Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 15

Позабалансові рахунки у планах рахунків держав - учасниць СНД

 

Україна

Росія

Молдова

Клас 0

Позабалансові рахунки

Позабалансові рахунки

Клас 9

Позабалансові рахунки

01

Орендовані нео­боротні активи

001

Орендовані основні засоби

91

Орендовані довго­строкові активи

02

Активи на

відповідальному

зберіганні

002

Товарно-

матеріальні

цінності

92

Товарно-матеріальні цінності, що не належать підпри­ємству

03

Контрактні зобов'язання

003

Матеріали, прийня­ті в переробку

93

Цінні папери, що не належать підприємству

04

Непередбачені ак­тиви і зобов'язання

004

Товари, прийняті на комісію

94

Умовні

зобов'язання та платежі

05

Гарантії та забез­печення надані

005

Обладнання, при­йняте для монтажу

95

Інші засоби та зобов'язання, прийняті на позабалансовий облік

06

Гарантії та забез­печення отримані

006

Бланки суворої звітності

 

07

Списані активи

007

Списання у збиток заборгованості не­платоспроможних дебіторів

 

08

Бланки суворого обліку

008

Забезпечення зобов'язань і платежів отримані

 

09

Амортизаційні відрахування

009

Забезпечення зобов'язань і платежів видані

 

 

010

Знос основних засобів

 

 

011

Основні засоби, здані в оренду