Біохімія та технологія оліє-жирової сировини - Навчальний посібник (Пешук Л. В., Носенко Т. Т.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: РоздІл І. хІмІчний склад насІння олІйних культур
Читать: 1.1. лІпІди насІння олІйних культур
Читать: 1.2. азотовмІснІ речовини
Читать: 1.3. вуглеводи насІння олІйних культур
Читать: 1.4. водорозчиннІ вІтамІни
Читать: 1.5. органІчнІ кислоти
Читать: 1.6. мІнеральнІ речовини
Читать: 1.7. бІосинтез жирІв І фактори, що впливають на накопичення жирІв
Читать: Розділ 2. морфологІчна характеристика плодІв та насІння
Читать: 2.1. типи суцвІть у олІйних культур
Читать: 2.2. типи плодІв І насІння
Читать: Розділ 3.життЄвий цикл та обмІн речовин насІння
Читать: 3.1. особливостІ генеративного розмноження квІткових рослин
Читать: 3.2. стадІЇ розвитку та дозрІвання насІння
Читать: 3.3. спокІй та пІслязбиральне дозрІвання насІння
Читать: 3.4. самозІгрІвання насІння
Читать: Розділ 4. технологІя обробки та зберІгання насІння
Читать: 4.1. очищення насІння вІд домІшок
Читать: 4.2. кондицІювання насІння за вологІстю
Читать: 4.3. режими зберІгання насІння
Читать: Розділ 5. технологІчнІ властивостІ насІння
Читать: 5.1. фІзико-механІчнІ властивостІ насІння
Читать: 5.2. фІзико-хІмІчнІ властивостІ
Читать: 5.3. фІзІологІчнІ властивостІ насІння
Читать: Розділ 6. вимоги стандартІв до якостІ олІйного насІння
Читать: Розділ 7. промисловІ олІйнІ культури украЇни
Читать: 7.1. родина складноцвІтих (айстрових, asteraceae)
Читать: 7.2. родина хрестоцвІтих (капустяних brassicaceae)
Читать: 7.3. родина сезамових
Читать: 7.4. родина пальмових (аІІасасеае)
Читать: 7.5. родина лляних
Читать: 7.6. родина коноплевих (cannabaceae)
Читать: 7.7. родина мальвових
Читать: 7.8. родина бобових
Читать: 7.9. родина молочайнІ (euphorbiaceae)
Читать: 7.10. родина губоцвІтих (labiceae)
Читать: 7.11. родина стеркулових (sterculiaceae)
Читать: 7.12. родина макових (рарауаІІасеае)
Читать: 7.13. родина розоцвІтих (rosacea)
Читать: 7.14. плоди І насІння нетрадицІйних олІйних культур
Читать: 7.15. ефІро-олІйнІ культури
Читать: Розділ 8. твариннІ жири 8.1. хІмІчний склад та харчова цІннІсть тваринних жирІв
Читать: 8.2. жири морських ссавцІв І риб
Читать: Розділ 9. технологІя виробництва бІлкових продуктІв Із олІйного насІння
Читать: 9.1. ІсторІя розвитку технологІЇ добування рослинних бІлкІв
Читать: 9.2. основнІ джерела одержання рослинних бІлкІв
Читать: 9.3. технологІя виробництва харчового соЄвого шроту
Читать: 9.4. асортимент Ізольованих бІлкових продуктІв
Читать: 9.5. технологІя бІлкових концентратІв
Читать: 9.6. технологІя одержання бІлкових ІзолятІв
Читать: 9.7. функцІонально-технологІчнІ властивостІ бІлкових продуктІв
Читать: 9.8. методи хІмІчноЇ модифІкацІЇ функцІонально-технологІчних властивостей бІлкІв
Читать: 9.9. ферментативна модифІкацІя бІлкових продуктІв
Читать: 9.10. технологІя текстурованих бІлкових продуктІв
Читать: 9.11. термопластична екструзІя як метод одержання бІлкових текстуратІв
Читать: 9.12. прядІння бІлкових волокон
Читать: 9.13. новІтнІ методи текстурування бІлкових
Читать: 9.14. використання бІлкових продуктІв Із олІйного насІння у харчовІй промисловостІ
Читать: 9.15. технологІя молочних продуктІв Із рослинноЇ сировини
Читать: 9.18. виробництво ферментованих соЄвих продуктІв
Читать: ГлосарІй
Читать: Додатки
Читать: ЛІтература