Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

4.1. прийменник

 

Синонімія прийменникових конструкцій.

Переклад прийменника по з російської мови на українську.

 

Ключове слово: прийменник.

 

Прийменник - це службова частина мови, яка уточнює граматичне значення іменника і виражає зв'язки між словами в реченні.

Синонімія прийменникових конструкцій

Прийменники, що передають відношення мети

для   з метою      на предмет      в ім 'я     ради    заради задля

Потрібно запам'ятати:

кричати від (з) болю

плакати з (від) радості

підскочити від (з) несподіванки

З іменником заходи на позначення мети вживаються при­йменники щодо, до, для. У діловому мовленні використовується прийменник щодо: " Про додаткові заходи щодо стабілізації соціально-економічного становища в Україні" (Указ Президен­та України від 17 травня 1999 року № 99/99 рп).

Прийменники, що виражають часові відношення

Паралельно вживаються конструкції

на ту пору      в ту пору

за всіх часів    у всі часи

за давніх часів           у давні часи

під час зборів за час зборів

протягом години       у(в)продовж години

через 10 хвилин        за 10 хвилин

 

Прийменники, що виражають відношення відповідності і характерні для офіційно-ділового стилю

 

відповідно до

згідно з

залежно від

виходячи

з

у світлі

у дусі

у

розрізі

 

Офіційно-діловий стиль

Інші стилі

незважаючи на

незважаючи на, попри

 

Прийменники, що виражають об'єктні відношення і є тотожними синонімами

 

стосовно

стосовно до

щодо

 

 

 

прийменників

Функціонування

у — в

Прийменник у вживається

 

між

приголосними

При відсутності документів або додатків до них складається акт у двох примірниках. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними радами.          

 

на початку     Уразі непогодження з проектом рішення,

речення, після       наявності зауважень, доповнень вони паузи перед    викладаються на окремому аркуші.

приголосними,

перед  У сфері; у свята; у Львові.

наступними в, ф,

а також перед

сполученнями

літер льв, св, сф,

тв, хв і под.   

Після голосного перед приголосним залежно від темпу, ритму мовлення вживається прийменник у або в: Наслідки роз­гляду документів керівництвом фіксуються в резолюції.

Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється тери­торіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Ки­ївську міську раду, районні в місті ради та їх виконавчі органи.

Голова, заступник голови районної у місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.

Використання прийменників у — в схематично можна пока­зати так:

...п у п...

... а в а...

...ау(в) п...

...ау в..., св..., сф..., тв..., хв..., Льв...

Функціонування прийменників

з — із — зі

 

З

на початку речення, після паузи, перед голосним неза­лежно від закінчення попереднього слова, а також після голосного перед приголосним (крім с, ш) або (рідше) сполученням приголосних

 

Папір, картон, целюлозна вата і полотно з целюлозних волокон просочені, з покриттям, з пофарбованою або декорованою поверхнею чи з нанесеним малюнком, у рулонах або аркушах (ОВУ, №3, 2001. - С.89)

ІЗ

переважно між свистячими й шиплячими звуками (з, с, ц, ч, ш, щ), а також між групами приголосних (після них або перед ними)

 

Плаття для жінок та дівчаток із бавовни (ОВУ, №3, 2001. - С.124).

ЗІ

перед сполученнями приголосних, найчастіше перед сло­вами з початковими з, с, ш, щ

 

Надання субвенцій, виділення необхідних ресурсів для виконання програм, проектів та інші витрати, пов'я­зані зі здійсненням містом столичних функцій.

 

Використання прийменників у — в схематично можна пока­зати так: ...а з а... ... п із п...

...а зі п..., якщо п - с, з, ш, щ або збіг приголосних (св, сф тощо).

Переклад прийменника по з російської мови на українську

Прийменник по з російської мови перекладається на українську різними мовними засобами - як прийменниковими, так і безприйменниковими конструкціями.

Прийменник по в українській мові поєднується лише:

 

у складних прислівниках з іншими частинами мови

 

з іменниками з прикметниками

по можливості, по суті        

по-господарськи, по-домашньому

 

 

з іменниками у М. в.

вживається

зі значенням місця чи

напрямку, де

відбувається дія

трансляція по телебаченню

зі значенням певних стосунків, взаємин

товариш по парті, сестра по батькові

зі значенням місця поширення дії

розпорядження по Академії, чеканник по міді

зі значенням розподільності

усі слухачі отримали по проекту рішення, жінкам подарували по букету пролісків

у деяких

словосполученнях (без зміни значення) паралельно з іншими прийменниками або без них

стріляти по мішені — стріляти у мішень, простуватися по слідах — простуватися слідами, пересуватися по пустелі — пересуватися пустелею

з іменниками у З. відмінку при вказуванні на предмет, місце, простір, що є межею поширення певної дії або ознаки

резервуари були повні по краї — резервуари були повні до країв

з прикметниками

по зеленій поверхні, по дрібному насінню

з числівниками

по перших відвідувачах, отримали по 10 балів

із займенниками

по їхньому закладу, по тому місцю

В інших випадках треба використовувати прийменники на, за, з, із, до, для, від, під, у(в), як, через, щодо тощо або ж взагалі безприйменникові конструкції залежно від контексту:

 

по

по Грушевскому

по формуле

по данным анализа

сравнение по показателям

плыть по течению

за

за Грушевським

за формулою

за даними аналізу

порівняння за показниками

пливти за течією

 

 

по приказу

за наказом

по правилам

за правилами

по схеме

за схемою

по указанию

за вказівкою

по адресу (проживать)

за адресою (мешкати)

по призванию

за покликанням

по

з

исследование

дослідження з українс

по украинскому языку

мови

знать по опыту

знати з досвіду

по этой причине

з цієї причини

по инициативе

з ініціативи

заместитель по ...

заступник із ...

по

на

по виду

на вигляд

по заказу

на замовлення

по мнению

на думку (погляд)

по убеждению

на переконання

по требованию

на вимогу

по адресу (прислать)

на адресу (надіслати)

по просьбе

на прохання

по своему усмотрению

на свій розсуд

по

у (в)

по всем направлениям

у всіх напрямках

по определенным периодам

у певні періоди

 

по выходным дням прийти по делу по праздникам

 

по

по недоразумению по ошибке по болезни

по

агент по получению

комиссия по составлению

резолюции

курсы по изучению

деловодства

ателье по обслуживанию по

по окончании академии по прибытии по получении

по

не по силе

по

по октябрь включительно

по

мероприятия по улучшению

по

 

по целым дням отличный по качеству по своей величине

 

по своей силе по почте по телефону

у вихідні дні

прийти у справі

у (на) свята (святами)

 

через

через непорозуміння через помилку, помилково через недугу

для (значення мети) агент для одержання комісія для складання резолюції курси для вивчення діловодства

ательє для обслуговування

після (значення часу) після закінчення академії після прибуття після отримання

під

не під силу

до

до жовтня включно

щодо

заходи щодо поліпшення

безприйменникова конструкція

цілими днями

відмінної якості

своїм розміром (за своїм

розміром)

своєю силою

поштою

телефоном

 

младший по званию молодший званням