Аудит - Навчальний посібник (Немченко В. В., Редько О. Ю.)

АнотацІя

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОБЛІКУ ТА АУДИТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АУДИТ

(ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО, НЕЗАЛЕЖНОГО ПРОФЕСІЙНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ)

За науковою редакцією доктора економічних наук, професора Немченко В. В. та доктора економічних наук, професора Редько О. Ю.

ПІДРУЧНИК

Київ

«Центр учбової літератури» 2012

УДК 657.6(075.8) ББК 65.052я73 А 93

Рекомендовано як підручник Національним Центром обліку та аудиту Національної Академії статистики, обліку та аудиту (протокол засідання № 3 від 6 квітня 2010 р.)

Рецензенти:

Харківський Д. Ф. - доктор економічних наук, професор, зав. кафедри менеджменту =і фінансів Одеської державної академії харчових технологій; Максимова В. Ф. - доктор економічних наук, професор, зав. кафедри обліку і аудиту Одеського державного економічного університету.

Авторський колектив:

Немченко В. В., Редько К. О., Редько О. Ю., Кононенко В. А., Іванченкова Л. В., Скляр Л. Б., Ткачук Г. О. , Хомутенко А. В., Хомутенко В. П.

Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутріш-А 93 нього аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 540 с.

ISBN 978-611-01-0279-7

Підручник розкриває теоретичні основи аудиту. Він підготовлений на базі передового досвіду розвитку аудиту в Україні. Використовується світовий і європейський досвід у розвитку аудиту, документи Аудиторської палати України.

Підручник розраховано на економістів, фінансистів, бухгалтерів, аудиторів, викладачів, аспірантів, студентів.

УДК 657.6(075.8) ББК 65.052я73

ISBN 978-611-01-0279-7

© Немченко В. В., Редько К. О.,

Редько О. Ю., 2012. © Центр учбової літератури, 2012.