Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

Розділ 6. вимоги стандартІв до якостІ олІйного насІння

Якість насіння та плодів олійних культур як промислової сировини регламентується системою державних стандартів України (ДСТУ), яка законодавчо встановлює єдині технічні вимоги до сировини, технології підготовки до зберігання та переробки при виробництві рослинної олії.

Кожний ДСТУ має номер, що складається із набору цифр, - перший набір із чотирьох чи п'яти цифр, що означає порядковий номер ДСТУ і другий - двохзначний - рік затвердження ДСТУ Держкомі-тетом із стандартизації.

Стандарти на олійні плоди та насіння обов'язково включають основні розділи: «Сфера застосування», «Терміни та визначення понять», «Класифікація», «Технічні вимоги», «Вимоги щодо безпеки», «Вимоги щодо охорони довкілля», «Маркування», «Пакування», «Правила приймання», «Методи контролювання », «Правила транспортування і зберігання».

У розділі «Сфера застосування» сформульовано напрям використання насіння.

Розділ «Технічні вимоги» містить основні вимоги до якості насіння. Основними вимогами до якості насіння олійних культур є: колір, смак, запах, вміст вологи, сміттєвих і олійних домішок, олійність, зараженість шкідниками, кислотне число олії в насінні, життєздатність насіння.

Важливими показниками технологічної якості насіння за ДСТУ є вміст в ньому вологи і домішок.

Домішки діляться на сміттєві та олійні. До сміттєвих відносять домішки мінеральні (земля, пісок, камінці) та органічні (залишки листя, стовбурів, пусте насіння, оболонки насіння, насіння всіх дикорослих і культурних рослин, крім віднесених за стандартом до олійних домішок). Олійні домішки - це в основному пошкоджене насіння основної олійної культури, насіння зіпсоване самозігріванням, висушуванням, обвуглене, гниле - з явно пошкодженим ядром, бите, поїдене шкідниками, м'яке, проросле, зі зміненим кольором ядра.

В стандартах на певну олійну культуру наведено перелік олійних культур, насіння яких повинно бути віднесене до сміттєвих або олійних домішок, конкретизуються умови віднесення пошкодженого насіння до тих чи інших домішок.

В розділі «Технічні умови» наводиться повна характеристика складу сміттєвих і олійних домішок. Для кожного виду насіння (плодів) зазначено норми домішок насіння (плодів) інших типів, як правило, в кількості 5...15 \%. Якщо вміст домішок інших типів переважає встановлену норму, насіння визначають як суміш типів із зазначенням кількості основного та інших типів (\%).

Насіння олійних культур, пошкоджене шкідниками хлібних злаків (крім кліща), не може бути використано для переробки на харчові продукти. Ступінь пошкодження кліщем для насіння олійних культур допускається не вищою 2-го ступеню.

Вимогами ДСТУ в олійному насінні не допускається наявність насіння рицини, а в насінні маку - насіння блекоти більше, ніж 0,1 \%.

У ДСТУ конкретизовані вимоги щодо сировини в залежності від постачальника та організації, яка приймає сировину. Так, суттєво відрізняються норми на заготівельну сировину, що надходить від сільськогосподарських підприємств до зерносховищ на зберігання до відвантаження на переробні чи інші підприємства, і норми на сировину, яка постачається переробним заводам.

Вимоги на заготівлю сировини передбачають два рівня якості насіння - насіння, що відповідає базисним нормам і насіння, що відповідає обмежувальним нормам. На підставі базисних норм на насіння проводять розрахунки за сировину. Обмежувальні норми встановлюють мінімальні або максимальні значення норм якості для заготівлі та постачання насіння.

Базисні норми характеризують рівень якості насіння, при якому воно може тривалий час зберігатись без додаткової обробки, а потім перероблятись з одержанням продукту стандартної якості. Обмеж-

 

 

увальні норми - рівень якості насіння, за якого з нього можна одержати доброякісну продукцію, але таке насіння потребує додаткової технологічної обробки.

Базисні норми по вологості для більшості олійних культур знаходяться в межах 9-14 \% в залежності від величини олійності насіння. Так, насіння рицини і сезаму має базисну вологість 9 \%, арахісу, маку, олійного, льону — \%, гірчиці, ріпаку, рижію, суріпки, соняшнику - 12 \%; сафлору, коноплі, льону-довгунця - 13 \%, сої - 14 \%. Ці значення вищі за критичну вологість, тому те насіння, що має величину вологості на рівні базисних норм, повинно бути підсушене перед зберіганням.

Тривале зберігання олійного насіння можливе при вологості, нижчій за критичну. В такому випадку насіння без додаткової обробки може зберігатись в зерносховищах звичайного типу.

Базисними нормами регламентується також вміст у насінні домішок.

За обмежувальними нормами на заготівлю олійної сировини допускається насіння з вологістю від 13 до 20 \%. Обмежувальні норми по вологості насіння на заготівлю для сезаму, маку складають 14 \%, соняшнику, арахісу, сафлору, ріпаку, суріпки -15\%, олійного льону, гірчиці, рижію - 16 \%; сої - 18 \%, рицини - 13 \%. За таких значень вологості насіння необхідно негайно просушити, щоб уникнути самозігрівання насіннєвої маси.

Обмежувальні норми за вмістом сміттєвих та олійних домішок для більшості олійних культур складають 15 \%.

Олійне насіння та плоди, що надходять до олієжирових підприємств, повинні відповідати більш підвищеним вимогам у порівнянні з обмежувальними, а іноді, і базисними нормами.

Вологість насіння соняшнику, що надійшло на переробку, повинна знаходитись у межах 6-8 \%. Для більшості культур вологість насіння, що йде на технічну переробку, повинна знаходитись на рівні базисних норм, лише для льону норми на рівні обмежувальних -16\%. Олійне насіння, яке надходить на олієпереробні підприємства, повинно містити не більше 3 \% сміттєвих домішок. Виключенням є насіння рицини — до4\%.

У розділі «Методи контролювання» наводяться посилання на стандарти, якими необхідно користуватися для визначення показників якості насіння.

В останньому розділі викладені умови транспортування та зберігання насіння на складах (вологість, температура та інші вимоги). Насіння транспортують, зберігають у чистих, сухих без стороннього запаху, не заражених шкідниками транспортних засобах і складах відповідно до вимог, затверджених у відповідному порядку.

На основі вимог ДСТУ визначають групу насіння за: вологістю, засміченістю, зараженістю шкідниками тощо.

В насінні олійних культур залишкова кількість хлорорганічних пестицидів (ДДТ і його метаболітів, ізомерів гексахлорану і ГХЦГ) не повинна перевищувати максимально допустимі рівні, які затверджені Міністерством охорони здоров'я України.

Під час оцінки якості насіння олійних культур керуються діючими нормативними документами: стандартами і технічними умовами на сировину, стандартами на методи аналізу, інструкціями по технохімічному контролю.

Оцінку якості насіння як посівного матеріалу здійснюють згідно з Державним стандартом України 2240—93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості», який затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 126 від 9 вересня 1993р. У ньому, зокрема, визначено галузь застосування, норми якості олійних культур, визначено також пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння.

У додатках до цього Держстандарту наведено перелік шкідників, хвороб та бур'янів, які мають карантинне значення в Україні, злісних, найбільш шкідливих та отруйних бур'янів, що важко відокремлюються від насіння, а також шкідників насіння, хвороб рослин, що передаються через насіння.тощо. Крім того, даний стандарт містить обов'язкові зразки таких документів: «Акт апробації», «Свідоцтво на насіння», «Свідоцтво на гібридне насіння», «Посвідчення про конди-ційність насіння», «Результати аналізу насіння», «Атестат на насіння», «Ухвала про кондиційність насіння».

Контрольні питання

Назвіть основні розділи стандарту на олійне насіння як промислову сировину.

Які властивості насіння регламентуються ДСТУ на насіння?

Які домішки відносять до сміттєвих домішок насіння?

Які домішки відносять до олійних домішок насіння?

До яких домішок відносять пошкоджене насіння основної культури?

Що таке базисні і обмежувальні норми на олійне насіння?

За якими критеріями класифікують насіння олійних культур згідно ДСТУ?

Чим зумовлені відхилення базисних і обмежувальних норм від параметрів, що відповідають безпечному зберіганню насіння?

Що таке селекція? Методи селекції та сортовипробування.