Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Вступ

 

Реформування економіки України потребує адекватних змін у системі бухгалтерського обліку, яка є основою інформаційного забезпечення користувачів для прийняття ними зважених управлін­ських рішень.

Такі зміни частково вже були здійснені відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою Постановою кабінету Міні­стрів України від 28.10.1998 р. № 1706.

Результатом впровадження цієї Програми є прийняття Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітнгість в Украї­ні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО), нового плану рахунків, прогресивні зміни в навчальних планах і методиках викладання бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах.

Водночас реформа бухгалтерського обліку не супроводжувалась адекватними змінами в інших сферах, зокрема в статистиці, оподат­куванні, системі права, тощо.

Прагнення України стати членом Світової організації торгівлі (СОТ) і ЄС вимагають від неї відповідних змін у законодавстві, нормативно-правовому забезпеченні, зокрема щодо бухгалтерсько­го обліку та фінансової звітності.

Проте практика свідчить про наявність теоретичних і практич­них проблем, пов'язаних з реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні, зокрема:

розбіжності   між   соціально-культурним середовищем України та західними підходами до обліку;

суперечливі положення міжнародних стандартів фінансової звітності, які покладено в основу П(с)БО;

відсутність   комплексності   в   реформуванні державних інституцій;

■     відмінності в трактуванні управлінського обліку тощо.

Наявність цих та інших проблем зумовлює актуальність до­слідження шляхів їх вирішення та напрямів подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Традиційні погляди на бухгалтерський облік і фінансову звіт­ність потребують перегляду з урахуванням ускладнення управління, зростання ролі інтелектуального капіталу як ключового фактора успіху в сучасних умовах господарювання.

Відмінності в змісті та структурі інформації, яку використовють інвестори, податкові й статистичні органи, управлінський персонал підприємства, потребують розроблення і вдосконалення специфіч­них методів формування та перетворення інформації.

У такій ситуації головною практичною проблемою є забезпе­чення в межах однієї системи потреб користувачів, інтереси яких суттєво відрізняються.

Виходячи з цього, метою проведеного дослідження було визна­чення нової парадигми бухгалтерського обліку, адекватної вимогам ринкової економіки в інтересах усіх членів суспільства.

Важливими результатами дослідження є рекомендації та роз­робки автора спрямовані на вдосконалення бухгалтерського обліку в Україні зокрема: стратегія диференціації фінансової звітності; мето­дика трансформації звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСФЗ; алгоритми релевантного аналізу для прийняття рішень; алгоритми застосування професійного судження; обгрун­тування парадигми глобального обліку; методологія формування інформації в системі глобального обліку.