Аудит - Навчальний посібник (Немченко В. В., Редько О. Ю.)

10.3. ознайомлення з бізнесом замовника

Політика Уряду щодо регулювання бізнесу та оподаткування учасників ринку типу замовника (обмеження, стимули, субсидії, субвенції, пільгові кредити, тощо)

Загальний рівень економічної активності (спад, підйом)

Інфляція, коливання курсу обміну валют

Доступність кредитів у бізнес-середовищі

Ведення бізнесу (торгівля, виробництво, послуги, імпорт-експорт, тощо)

Основні постачальники та основні клієнти

Географічне розташування підрозділів замовника

Робоча сила, рівень її оплати та соціальні пільги, система стимулювання

Незвичні операції та операції з пов'язаними сторонами

Наявність інноваційної та відповідної інвестиційної діяльності

Система управління (пряме централізоване управління, корпоративне управління, послуги КУА або аутсорсінгові послуги, делегування прав на місця, тощо)

Інвестиції (види, напрямки, в які об'єкти, від яких інвесторів, тощо)

Фінансування (структура заборгованості, дебітори та кредитори, зв'язані сторони, позабалансове фінансування, лізинг, похідні фінансові інструменти, тощо)

Облік та звітність (принципи бухобліку, практика визнання доходу, застосування справедливої вартості, оцінка запасів, місце знаходження та кількість останніх; активи, їх оцінка; операції в іноземній валюті, відображення у обліку незвичайних операцій, подання та розкриття звітності, тощо)

Мета та стратегія бізнесу (наявність мети, розширення чи звуження бізнесу, нові технології, поточні та майбутні фінансові, інтелектуальні та інформаційні потреби для досягнення мети, тенденція у оподаткування бізнесу, окремі результати досягнення мети або її складових, тощо)

Фінансова діяльність (ключові показники чи коефіцієнти в цілому по діяльності, ключові показник фінансових результатів, наявність кошторисів, бюджетів, прогнозування результатів діяльності, аналіз конкурентів).

Та це виключний та не обмежений перелік питань, відповіді на які повинен отримати аудитор. Для розуміння замовника та його бізнес-середовища, з точки зору визначення ризиків викривлення даних звітності, аудитор може розширювати або звужувати ці питання. Але мати достатні відповіді на них — просто необхідно для забезпечення майбутньої якості професійних послуг.

При ознайомлені з бізнесом замовника не останнім є розглянути події та умови здійснення господарської діяльності, які можуть вказувати на вирогідність ризику викривлення даних фінансових звітів (табл. 10.2.)

Таблиця 10.2

ПОДІЇ ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАМОВНИКА АУДИТУ, ЧИННИКИ ЙОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ЯКІ ЗА МСА, МОЖУТЬ ВКАЗУВАТИ НА ВІРОГІДНІСТЬ РИЗИКУ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ В ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.

 

ЧИННИКИ ЗА МСА 315

ІНТЕРПРИТАЦІЯ

1

2

Діяльність в економічно нестабільних районах

Країна, в якій відсутні системні ознаки влади, в якій економічні процеси керуються «вручну» може спонукати менеджмент до викривлень даних звітності з метою штучно покращити або погіршити результати діяльності

Діяльність на нестабільних ринках

За звичай до нестабільних ринків відносять ринки окремих цінних паперів, наприклад ринок ф'ючерсів

Складне та надмірне державне регулювання бізнесу

Наявність протиріч та суперечностей, непотрібна деталізація та регламентація сприяють шахрайству посадових осіб та опосередковано — викривленню звітності

Проблеми безперервності діяльності та ліквідності

В Україні це 100\% проблема (взяти хоча б банківську систему), то цей вид чинника ризику слід враховувати. Окрім цього питання безперервності може виникнути при виході власників з господарських товариств, при ліквідації або кредитуванні підприємства

Обмежена кількість постачальників та покупців

Втрата одного — двох (з усіх 5-ти) постачальників або покупців може привести до банкрутства, що у свою чергу можуть приховувати керівники підприємства

Перешкоди у доступності запозичених капіталів та кредитів

Відсутність можливості отримати позикові кошти при агресивній управлінській політиці може підштовхнути управлінців до викривлення реального фінансового стану та можливостей емітента звітності

Зміни у логістиці постачання

3 міна одного головного перевізника на декілька мілких, збільшення числа транспортних операцій збільшують собівартість товарів та розмір кредиторської заборгованості, що може скриватися менеджментом

Інновації або пропозиція нових продуктів, перехід до нових видів діяльності

Невдача у продажу нової продукції чи послуги може штучно приховуватися через зменшення запасів або відстрочку дебіторської заборгованості, що у свою. Чергу робить дані звітності нереальними

Реорганізація структури замовника, великі придбання або поглинання

Типово-приховування реальної вартості активів при злитті, приховування реальної заборгованості поглинутих фірм

Організаційно складні асоціації та спільні підприємства

Може з'явитися так званий «ефект подвійної консолідації» коли зводячи звітність різних фірм, які вже невідомо як консолідували свою звітність, реально викривлюється фінансовий стан по зведеній звітності всього об'єднання (асоціації)

Закінчення табл. 10.2

ЧИННИКИ ЗА МСА 315 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ

Отримавши з будь яких джерел достатню інформацію, що заслуговують довіру, по вказаних вище ознаках можливості ризику викривлення звітності, чинником яких є діяльність суб'єкта господарювання та його бізнес-середовище, та маючи на увазі обставини завдання на аудит, аудитор робить професійне судження що ризиків викривлення звітності, спираючись на дві групи чинників (див. рис. 10.2.).

На практиці ризики суб'єкта господарювання в контексті завдання з надання впевненості, зокрема аудиту звітності, слід розуміти, як:

1. Вірогідність того, що характер та суть операцій, які здійснює суб'єкт господарювання можуть бути такими, що менеджмент або помилково, або свідомо з кримінальною метою змушений викривлювати реальний стан речей і, відповідно, наводити невірні дані у фінансовій звітності;

 

 

Подпись:

Власний професійний досвід, результати обговорення вірогідності викривлення звітності у групі виконавців аудиту, аналогову інформацію, тощо...

Мета та обставини завданн я на аудит, рівень професіоналізму виконавців, наявність кваліфікованих експертів, терміни виконання замовлення, розмір го норару, потенційна відповідальність аудиторів, тощо ...

 

 

Вибір аудиторських процедур, тестів, виконавців замовлення, тощо...

Рис. 10.2. Чинники впливу на професійне судження аудитора, щодо ризиків викривлення звітності

Вірогідність того, що існуюча організація управління, в т.ч. інформаційні технології, практика ведення обліку головним бухгалтером (прийнята облікова політика), можуть приводити до суттєвих технічних помилок в обробці даних і відповідного викривлення даних звітності,

Існуюча в системі управління практика внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту) настільки неефективна (або зовсім відсутня), що з огляду на вище викладене вірогідність суттєвих викривлень даних фінансової звітної дуже висока.

За МСА 315, п.76 аудитор повинен визначити, що конкретно робить менеджмент, щоб у звітності не було суттєвих невідповідностей, пов'язаних з ризиками бізнесу, і які результати таких дій.

По суті аудитору слід зрозуміти, яким чином ініціюються та здійснюються господарські операції, документуються дані про них та про результати таких операцій, як все це реєструється у бухгалтерському обліку, як складається фінансова звітність, хто контролює всі ці процеси та які рішення по результатам контролю приймаються. Особливо це стосується тих операції, що впливають на розмір доходу, витрати, прибуток (або збиток), пов'язані зі змінами у власності або у структурі активів, потенційно несуть загрозу фінансових санкцій з боку фіскальних перевіряючих, можуть допускати шахрайство персоналу або крадіжку активів, тощо. Схематично це показано на рисунку 10.3.

 

 

 

 

ження втручання, тощо

. Ішчшаптпшаїша

Рис. 10.3. Порядок контролю і його результати на підприємстві

Процес контролю реалізується через контрольні процедури. Згідно МСА 315, п.90, аудитор повинен отримати розуміння процедур контролю достатнє для оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні твердження для наступного визначення подальших процедур аудиторської перевірки відповідно до оцінених ризиків.

До процедур контролю цей МСА відносить :

^ 1. Санкціонування.

^ 2. Перевірка результатів діяльності.

^ 3. Обробка інформації.

^ 4. Фізичний контроль.

^ 5. Розмежування обов'язків.

Аудиторові слід визначити, які процедури здійснюються, а які — ні, чи ефективні процедури, що застосовуються, чи існують легітимні та вірні (необхідні) корегування інформації по результатам здійснення контрольних процедур, яким чином (чи адекватно) реагує управлінській персонал на виявлені невідповідності або ризики (моніторинг системи внутрішнього контролю), як впливають інформаційні технології, що використовуються, на можливість викривлень даних звітності, тощо.