Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: Розділ 1 Інтерфейс програми 1с:бухгалтерІя 7.7
Читать: 1.1. основнІ вІдомостІ про програму та режими ЇЇ роботи
Читать: 1.2. вІкно програми 1с:бухгалтерІя 7.7
Читать: 1.4. налаштування параметрІв програми
Читать: 1.5. використання довІдки та деяких сервІсних ІнструментІв
Читать: Розділ 2 облІк господарських операцІй
Читать: 2.1. функцІональнІ можливостІ «комплексноЇ конфІгурацІЇ для украЇни»
Читать: 2.2. Інтерфейс програми 1с:бухгалтерІя 7.7 в операцІйнІй системІ windows
Читать: 2.3. початкове наповнення ІнформацІйноЇ бази
Читать: 2.4. облІк внескІв до статутного фонду
Читать: 2.5. облІк банкІвських операцІй
Читать: 2.6. облІк операцІй банк - каса
Читать: 2.7. облІк розрахункІв Із пІдзвІтними особами
Читать: 2.8. облІк придбання основних засобІв (пІсляоплата постачальниковІ)
Читать: 2.9. облІк придбання тмц (передоплата постачальниковІ)
Читать: 2.10. облІк гуртовоЇ реалІзацІЇ товарно-матерІальних цІнностей
Читать: Розділ 3 комплекснІ ситуативнІ завдання бухгалтерського облІку 3.1. методичнІ рекомендацІЇ
Читать: 3.2. ситуативне завдання 1
Читать: 3.4. ситуативне завдання 2
Читать: 3.5. ситуативне завдання 3
Читать: 3.6. ситуативне завдання 4
Читать: 3.7. ситуативне завдання 5
Читать: Список використаноЇ І рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Словник термІнІв