Ділова українська мова - Навчальний посібник (Плотницька І.М.)

3.3. числівник

 

Особливості відмінювання числівників. Сполучення числівників з іменниками.

Числівники як компоненти складних іменників і прикмет­ників.

 

Ключове слово: числівник.

 

Числівник - це самостійна частина мови, що означає кількість і порядок предметів при лічбі

Інше визначення числівника:

Числівник - це частина мови, що означає абстрактно-ма­тематичне число або певну кількість однорідних предметів чи порядок предметів при лічбі

Неозначено-кількісні і збірні числівники офіційно-діловому стилю не властиві.

У ділових паперах цифрова інформація записується у вигляді цифр:

 

традиційна система запису цифрової інформації

нова система запису цифрової інформації

з використанням римських, арабських цифр

з використанням лише арабських цифр

 

Якщо перша частина відчислівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується через дефіс: 52-мільйонний - п 'ятдесятидвохмільйонний 13-поверховий - тринадцятиповерховий 76-процентний - сімдесятишестипроцентний 350-квартирний - трьохсотп'ятдесятиквартирний 150-річчя - стоп'ятдесятиріччя

Літери дописуються до цифр тільки на позначення порядкових числівників: 8-й, 9-ї, 14-у, 19-го, 10-му, 90-х (наприклад: 8-й поверх, з 10-ї ранку, 26-го березня, на 110-му кілометрі, на початку 90-х років).

Якщо закінчення числівника позначається однією літерою, то до цифри дописується лише закінчення (від основи літери не відриваються): перша - 1-а, друга -2-а, третю - 3-тю.

До римських цифр літери не дописуються: І квартал, у ІІ кварталі, з XV сторіччя, але римська нумерація останнім часом не широко використовується.

В обліково-фінансових документах після цифри (або перед нею) у дужках пишеться числівник. Наприклад: 160 (сто шістдесят) гривень; сто шістдесят (160) гривень.

Особливості відмінювання числівників

Числівник характеризується великою системою відмінкових парадигм. Кількісні числівники змінюються за відмінками, а порядкові - за відмінками, родами і числами.

У системі кількісних числівників можна виділити групу числівників, що мають особливі форми тільки називного -знахідного відмінків: збірні, деякі неозначено-кількісні (багато, небагато, мало, чимало, немало) та окремі дробові числівники (півтора, півтори, півтораста). В інших відмінках числівники півтора, півтори, півтораста не змінюються; усі збірні числівники, крім числівника обоє, переходять на систему відмінювання власне кількісних числівників.

Власне кількісні і дробові числівники виступають у формах усіх відмінків. Виділяють кілька типів їх відмінювання.

1. Числівники один, одна, одно (одне) відмінюються, як займенники той, та, те.

 

Н.

один, одно (одне)

одна

одні

Р.

одного

однієї (одної)

одних

Д.

одному

дній

дним

З.

як Н. або Р.

одну

як Н. або Р.

О.

одним

однією, одною

одними

М.

на одному

на одній

на одних

 

(на однім)

 

 

2. Числівники два, три, чотири у непрямих відмінках мають однакові закінчення (крім знахідного й орудного відмінків):

 

Н.

два, дві

три

чотири

Р.

двох

трьох

чотирьох

Д.

двом

трьом

чотирьом

З.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

як Н. або Р.

О.

двома

трьома

чотирма

М.

(на) двох

(на) трьох

(на) чотирьох

3. Числівники від п'яти до тридцяти, а також від п'ятдесяти до вісімдесяти становлять один тип відмінювання, причому в складних числівниках змінюється тільки друга частина:

 

Н. п'ять Р. п'яти

(п' ятьох) Д. п' яти

(п' ятьом)

сім

семи

(сімох)

семи

(сімом)

одинадцять

одинадцяти

(одинадцятьох)

одинадцяти

(однинадцятьом)

 

74

З.

 

п' ять

 

сім

 

одинадцять

 

 

О.

 

М.

(п' ятьох) п' ятьма (п' ятьома) (на) п' яти (п' ятьох)

(сімох)

сьома

(сімома)

(на) семи (сімох)

(одинадцятьох) одинадцятьма (одинадцятьома) (на) одинадцяти (одинадцятьох)

 

 

Н. вісімдесят

Р.  вісімдесяти (вісімдесятьох) Д. вісімдесяти (вісімдесятьом) З.  вісімдесят (вісімдесятьох) О. вісімдесятьма (вісімдесятьома) М. (на) вісімдесяти (вісімдесятьох)

змінюються в обох частинах: Н. двісті Р. двохсот

 

Д.

З. О. М.

двомстам як Н. або Р. двомастами (на) двохстах

 

 

6. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники в однині.

Дробові числівники відмінюються в обох частинах: чи-сельникове слово змінюється як кількісний числівник, а знаменникове - як порядковий номер: одна друга, одної другої, одній другій, одну другу, однією (одною) другою, (на) одній другій, одну другу, однією (одною) другою, (на) одній другій.

З усіх збірних числівників повну систему відмінкових форма має слово обоє, що змінюється як числівник два: обоє, обох, обом, обох і обоє, обома, (на) обох.

За цим же типом відмінюються неозначено-кількісні числівники кілька, декілька, багато, небагато, якщо вони поєднуються з іменниками, які означають конкретні предмети, що підлягають лічбі: багато днів, багатьох днів, багатьом дням, багато днів, багатьма днями, (по) багатьох днях.

У складених кількісних числівників відмінюється кожне слово: сто п'ятдесят вісім, ста п'ятдесяти восьми (вісьмох), ста п'ятдесяти восьми (вісьмом) і т.д.

 

Порядкові числівники відмінюються за відмінками, родами і числами. У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово.

Н. третій (третє) третя

Р. третього третьої

Д. третьому третій

З. як Н. або Р.

О. третім третьою

М. (на) третьому третій

 

У назвах дати іменник при числівнику ставиться в родовому відмінку: вісімнадцятого січня, перед двадцять четвертим лютого.

У діловій сфері не використовуються паралельні й розмовні форми на позначення часу, тому не вживається для цього прийменник у (в).

Розмовні форми

Нормативні форми

Засідання відбудеться пів на шосту (до шостої вечора)

Засідання відбудеться о 17.30 (о 17 год. 30 хв.)

За чверть до 9 ранку всі зібралися

О 8.45 (о 8 год. 45 хв.) усі зібралися

Переговори завершилися в 14

дня

0

Переговори завершилися о

14.00 (о 14 год.)

0

Початок роботи конференції у 5 годин

©

Початок роботи конференції о 17.00 (о 17 год.)

 

Називаючи точний час, треба пам'ятати, що вживається прийменник о (об) (Прийду о 10 годині або Прийду об 11 годині); до 30 хвилин - двадцять на десяту (годину); після 30 хвилин -за десять чотирнадцята (година). У певному контексті при­йменник на вказує на приблизність (Прийду на 10 годину).

 

Розмовний варіант

Нормативний варіант

пів дев'ятої години

пів на дев 'яту (годину)

двадцять (хвилин) п'яту (години)

двадцять (хвили) на п 'яту (годину)

без п'ятнадцяти (хвилин) дві (години)

за п 'ятнадцять (хвилин) друга (година)

зараз дванадцять (12) годин

0

зараз дванадцята година (або

12.00)

0

буду відсутній до

п'ятнадцяти (годин)

0

буду відсутній до п 'ятнадцятої

(години)

0

зателефонуйте після дванадцяти (годин)

зателефонуйте після дванадцятої (години)

Сполучення числівників з іменниками

 

Правило

Приклад

Один узгоджується з іменником у роді, числі, відмінку

один рік, одна година, одне правило

Кількісний іменник раз у сполученні з числівником та іменником половина має форму рази Якщо цей дробовий числівник виражений десятковим дробом, то раз має форму Р. відмінка

три з половиною рази три й п 'ять десятих раза

Два має дві форми роду

два дні, дві квартири

Два, три, чотири, обидва

сполучаються з іменником в Н.в. мн.

два плани, три зміни, чотири накази

Якщо іменник вказує на приблизність і стоїть перед числівником, то перед два, три, чотири він ставиться в Р. відмінку множини

років три, днів чотири, тижнів два

При сполученні із цими числівниками іменників із суфіксом -ин-, який зникає у формах множини, останні набувають форми Р.в.

три громадянина, тридцять два харків 'янина

У непрямих відмінках числівники два, три, чотири, обидва узгоджу­ються з іменниками. Означення може бути у формі Н.в. мн. або Р.в.мн.

два старі (старих) плани

П'ять і далі вимагають від іменника форму Р.в. мн.

шість працівників, сто сорок сторінок

У непрямих відмінках числівники узгоджуються з іменниками

двадцяти шести слухачів

Сотня, десяток, дюжина, копа, пара, сила, маса, юрба, табун

сполучаються з іменником в Р.в. мн.

сотня козаків

Тисяча, мільйон, мільярд

вимагають від іменника форму Р.в. мн. у всіх формах

мільйон чоловіків, мільйона чоловіків

Половина, третина, чверть

вимагають від іменника форму Р.в. одн. і мн.

половина групи, чверть плану

Неозначено-кількісні, збірні

вимагають від іменника форму Р.в. мн.

декілька хвилин

Дробові числівники вимагають від іменника форму Р.в. одн.

дві третини часу

У мішаних дробах, що включають у себе елемент з половиною, з чвертю, характер керування визначається числівником, який виражає цілу частину

два з половиною кілометри

Півтора, півтори, півтораста

сполучаються з Р.в. одн.

півтора метра, півтори години

Порядкові числівники узгоджуються з іменниками у роді, числі, відмінку

шостий ряд, восьмого числа

Керування складених числівників визначається останнім словом

двадцять шість слухачів

Збірні числівники, які рідко функціонують в усному мовлен­ні, поєднуються з такими іменниками:

 

з іменниками чоловічого роду на означення осіб, тварин і птахів

двоє киян, троє слухачів, четверо коней, п 'ятеро птахів

з іменниками середнього роду

троє вікон, двоє відер (паралельні форми три вікна, два відра), двоє телят, четверо лошат

з іменниками, що вживаються лише у множині

двоє ножиць, троє воріт, четверо окулярів

двоє дверей, троє селян, четверо голубів

Після збірних числівників (крім обидва) іменник стоїть у Р. в. множини

двох слухачів, двом слухачам

Після збірних числівників обидва, обидві іменник ставиться у Н.в. множини

обидва хлопці, обидві сестри

У непрямих відмінках іменник і числівник стоять в одному відмінку

обом сестрам, обома сестрами

Числівники як компоненти складних іменників і прикметників

 

Числівник один у складних словах має форму одно-

одногрупник, однолюб

 

Дво-, три-, чотири- виступають у словах, другий компонент яких починається на приголосний

двокімнатний,

триповерховий,

чотиритомний

 

Двох-, трьох-, чотирьох- сполучаються з основами, що починаються на голосний

двохелементний, трьохактний

 

Форми родового відмінка вживаються у прикметниках, що закінчуються на -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, а

також словах, компонентом яких є складений числівник

двохтисячний,

трьохтисячний,

шестимільйонний,

двохмільярдний,

трьохтисячоріччя,

тридцятип 'ятирічний

 

Числівники п'ять — десять, числівники на -дцять і -десят у складі іменників і прикметників мають форму родового відмінка (із закінченням -и)

семигодинний, восьмилітровий, двадцятиметровий, шістдесятиметровий

 

Числівники дев'яносто, сто в складних словах зберігають форму Н.в.

сторічний,

дев 'яностометровий

 

Числівники сорок, двісті — дев'ятсот

виступають у складних словах у формі Р.в.

сорокаріччя, тр ьохсотлітній

 

Числівник тисяча входить до складу іменників і прикметників у формі тисячо-

тисячолітній

 

Переклад слів з російської мови на українську

 

во-первых

по-перше, раз

во-вторых

по-друге, удруге

во-первых, вы обязаны,

раз, що ви зобов'язані,

а во-вторых...

а друге (по-друге)...

много

багато

несколько

кілька, декілька

сколько раз

скільки раз, скільки разів

сколько следует

скільки належить

 

 

 

 

Відмінювання займенників. Займенники у ділових паперах. Увічлива форма займенника.

Ключові слова: займенник, увічлива форма займенника.

Займенник - це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки і кількість, але не називає їх.

Інше визначення займенника

Займенник - це частина мови, яка узагальнено вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх.

У процесі мовлення значення займенників конкретизується через контекст.

Адміністративна система залишається в цілому малорезуль­тативною, вона еклектично поєднує як інститути, що діста­лися у спадок від минулої доби, так і нові інститути, що сформу­валися у незалежній Україні.

Внаслідок цього адміністративний апарат є структурно недосконалим, громіздким і відірваним від людей, їх життєвих потреб і інтересів.

Займенники я, ти, хто узагальнено вказують на особу мовця (я), на того, до кого звертається мовець (ти), на особу, про яку запитують (хто), а конкретне значення виражається іменниками , що є назвами осіб.

3. Зворотний займенник себе відмінюється як особовий займенник ти, починаючи з родового відмінка: Р. себе Д. собі

 

 

3.         себе О. собою М.       на собі

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність (Конституція України. - Ст. 35).

 

 

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (Конституція України. - Ст. 21).

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування (Там само. - Ст. 49).

Кожна людина має невід 'ємне право на життя.

Кожен має право на повагу його гідності (Там само. - Ст. 27, 28).

8. Заперечні і неозначені займенники змінюються за типами відмінювання питально-відносних займенників: ніхто — як хто, нічий — як чий тощо.

У відмінкових формах заперечних займенників з приймен­ником усі складові частини його пишуться окремо, наприклад: ніхто, нікого, але ні до кого; ніким, але ні з ким; ні на кому; ніякий, ніякого, але ні з якого; ніяким, але ні з яким, ні на кому.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводжен­ню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам (Там само. - Ст. 28).

 

Увічлива форма займенника

В офіційно-діловому стилі займенники використовуються не так активно, як в інших стилях. Окремі займенники треба вживати залежно від значення: кожний - усі по одному; всякий -різноманітний, різний; будь-який - який завгодно на вибір, наприклад: Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом ( Конституція України. - Ст. 52).

 

Російський варіант

Суржиковий варіант

Український варіант

любой человек

люба людина

будь-яка людина

любые вопросы

любі питання

будь-які (всякі) питання

В офіційно-діловому мовленні у складнопідрядних реченнях, в головній частині яких іде мова про предмет або особу, вико­ристовуються сполучні слова що, який, а не котрий: Київська міська та районні в місті ради мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, район­ними в місті радами, підзвітні та підконтрольні відповідним радам; брати участь в укладанні міжнародних договорів, що стосуються міста.

Сполучне слово що, зазвичай, уживається, якщо йдеться про предмети, а який — про істот.

У діловому мовленні перевага віддається формі множини особових займенників. За українською мовною традицією за­йменник, який вказує на дійову особу, у реченні вживається в називному відмінку: ми підписали.

У листах, запрошеннях тощо використовується в усіх від­мінках увічлива форма займенників Ви, Ваш, Ваша, Ваше. Ваші, коли звертаються до однієї посадової особи.