Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

3.5. дієслово

 

Неозначена форма дієслова.

Дієприкметники, їх творення і вживання.

Безособові форми дієслова на -но, -то.

Дієприслівники, їх творення і вживання.

Особливості   використання  дієслівних   форм  у ділових

паперах

Труднощі перекладу процесових понять.

 

Ключові слова: дієслово, неозначена форма дієслова, категорії часу, виду, способу, дієприкметник, дієприслівник.

 

Дієслово - частина мови, яка означає дію, стан істоти чи предмета.

 

Дієсловам властиві категорії виду, стану, часу, числа. Окремі форми дієслів мають категорії роду і відмінка (наприклад, діє­прикметник).

 

Неозначена форма дієслова (інфінітив)

Форма інфінітива на -ти стилістично нейтральна, тому саме вона часто вживається в офіційно-діловому стилі: здійснити, зобов'язати.

Неозначена форма дієслова вживається в таких ділових паперах, як акт, наказ, розпорядження, службовий лист, інструкція, доручення та ін.

Нормативною є форма на -ти, а не -ть:

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

виступать

виступати

говорить

говорити

запроваджувать

запроваджувати

здійснювать

здійснювати

наполягать

наполягати

У ділових паперах потрібно розрізняти правопис слів немає та не має. Наприклад, Комітет не має повноважень... На засіданні немає (тобто відсутній) заступника голови правління.

На жаль, можна почути: дякую Вас - замість правильного дякую Вам.

 

Дієприкметники, їх творення і вживання

Дієприкметник - це особлива форма дієслова, яка називає ознаку предмета за дією

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

навчаючий сина батько

батько, який навчає сина

поважаюча себе особа

особа, яка себе поважає

говорячий промову доповідач

доповідач,   який виголошує промову

виконуючий завдання слухач

слухач, який виконує завдання

 

У діловій українській мові назви посад - субстантивовані дієприкметники замінено українськими відповідниками-імен-никами:

завідуючий (чим) - завідувач (чого);

командуючий (чим) - командувач (чого);

виконуючий обов 'язки - виконувач обов 'язків.

Про інші відповідники калькованих форм активних діє­прикметників теперішнього часу див. Додаток 3.

Активні дієприкметники теперішнього часу в сучасній українській мові вживаються обмежено, на відміну від російської мови. Ці форми утворюються від основи 3-ої особи множини теперішнього часу перехідних дієслів недоконаного виду за допомогою суфіксів -уч- (-юч-) (від дієслів І дієвідміни), -ач-(яч-) (від дієслів ІІ дієвідміни): ведучий (телепрограми). Від­повідниками російських активних дієприкметників теперішнього часу в українській мові є підрядні частини складнопідрядних речень або іменники чи прикметники: проживающий — мешка­нець; той, хто(який) мешкає; заведующий - завідувач; той, хто (який) завідує.

Активні дієприкметники минулого часу доконаного виду творяться від основи інфінітива неперехідних дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л-: дозрі(ти) - дозрілий, змарні(ти) -змарнілий, мерз(ти) - мерзлий, опа(сти) - опалий, спочи(ти) спочилий. Суфікс -ну- випадає: засохну(ти) - засохлий, промокну(ти) - промоклий.

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

допомігший

який (що) допоміг

посинівший

посинілий

бувший

колишній

померший

померлий

 

Активні дієприкметники минулого часу з суфіксом -ш-(-вш-) в українській мові не вживаються, а передаються описово.

Особливі труднощі становить пошук відповідників ро­сійським дієприкметникам. Прикро, що забуваються українські слова, а вживаються кальковані форми, тому пропонуємо переклади окремих дієприкметників:

колеблющийся коливний

сходящийся збіжний

меняющийся мінливий

исследованный досліджений

исследуемый досліджуваний

употребляемый в(у)живаний

 

Пасивні дієприкметники мають форму минулого часу, яка утворюється за допомогою суфіксів -н-, -ен-, -т-: завершений, зроблений. Дієслова з основами на -ну- і на -о- можуть утворювати паралельні форми дієприкметників: висунути -висунутий, висунений, повернути - повернутий, повернений.

У пасивних дієприкметниках -н- не подвоюється: зроблений, намальований, зав'язаний, натхнений та ін.

Переклад з російської мови на українську

в следующий раз   наступного разу

на следующий день   на другий, другого дня, наступного дня следующим выступает далі виступає вызываются следующие лица викликаються такі особи следующим образом так, таким чином, у такий спосіб прошлый минулий

 

Безособова форма на -но, -то

Безособова форма на -но, -то є незмінюваною формою дієслова, що твориться від пасивних дієприкметників шляхом заміни закінчення на суфікс -о: написаний - написано, забитий - забито, зроблений - зроблено, розглянутий - розглянуто.

У діловому мовленні вживаються незмінні дієслівні форми на -но, -то замість пасивних дієприкметників, коли є потреба наголосити на дії, а не на ознаці: виконано, запропоновано, реорганізовано, досягнуто, набуто.

Ця форма вживається в ролі головного члена в односкладних безособових реченнях: Постанову прийнято одноголосно. При ній не буває підмета, але є прямий додаток, виражений З. (чи Р.) відмінком без прийменника: рішення прийнято, звіт заслухано, усі плани розглянуто, помилок не помічено.

Безособова форма виражає дію, минулу недавно: Останнє заняття закінчено, посібники здано. Якщо ж ідеться про давно закінчену або майбутню дію, то додається допоміжне дієслово було або буде: Минулого року було опубліковано посібник. Незабаром буде опубліковано новий посібник.

 

Дієприслівники, їх творення і вживання

 

Дієприслівник - це особлива форма дієслова, яка вказує на додаткову дію.

 

Дієприслівник вживається лише тоді, коли в реченні до одного діяча відноситься щонайменше дві дії.

Дієприслівники недоконаного виду утворюються за допо­могою суфіксів -учи- (-ючи-) і -ачи-(-ячи): пишучи, читаючи; доконаного - за допомогою суфікса -вши- (-ши-): написавши, прочитавши.

 

Особливості використання дієслівних форм у ділових паперах

1. Треба використовувати тільки книжні дієслова та їхні фор­ми: активізувати, дезінформувати, деномінувати, доміну­вати, дрейфуючи, регламентувати, символізувати, форму-

 

люючи тощо.

Розмовний варіант

Нормативний варіант

відчитуватися

звітуватися

верховодити

головувати, керувати, управляти, очолювати

2. Уникати умовного способу:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

підприємства змогли б виконати замовлення, якби...

підприємства виконають (зможуть виконати) замовлення, якщо...

виконавець повідомив би Вас завчасно, коли б...

завчасне повідомлення виконавця було можливе лише за умов...

3.         Форми дієслів наказового способу слід уживати, врахову- ючи конкретну ситуацію, умови спілкування та норми мовлен- нєвого етикету.

4.         У документах поширеною є форма дієслів 3-ї особи однини:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

виклика

викликає

уклада

укладає

5. Надається перевага активним конструкціям над пасивними або ж використовується безособова конструкція з дієслівними формами на -но, -то:

 

90

Розмовний варіант

Нормативний варіант

рішення було достроково виконане нашою групою

наша група достроково виконала рішення (рішення достроково виконано)

головна увага ним приділяється...

головну увагу він приділив... (приділено головну увагу)

інспектори, які призначаються комісією...

інспектори, яких призначає комісія... (інспекторів призначено комісією)

6. Не вживаються розмовні форми і дієслівні форми теперіш­нього часу:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

носе

носить

просе

просить

робе

робить

7. Не вживаються форми передминулого часу:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

інформація надходила була

інформація надходила

я виконав був

я виконав

проект (були) узгодили були

проект узгодили

звернення надійшло було

звернення надійшло

8. Не порушувати норми вживання форм залежного слова:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

свідчити факти

свідчити про факти

відзначати про успіхи

відзначати успіхи

довести про інформацію

довести інформацію

опанувати професією

опанувати професію

9. Надавати перевагу складеним формам дієслів недокона-ного виду в майбутньому часі:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

перераховуватимемо

будемо перераховувати

працюватимемо сьогодні

будемо працювати сьогодні

Це ж стосується й активних дієприкметників минулого часу з суфіксом -л-:

Розмовний варіант

Нормативний варіант

студенти, замерзлі від холоду

замерзлі студенти (або студен­ти, які замерзли від холоду)

Сфера використання активних дієприкметників - в основно­му термінологічна лексика: діючий вулкан, лімітуючий режим.

11. Іноді у діловій сфері необгрунтовано використовується форма давайте у наказовому способі. Уникнути цього можна, вживаючи форми 2-ї особи однини, 1-ї та 2-ї особи множини, або додаткові слова.

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

давайте виконаємо

виконаймо

давайте проголосуємо

проголосуймо

давайте почнемо

є пропозиція почати (або пропоную почати)

Дієслово давайте вживається лише у своєму прямому зна­ченні, коли ця форма заохоти поєднується з іменником, що означає певні предмети: Давайте Ваші посвідчення; звіти і додатки давайте мені.

Хоча й у цих випадках інтонаційно та за допомогою несловесних засобів (жесту) можна спонукати до дії: Ваші по­свідчення, будь ласка; прошу звіти і додатки.

12. Часто зустрічається в усному мовленні неправильне використання: "Я вибачаюсь" замість правильного: "Вибачте". Дієслово вибачаюсь (-ся) має у своєму складі постфікс -ся (-сь) -колишній займенник ся, що був формою від себе - я, для порів­няння: збираюся (я збираю себе), вмиваюся (я вмиваю себе).

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

я вибачаюсь (-ся), вибачаюсь (-ся)

вибачте мені (даруйте, перепрошую); прошу вибачення. Пробачте! Прошу вибачити мені!

за це треба вибачитися

за це треба попросити пробачення або треба перепросити

 

93

я хочу

Даруйте, завинив (винуватий).

вибачитися

Я хочу (повинен) попросити у Вас

 

вибачення.

 

Дозвольте попросити у Вас вибачення

 

(пробачення).

 

Я не хотів завдати Вам прикрощів. Я не

 

хотів Вас образити.

 

Прошу Вас не ображатися (не

 

ображайтеся).

 

Я завинив перед Вами.

 

Мені дуже прикро (жаль, шкода), що так

 

сталося.

 

Я завдав Вам стільки клопоту

 

(прикрощів, турботи, хвилювань,

 

неприємностей).

 

Я відчуваю свою провину перед Вами.

 

Труднощі перекладу процесових понять

При перекладі термінозворотів з дієприкметниковим компо­нентом у діловому мовленні перевага надається українським зворотам дієприкметникового типу над розгорнутими синтаксич­ними конструкціями. Наприклад: выдерживаемый процесс витримуваний процес (замість "процес, що (який) витримується").

Дієслова принимать, составлять считать, являться залежно від контексту перекладаються з російської мови на українську так:

принимать меры вживати заходів

принимать участие брати участь

принимать резолюцию ухвалювати резолюцію

принимать вид набирати вигляд, прибирати вигляд

принимать значение набувати значення

составлять план складати план

составлять исключение становити виняток, бути винятком составлять коллекцию збирати (складати колекцію) считать по порядку лічити (рахувати) по порядку

считать, что   вважати, що

считать ошибочным вважати помилковим

являться   1) являтися (з'являтися, виринати, виникати, привиджуватися)

являться   2) бути (існувати, а також у ролі зв'язки в скла­деному присудку).

 

Переклад словосполучень з дієсловами з російської мови на українську

 

будьте добры

будьте ласкаві

быть во главе

бути на чолі

быть правым

мати рацію

возлагать надежды

покладати надію

воплощать (воплотить) в жизнь

втілювати в життя

входить в детали

вдаватися в деталі

(подробности)

(подробиці)

выражать (выразить)

складати (скласти) подяку

благодарность

 

выйти из обращения

вийти з ужитку

давать право,

надати право,

дать возможность

надавати можливість

делать одолжение

робити ласку

делать (сделать)

робити (зробити)

одолжение (услугу)

ласку (послугу)

держать (сдержать)

дотримувати (дотримати)

своего слова

свого слова

добро пожаловать

ласкаво просимо

задавать (задать) вопрос

ставити (поставити) питання

заключить соглашение

укласти угоду (договір)

(договор)

 

занимать (занять)

обіймати (обійняти) посаду,

займати (зайняти)

 

должность

посаду

иметь в виду

мати на увазі (мати на оці)

иметь значение

мати значення

иметь основания

мати підставу

 

иметь представления

иметь случай

иметь спрос

и не думать

искренне благодарю

(благодарен)

искренне говоря

может статься

обращать (обратить)

внимание

овладевать собой

одерживать победу

оказывать влияния

оказывать сопротивление

отдавать (отдать) должное

отдавать (отдать)

предпочтение

платить (заплатить)

наличными

подвергать (подвергнуть) критике

подводить (подвести) итоги поднять вопрос покупать в рассрочку положить конец попасть впросак представляется (выпал, выпадает) случай предоставить право представлять на рассмотрение прилагать усилия привести пример пригодится прилагать усилия принимать (принять)

мати уявлення

мати нагоду

мати попит

і гадки не мати

щиро дякую (вдячний)

 

щиро кажучи може статися звертати (звернути) увагу

 

опановувати себе здобувати (здобути) перемогу справляти (справити) вплив чинити опір

віддавати (віддати) належне надавати (надати) перевагу

 

платити (заплатити) готівкою

 

піддавати (піддати) критиці

 

підбивати (підбити) підсумки порушити питання купувати на виплат покласти край попастися в сильце випадає (випала, випадає) нагода надати можливість подати на розгляд

 

докласти зусиль навести приклад ставати у пригоді докласти зусиль брати (взяти) до відома

к сведению (во внимание) принять близко к серцу принять к сведению принять меры принять (принимать) участие

приступить к работе приобрести в рассрочку прийти в себя прийти к выводу приходится по вкусу причинить беспокойство причинять вред продавать в розницу и оптом

произвести впечатление просить прощения вибачення речь идет

решать проблему (вопрос)

 

сводить на нет

следует сказать (сделать)

считать целесообразным

 

уделять (уделить) внимание

учитывать мнение

ходатайствовать

ходить вокруг да около

хочешь не хочешь

что бы ни случилось

что поделаешь

(до уваги)

взяти близько до серця взяти до відома вжити заходів взяти (брати) участь

 

 

стати до роботи придбати на виплат прийти до тями доходити (дійти) висновку припадати до смаку завдати клопоту завдати шкоди, зашкодити продавати вроздріб і оптом

 

справляти враження перепрошувати, просити (пробачення) мова йде

розв'язувати проблему (питання) зводити нанівець слід сказати (зробити) вважати (визнавати) за доцільне

приділяти (приділити) увагу

зважати на думку

порушити клопотання

ходити манівцями

хоч-не-хоч

що не станеться

що вдієш