Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 13

Розбіжності у вимогах до аналітичних рахунків

 

Рахунок (субрахунок)

Інструкція до плану рахунків [154]

Положення про облік податкових різниці [276]

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

За кожним покупцем та замовником за кожним пред'явленим до сплати рахунком

За звітний місяць з відокремленням:

= залишку попередньої оплати, здійсненої

покупцями і замовниками за продукцію (роботи, послуги) у поточному місяці та непогашеного на кінець місяця (із зазначенням за кожним покупцем та замовником, кожним договором дати і номера документа або договору, дати виникнення заборгованості); = суми залишку попередньої оплати з урахуванням перерахунку за звичайними цінами (якщо здійснюється таке перерахування); = суми коригувань за минулі звітні періоди (суми передоплати, отриманих і включених до складу валових доходів у минулих звітних періодах, та їх погашення у звітному місяці). Аналітичний облік має забезпечувати відокрем­лення рахунків, строк оплати яких не настав, та рахунки з простроченою оплатою (із зазначенням простроченої заборгованості, пені, нарахованої на суму податкового зобов'язання, а також дати і номера документа (договору), дати виникнення заборгованості, дати погашення заборгованості за договором, іншої інформації відповідно до норм статті 12 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»)

681 «Розрахунки за авансами одержаними»

Окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки

За звітний місяць з відокремленням:

= залишку авансів, одержаних під поставку матеріальних цінностей, під виконання робіт, надання послуг у звітному місяці та непогашених на кінець місяця (із зазначенням за кожним покупцем та замовником, кожним договором дати і номера документа або договору, дати виникнення заборгованості);

= суми залишку авансів з урахуванням перерахунку за звичайними цінами (якщо здійснюється таке перерахування);

= суми відшкодування безнадійної заборгованості (після її списання);

= суми коригування за минулі періоди

69 «Доходи май­бутніх періодів»

За видами доходів, датами їх утворення і ви­знання доходами звітного періоду

За звітний місяць з відокремленням: = тимчасових податкових різниць за звітний місяць (за видами доходів із зазначенням дати надходження коштів (утворення доходів) і дати їх визнання у бухгалтерському обліку доходами звітного періоду); = суми коригування за минулі звітні періоди