Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Додаток 7

Аналіз монетарних і немонетарних статей балансу [448]

 

 

Монетарні

Немонетарні

Активи

А. Підписний, але ще неоплачений капітал, який було оголошено (якщо національним законодавством не передбачено відображення цієї статті в пасиві, тоді її слід відображати у розділі А або D (11) (5))

Х

Х1

В. Організаційні витрати (якщо національним законодав­ством не передбачено відображати ці витрати у складі нематеріальних активів)

 

Х

С. Основні активи

 

 

I.   Нематеріальні активи

 

 

1.   Витрати на дослідження та розробки тією мірою, якою законом країни передбачено відображення цих сум у якості активів

 

Х

2.   Концесії, патенти, ліцензії, торгові марки та схожі з ними права

 

Х

а)  придбані за плату та не відображаються у розділі С (1); (3)

 

 

Ь) створені власними силами, якщо національне законо­давство дозволяє відображати їх у якості активів

 

 

3. Гудвіл

 

Х

4.  Авансові платежі

Х2

 

II.  Матеріальні активи

 

 

 

Примітки до таблиці.

Підписаний, але неоплачений капітал можна розглядати як монетарну позицію упродовж його оголошення. Перерахунок сум прибутків і збитків, капіталу

та резервів не є релевантним, оскільки вони є балансуючими в процесі пере­ведення валюти.

Авансові платежі та авансові надходження можуть розглядатися як дебітори та кредитори, які є монетарними позиціями. З іншого боку, часто їх не відо­бражають окремими позиціями, а вираховують з суми забезпечення (авансового платежу) або запасів (авансових платежів постачальникам).

Останній випадок згадується у статті 9 Четвертої Директиви. Можливо тому більш відповідно перераховувати такі платежі аналогічно позиціям, з яких вони вирахову­ються.

Ці позиції включають монетарні статті, поки інвестиції є дебіторською заборгова­ністю.

Додаткова інформація про номінальну вартість є монетарною позицією.

Нараховані витрати та доходи майбутніх періодів включають монетарні статті, якщо вони відповідають економічним ознакам дебіторської або кредиторської заборгованості;

Забезпечення включають монетарні статті, якщо відповідають економічному терміну "кредитори".

Частка участі в компаніях Групи розглядається головним чином як зарубіжна діяльність.