Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

ЛІтература

ДСТУ 4306:2004 Олія пальмова. Загальні технічні умови.

ДСТУ 4438:2005 Олеїн пальмовий. Загальні технічні умови.

ДСТУ 4439:2005 Стеарин пальмовий. Загальні технічні умови.

ДСТУ 4492:2005 Олія соняшникова. Технічні умови.

ДСТУ 4534:2006 Олія соєва. Технічні умови.

ДСТУ 4538:2006 Текстурат соєвий харчовий. Технічні умови.

ДСТУ 4543:2006 Борошно соєве харчове. Технічні умови.

ДСТУ 4562:2006 Олія кокосова. Технічні умови постачання.

ДСТУ 4563:2006 Олія пальмоядрова. Технічні умови постачання.

ДСТУ 4593:2006 Шрот соєвий харчовий. Технічні умови.

ДСТУ 4595:2006 Білок соєвий. Технічні умови.

ДСТУ 4596:2006 Білок соняшниковий. Технічні умови.

ДСТУ 4597:2006 Концентрат соєвий харчовий. Технічні умови.

ДСТУ 4694:2006 Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови.

Горшкова Д. М. та інші Получение белковых веществ из семян подсолнечника//Масложировая промышленность. - 1977. - №2.

С. 11-13.

Ефимов С. Д., Машков Б. П., Дьяченко В. М. Справочник по заготовкам, хранению и качеству зерна маслосемян. М.:Колос, 1977.

344 с.

Закон України «Про насіння»// Прийнятий Верховною Радою України 15.12.1993 за№ 3890 XII

Копейковский В. М. Технология производства растительных масел. - М. Легкая и пищевая промышленность, 1982. -416 с.

Лазарь В. Г. Соя. - К.: TOB Раритет, 2003. - 144 с.

Насінництво і насіннєзнавство олійних культур. За ред. М.М. Гаврилюка - К.: Аграрна наука, 2002.- 224 с.

Насіння сільськогосподарських культур, сортові та посівні якості. Технічні умови. ДСТУ: 2240-93 - К.:Держстандарт України, 1994.

Носенко Т. Т., Тимохін В.В., Федоренко Г.А., Клименко М.М. Дослідження екстрагування білків соєвого шроту під дією електричного струму// Вестник Национального технического университета «ХПИ». - 2002. - №2. - С. 73- 76.

Носенко Т. Т., Ситник С. К. Поліпептидний склад білкових фракцій насіння соняшнику//

Носенко Т.Т. Вплив технологічних парамертів на динаміку інактивації уреази в созвомій макусі// Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2004. - №15. - С.27-28

Носенко Т.Т., Дзяворук В.П. Дослідження фракційного складу фенольних сполук в насінні соняшнику//Харчова промисловість. 2004. - Додаток до журналу №3. -С.82-83.

Носенко Т.Т., Батура І.В. Спосіб екстрагування білк із шроту. Деклараційний патент на винахід. Опубл. Бюл.№8 від 16.08. 2004.

Вплив мікрохвильового оброблення на ефективність пресування та якість соєвої олії і макухи// Наукові праці НУХТ. - 2005. -№16. - С.48-49.

Носенко Т.Т. Спосіб одержання білкових ізолятів із соняшникового шроту. Деклараційний патент на корисну модель. Опубл. Бюл.№2, 2006 р. від 15.02.2006.

Носенко Т.Т., Громова О.М., Подолянко Н.В. Фізико-хімічні та технологічні властивости олії та білкових ізолятів, одержаних із гарбузового насіння// Вестник Национального технического университета «ХПИ». - 2008. - №3. - С.51-53.

Попов С.А., Шеврыгин П.М. Организация заготовок и хранения масличных культур. - М.:Колос, 1974-175 с.

Ржавская Ф.М. Жиры рыб и морских млекопитающих. -М.:Пищеваяпромышленность, 1976. - 470 с.

Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности. Под ред. Ржехина В.П., Сергеева А.Г., т. II, - Ленинград, 1965, - 419с.

Толстогузов В.Б. Новые формы белковой пищи. -М.: Агропромиздат, 1987. - 303 с.

Хімія жирів. За редакцією Гладкого Ф.Ф. - Харків НТУ «ХШ», 2002. - 452 с.

Щербаков В.Г., Лобанов В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья. - М.: Колос, 2003. - 360 с.

Щербаков В.Г., Лобанов В.Г., Прудников Т. Н., Федорова С. А. Биохимия растительного сырья . - М.: Колос, 1999. - 376 с.

Щербаков В.Г., Ивашщкий СБ. Производство белковых продуктов из масличных семян. - М.: Агропромиздат, 1987, - 152 с.

Руководство по переработке и использованию сои/ Под ред. В.В. Ключкина, М.Л. Доморощенковой. - М.:Колос, 1998, - 600 с.

Доморощенкова М.Л. Современные технологии получения пищевых белков из соевого шрота/ Пищевая технология. - 2001, №4, с. 6-10.

Соевые белковые продукты / под ред. Эндрес Д. Д., М. «Мак центр». - 2002, - 78 с.

Кучеренко М.Є., Войцицький В.М., Бабенюк Ю.Д., Гаврилей В.І. Біохімія. Практикум. - К.: «Либідь», 1995. - 152 с.

Сорокина Д. А., Залевская И.Н. Структурно-функциональные свойства белков. - К.: Вища школа, 1990, - 216 с.

Nielsen, N.C. The structure and complexity of the IIS Polypeptides in soybeans//Journal of American Oil Chemists Society. - 1985. -v.62,№12. - C. 1680-1686.

Pantzaris T.P. Pocketbook of palm uses. - Ministry of Primary Industries, Malaysia, 2000 - 163p.

Ralph E. Timms,Ian M. Stewart. Cocoa butter, a unique vegetable fat. - Lipid TechnologyNesletter, - 1999, №10, p. 101-107.

Sule E.,G.Hajos and S. Tomoskozi. Functional properties of the enzymatically modified soya protein isolate// Acta Alimentarica. - 1997. - v.26. - C. 279-285.

Sara E. Molina Ortiz, Maria Cristina Anon Analis of products, mechanisms of reaction, and some functional properties of soy protein hydrolysates//Journal of American Oil Chemists Society. - 2000. - v.77, №12. - C. 1293-1301.

Alvaro Villanueva et all. Peptide Characteristics of sunflower protein hydrolysates//Journal of American Oil Chemists Society. - 1999. -v.76,№12.-C. 1455-1460.

Носенко T.T., Ситник C.K. Поліпептидний склад білкових фракцій насіння соняшнику// Матеріали IX Міжнародної наук-техн. конференції «Нові технології та технічні рішення в харчовій та переробній промисловості: сьогодення і перспективи.» Київ, НУХТ, 2005, частина 1, с.96.