Аудит - Навчальний посібник (Немченко В. В., Редько О. Ю.)

10.5. стратегія аудиту

Аудитору слід планувати свою роботу з метою ефективного проведення аудиторської перевірки.

Планування це:

Розробка загальної стратегії виконання завдання для зменшення аудиторського ризику до прийнятно низького рівня.

Безперервний та інтерактивний процес, який починається зразу після попередньої перевірки та продовжується до завершення аудиторського завдання.

На рис. 10.4. показано дії які повинен виконати аудитор на початку виконання завдання.

 

 

В плануванні беруть участь:

1. Керівник фірми

3. Ключові виконавці з групи

ДІЇ НА ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ :

1. Виконати процедури щодо визначення

вимогам профтайної етики танезалошості. П Зустрітися^ попереднім аудитором

 

 

Рис. 10.4. Дії аудитора на початку виконання завдання замовника Під час ознайомлення аудитора з бізнесом замовника необхідно обрати загальну стратегію, яка включає: а) встановлення обсягу роботи;

б)         уточнення цілей надання висновку та кінцевих термінів інфор- мування замовника;

в)         розгляд важливих факторів (визначення рівнів суттєвості потен- ційних невідповідностей, ідентифікація останніх подій у замовника, оцінка ризиків тощо);

г)         визначення ресурсів (часових та людських) для окремих частин завдання та в цілому по замовленню.

Після обрання загальної стратегії аудитор розробляє детальний план перевірки (див. рис. 10.5).

Формат та обсяг документування залежать від розміру та складності замовника, розміру суттєвості невідповідностей чи потенційних обману або помилки, обставин самого завдання. За звичай документуються: час, обсяг процедур, оцінка ризиків, суттєвість, складається програма та графік перевірки та все те, що передбачено відповідним положенням МСА 230 — «Аудиторська документація» в частині планування аудиторської послуги.

 

План аудиту включає: Опис характеру, часу та обсягу запланованих процедур оцінки ризиків Опис характеру, часу та обсягу запланованих процедур на рівні тверджень для кожного суттєвого класу операцій, залишків на рахунках бухобліку та розкриття інформації у звітності. Інші необхідні для досягнення мети аудиту процедури перевірки (запити до третіх осіб, звернення до юристів чи експертів, тощо)

Загальна стратегія та план аудиту повинні корегуватися

та змінюватися у міру необхідності під час виконання перевірки.

/ За звичай це переоцінка обраних процедур на основі перегляду оцінених ризиків на рівні тверджень для всіх або для окремих класів операцій, сальдо рахунків або розкриття інформації/

 

 

 

 

Облікова політика, що використовується, відповідає суті бізнесу замовника і не претерпала суттєвих чи принципових змін;

Якщо зміни у обліковій політиці відбувалися, то вони адекватно враховані та про такі зміни проінформовано користувача звітності (як вони там, у МСА кажуть, «зміни розкриваються»).

Якщо звітність попереднього періоду перевірялась іншим аудитором, теперішній аудитор повинен переглянути робочі документи такого аудитора (Якщо на це буде можливість! Це мабуть стосується випадку, коли попередній та теперішній аудитор — з однієї аудиторської фірми — О.Ю.Р).

МСА 510 — «Перші завдання: залишки на початок періоду» рекомендують, в якості приклада, аудиторам здійснювати наступні процедури:

Спостереження за поточною інвентаризації та порівняння її результатів з даними попередньої інвентаризації;

Аналіз погашення дебіторської та кредиторської заборгованості;

Надсилання запитів до третіх сторін про стан початкових залишків необоротних активів на початок періоду, тощо.

Якщо залишки на початок періоду містять суттєві викривлення, аудитор повинен проінформувати про це управлінській персонал та попереднього аудитора (якщо на це буде отримано дозвіл замовника)

Аудитор висловлює (в залежності від обставин завдання) негативну або умовно-позитивну думку:

Якщо вплив викривлень не виправлено та не розкрито адекватно, аудитор висловлює або умовно-позитивну або негативну думку

Якщо облікова політика поточного року не застосовувалася постійно до залишків на початок року, та якщо зміни у політиці не були належним чином враховано,

До речі — якщо модифікація висновку щодо звітності попереднього періоду залишається доречною та суттєвою для фінансових звітів поточного періоду, аудиторський висновок теперішнього аудитора повинен також бути модифікованим.

Питання для самоконтролю

Яка роль планування в проведенні аудиту?

Порівняйте мету, регламентацію та результати планування діяльності аудиторської фірми та конкретної перевірки.

Етапи аудиту та їх характеристика.

Яку інформацію необхідно отримати аудитору на підготовчому етапі?

Порядок складання Листа — зобов'язання.

Особливості договору на проведення аудиту.

Яку інформацію вивчає аудитор на проміжному етапі?

Які документи оформляють на заключному етапі аудиту?

Розкрийте значення плану і програми аудиту в процесі планування.

10.       Назвіть особливості планування аудиту в комп'ютерному середовищі.