в. +

факти

відзначати

+ З.в. +

успіхи

довести

+ З.в. +

інформацію

опанувати

+ З.в. +

професію

 

 

 

 

 

 

 

Відокремлені члени речення

Відокремлюються додатки, що мають значення виключення або виділення і починаються словами: крім, окрім, за винятком, зокрема, особливо, наприклад, на відміну від.

Відокремлюються з обох боків комами обставини, виражені дієприслівниками і дієприслівниковими зворотами.

Не відокремлюються, як правило, одиничні дієприслівники, якщо вони вказують на спосіб дії (як? яким способом??). Такі дієприслівники звичайно виражають основну дію в реченні.

Відокремлюються означення, якщо вони стосуються осо­бового займенника я, ти, він та ін. Іноді займенник може бути пропущений.

Відокремлюються поширені узгоджені означення (діє­прикметникові або прикметникові), якщо вони стоять після означуваного слова.

Відокремлюються обов'язково два або більше непоши-рених означення після означуваного іменника лише тоді, коли перед цим словом є вже узгоджене означення.

Відокремлюються означення, відділені від означуваного слова іншими членами речення.

Прості і складні речення

Речення - це осмислене сполучення слів або окреме слово, граматично й інтонаційно оформлене як відносно закінчена цілість.

 

Наприклад: "Місцеве самоврядування у місті Києві здій­снюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи" (Закон України "Про столицю України - місто - герой Київ").

Просте речення - це речення, що має один синтаксичний центр.

 

Складне речення - це речення з двох або кількох предика­тивних частин, об'єднаних змістом, інтонацією і граматично.

 

Складні речення поділяються на:

безсполучникові       сполучникові

            складносурядні складнопідрядні    

Наприклад: Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київ­ською міською радою, районними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам (Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ").

Складносурядне речення - це речення, що складається з двох або кількох предикативних частин, рівноправних за змістом і зв'язаних сполучниками сурядності.

Розділові знаки в складносурядних реченнях

Характеристика складносурядного речення

 

Наявність у частинах |

Розді­ловий знак

частин, смислові

зв'язки між ними

Сполуч­ники

Спільно­го члена

або спільного слова

Розділо­вих знаків

Уживання розділового знака

Кома

дві

і більше

і, та, а, але, проте, однак, або, чи-чи, то-то, та ін.

немає

немає

(наявна

кома)

ставиться

Крапка з комою 

 

 

є 

 

не

ставиться

 

два і більше

і, та (в значенні і), а, проте, однак

немає

наявні коми

ставиться

Тире

два

речення, що

виража­ють різку зміну подій або причину чи умову і наслідок

і, та (в значенні і), та й, а

немає

немає

(наявна

кома)

ставиться

 

 

Складнопідрядне речення - це речення, в яких одна з предикативних частин за змістом підпорядкована іншій і по-в' язана з нею сполучником підрядності або сполучниковим словом.

Розділові знаки в складнопідрядних реченнях

Характеристика складнопідрядного речення

розді­ловий

знак

Кіль­кість підряд­них

 

 

позиція

уживання розділового

знака

 

 

сполучники

вид

підрядного 

 

 

 

 

зв'язку

відносно 

 

 

частин

 

 

головного

) І 1 СІ І СІ

Кома

одна

підрядні

підрядний

перед або

після

головного

ставиться між

головним і підрядним

 

 

 

 

усередині головного

виділяється з обох боків

 

дві й

 

неоднорід-

у будь-якій

ставиться

 

більше

 

на або

послідовна

підрядність

позиції

між усіма частинами у складному

 

 

підрядні і

однорідна

 

не ставиться

 

 

неповторю­ваний

супідряд­ність

 

між

однорідними

 

 

сурядний

 

 

підрядними

 

 

сполучник

 

 

частинами,

 

 

між

 

 

з' єднаними

 

 

підрядними частинами

 

 

сурядним сполучником

Крап-

два і

немає

однорідна

 

ставиться

ка з

більше

сурядного

супідряд-

 

між

ко-

 

сполучника

ність

 

підрядними

мою

 

 

 

 

частинами, що досить поширені

Тире,

 

 

 

перед

ставиться для

кома

 

 

 

головною

інтонаційног

і тире

 

 

 

 

о виділення

підрядної

частини

 

Безсполучникове речення - це речення, в яких окремі пре­дикативні частини об'єднуються в одне ціле не сполучни­ками чи сполучними словами, а лише інтонацією.

 

 

Безсполучникові складні речення з неоднорідними простими реченнями

Загальна характеристика речення без сполучників

кількість частин

Інтонація

Смислові відношення

Складне безсполучни­кове з

неоднорідними частинами

тільки

дві

пояснювальна

причиново-наслідкові

 

 

 

наслідково-причинові

 

 

 

з'ясувальні

 

 

 

пояснювальні

 

 

зіставлення

умовні

 

 

 

порівняльні

 

 

 

часові