Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

4.2. кондицІювання насІння за вологІстю

Найбільш суттєвим фактором, який визначає якість насіння під час зберігання, є вологість насіння. Згідно теорії П.О. Ребіндера волога, що міститься в насінні, має різні форми зв'язування. З цієї точки зору вологу в насінні можна розділити на:

хімічно зв'язану - вологу, що утворює хімічні зв'язки із компонентами насіння;

фізико-хімічно зв'язану - адсорбційна, осмотична та структурна волога;

механічно-зв'язану - волога макро- та мікрокапілярів та волога змочування.

Найбільш міцно зв'язана із компонентами насіння хімічно-зв'язана волога і найменші сили утримують капілярну вологу. Під час висушування насіння в першу чергу вилучається механічно-зв'язана волога.

Процес висушування повинен бути максимально коротким, при цьому температура насіння не повинна підніматись вище 60-65°С. При більш високій температурі відбувається денатурація білкових речовин в насінні, зменшення якості олії (зростання кислотності олії, вмісту пероксидів, вмісту негідратуємих фосфоліпідів тощо). Основні фактори, які визначають ефективність висушування:

температура сушильного агенту;

тривалість;

♦          максимальна температура нагрівання насіння. Ефективність висушування оцінюють за зміною вологості насіння. Існує кілька способів висушування насіння.

Частіше всього використовують конвективне висушування, при якому шар насіння знаходиться в нерухомому стані, а через нього продувається висушуючий газоподібний агент. Як правило, для висушування насіння використовують нагріте повітря або димові гази. Проте використання останніх є небажаним із-за вмісту бензпірену. Конвективне висушування в залежності від структури шару насіння може бути:

в щільному шарі, що рухається;

в нерухомому шарі (активне вентилювання);

у зваженому стані (киплячий шар).

За принципом конвективного висушування працюють шахтні та барабанні сушарки.

В шахтних сушарках температура сушильного агенту 180°С, при цьому температура насіння не перевищує 60-70°С. Тривалість висушування в таких сушарках - 40-60 хв.

В барабанних насіння рухається в напрямку руху сушильного агенту і перемішуться, тривалість висушування становить 15-20 хв, при цьому температура нагрітого повітря 200-350°С, насіння нагрівається до 60-65°С.

Одним із способів конвективного висушування насіння є активне вентилювання. Активне вентилювання - аерація нерухомої насіннєвої маси з метою висушування, охолодження, дегазації. При активному вентилюванні сушильним агентом є повітря навколишнього середовища.

Найменша тривалість висушування насіння у зваженому стані, вона становить 2-3 сек при температурі сушильного агенту 350700°С.

Під час кондуктивного висушування насіння відбувається передача тепла насіннєвій масі від нагрітої поверхні.

Контактний (сорбційний) метод висушування передбачає використання сорбентів, які поглинають вологу, або змішування сухого та вологого насіння.

Для невеликих партій насіння можливим також є використання таких сучасних методів висушування як вакуум-висушування та висушування в електромагнітному полі надвисокої частоти (НВЧ).