Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

5.3. фІзІологІчнІ властивостІ насІння

До фізіологічних (біологічних) властивостей насіннєвих мас відносять інтенсивність дихання, здатність до проростання та енергію проростання насіння. Ці властивості визначають стан насіннєвої маси під час зберігання і напрямок використання насіння.

Інтенсивність дихання суттєво впливає на процес зберігання насіння та його якість. Якість насіння буде тим вищою, чим нижча його інтенсивність дихання, яка в першу чергу залежить від вологості насіння. Чим вища вологість, тим вища інтенсивність дихання і нижчий її температурний оптимум.

Інтенсивність дихання насіннєвих мас залежить не лише від дихання самого насіння, а від дихання мікроорганізмів, що заселяють поверхню насіння та домішок. Висока інтенсивність дихання супроводжується виділенням тепла, збільшенням температури насіння та активності ферментів, що спричиняє високу швидкість окиснюваль-них процесів і в кінці кінців може викликати самозігрівання насіння.

Найбільш оптимальним методом запобігання високій інтенсивності дихання є зберігання насіння в сухому стані.

Проростання насіння відбувається за сприятливих умов. Проростанню насіння передує набрякання — збільшення розмірів внаслідок поглинання певної кількості води.

Швидкість набрякання та кількість поглинутої води залежать від віку насіння: чим воно молодше, тим швидше набрякає й більше поглинає води.

Контрольні питання

Яке значення в технології зберігання і переробки насіння олійних культур мають фізико-механічні властивості?

Назвіть важливі властивості насіннєвих мас. Під час яких технологічних операцій переробки насіння їх необхідно враховувати?

Що таке аеродинамічні властивості насіннєвих мас?

Що таке критична вологість насіння? Назвіть стани води в насінні, що відрізняються за величиною енергії зв'язку з неліпідною частиною насіння.

Чому значення сумарної вологості олійного насіння і вологість його гідрофільної частини відрізняються? Як ця властивість враховується під час зберігання насіннєвих мас?

Яке практичне значення в технології мають сорбційні властивості олійного насіння?

Що таке інтенсивність дихання насіннєвої маси?

Що таке скважистість насіння?