Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

АнотацІя

І.М. Плотницька

 

 

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

 

 

3-тє видання, перероблене та доповнене

 

 

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавництво «Центр Учбової літератури» КИЇВ—2008

ББК 821.161.2'27(075.8)

П 39

УДК 81.2Укр-9я73

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Рецензенти:

В.П. Шульгач - доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник, завідувач відділу термінології та ономастики Інституту української мови НАН України;

Н.Г. Протасова - доктор педагогічних наук, професор, завідувач ка­федри управління освітою Національної академії державного управ­ління при Президентові України.

 

 

 

Плотницька І.М.

П 39 Ділова українська мова. Навчальний посібник. 3-тє видан­ня. - К.: Центр учбової літера-тури, 2008. - 256 с.

 

ISBN 978-966-364-553-7

 

 

У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.

Наводяться приклади перекладу з російської мови на українську найуживаніших слів і словосполучень із ділової сфери.

Розрахований на слухачів, студентів, державних службовців, ділових осіб - усіх, хто цікавиться проблемами ділової української мови й бажає підвищити рівень мовної культури.

 

 

ISBN 978-966-364-553-7

© Плотницька І.М., 2007

© Центр учбової літератури, 2007.