Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку - Монографія (Голов С.Ф.)

Аннотация

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ (МІМ-КИЇВ)

 

СФ. Голов

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

РОЗВИТКУ

 

Монографія

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2007

ББК 65.052

Г 60 УДК 657

 

Рецензенти:

Дем'яненко М.Я. - доктор економічних наук, професор. (ННЦ «Інститут аг­рарної економіки» УААН);

Сопко В.В. - доктор економічних наук, професор (Київський національний еко­номічний університет імені Вадима Гетьмана);

Швець В.Г. - доктор економічних наук, професор (Київський національний ун­іверситет імені Тараса Шевченко).

 

Рекомендовано до Міжнародного інституту (протокол № 1

друку Вченою радою менеджменту   (МІМ- Київ) від 04.06. 2007р.)

 

 

 

Голов С.Ф.

Г 60   Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.

ISBN 978-966-364-545-2

У монографії досліджено сучасний стан та напрями подальшого розвитку бух­галтерського обліку в Україні в контексті міжнародних тенденцій гармонізації фінан­сової звітності та сучасних потреб управління бізнесом. Автором надано пропозиції щодо диференціації вимог до фінансової звітності різних суб'єктів господарювання, розроблено методику трансформації фінансових звітів українських підприємств у фінансову звітність за МСФЗ, алгоритми застосування професійного судження. Розглянуто методи управлінського обліку та обґрунтовано необхідність створення стратегічно - орієнтованої системи обліку. Визначені теоретичні основи глобально­го бухгалтерського обліку та шляхі його практичного застосування.

Призначена для науковців, викладачів, аспірантів, докторантів, студентів еко­номічних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівників, бухгалтерів і еко­номістів підприємств.

ББК 65.052

© Голов С.Ф., 2007

© Центр учбової літератури, 2007