Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

АнотацІя

 

Л. В. Пешук, Т. Т. Носенко

БІОХІМІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ОЛІЄ-ЖИРОВОЇ СИРОВИНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 664.34 (075.8) П 31

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-108 від 10.01.2009)

Рецензенти:

Безуглий М. Д. - віце-президент Української Академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, академік УААН;

Капшук С. П. - генеральний директор Асоціації «Укроліяпром»; Петик П. Ф. кандидат технічних наук, директор Українського НДІ олії та жирів; Богдан Т. З. - кандидат біологічних наук, доцент кафедри промислової біотехнології НТУУ «КПІ».

Пешук Л. В., Носенко Т. Т.

П 31 Біохімія та технологія оліє-жирової сировини. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 296 с.

ISBN 978-611-01-0035-9

В навчальному посібнику наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних олійних культур, нетрадиційної олійної сировини, тваринних жирів, деякі морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також характеристику життєвого циклу олійного насіння, технологічних властивостей насіння олійних культур, особливості технології підготовки насіння до зберігання та промислової переробки. Наведено також вимоги сучасних стандартів до якості насіння олійних культур.

Останній розділ посібника присвячено технології використання продуктів переробки олійних культур (макухи та щротів) для одержання білкових продуктів та добавок.

Для студ. спеціальності 7.091705 "Технологія жирів і жирозамінників" напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія".

УДК 664.34(075.8)

ISBN 978-611-01-0035-9

© Пешук Л. В., Носенко Т. Т., 2011. © Центр учбової літератури, 2011.