Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 11

Запропоновані алгоритми для здійснення професійного судження

 

Предмет судження

Сфера застосування

Ілюстрація алгоритму

Ступінь узагальнення інформації у фінансовій звітності

МСБО 1

[86, с.33]

Визнання і розкриття активу

Концептуальні основи

[86, с.39]

Визнання і розкриття зобов'язанню

Концептуальні основи

[86, с.44]

Застосування зміни облікової політики

МСБО 8

[86, с.124]

Оцінка основних засобів придбаних в обмін на інші немонетарні активи

МСБО 16

[86, с.171]

Підхід до обліку нерухомості

МСБО 40

[86, с.206-207]

Визнання витрат на нематеріальні активи

МСБО 38

[86, с.225]

Класифікація оренди

МСБО 17

[86, с.239]

Зменшення корисності одиниці, яка генерує грошові потоки

МСБО 36

[86, с.283]

Визнання забезпечень

МСБО 37

[86, с.460]

Визнання компенсації від третіх сторін

МСБО 37

[86, с.468]

Виокремлення вбудованого похідного інструмента

МСБО 32

[86, с.518]

Припинення визнання фінансового активу

МСБО 32

[86, с.526]

Інтерпретація фінансових результатів операцій між СП і контролюючим учасником

МСБО 31

[86, с.665]

Розкриття інформації про зв'язані сторони

МСБО 24

[86, с.682]

Додаток 12

Релевантна інформація для різних типів рішень та методи її оцінки

 

Тип рішення

Релевантна інформація

Методи отримання

 

кількісна

якісна

та оцінки інформації

Заміна старого

обладнання

новим

Вартість, ліквідаційна вартість і строк корисного ви­користання і вартість ремонту нового обладнання. Поточна вартість продажу, залишковий термін вико­ристання і вартість ремонту старого устаткування. Ставка дисконту. Зміна у сумі доходу та витрат

Умови експлуа­тації, наявність персоналу для обслуговування нового устатку­вання

Дисонтування грошових потоків. Чиста теперешня

вартість (ЧТВ). Аналіз чутливості. Внутрішня норма прибутковості (ВНП). Період окупності.

Входження у новий ринок з новим про­дуктом

Вартість придбання, ліквідаційна вартість, строк корисного використання обладнання, інвестиції в оборотні активи та їх повернення, зміни в доході та витратах.

Конкуренція на ринку, очікуваний попит на продукцію

 

Інвестиції в запаси

Витрати на замовлення, закупку, зберігання запасів. Можливі втрати внаслідок нестачі запасів. Резервний запас.

Час виконання замовлення витрачання запасів за одиницю часу.

Вплив середовища на запаси. Наявність склад­ських приміщень.

Динаміка цін на ринку.

Умови поставок

Економічний розмір замовлення, момент розміщення замовлення

Спеціальне замовлення за ціною нижчою за звичайну

Ціна замовлення, втрата маржинального доходу у разі скорочення продажу за звичайною ціною, ціна за­мовлення, додаткові витрати на виконання замовлення

Наявність вільної потужності. Загроза деформа­ції ринку. Законодавчі обмеження

Диференціальний аналіз.

Маржинальне калькулювання

Виробництво або придбання компонентів

Ціна постачальника, релевантна собівартість компонента, річна потреба в компонентах, дохід від альтернативного використан­ня потужності

Надійність, контроль якості та стабільність цін постачальника. Час необхідний для поновлення виробництва

Диференційний аналіз.

Маржинальне калькулювання

Продавати продукт в точці розділення чи

Додаткові витрати на обробку.

Різниця в доході від продажу

Наявність по­тужності.

Попит на продукцію

Диференціальний аналіз