Аудит - Навчальний посібник (Немченко В. В., Редько О. Ю.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Частина 1 загальнІ положення тема 1  сутнІсть та предмет аудиту
Читать: 1.1. розвиток ринкових відносин і передумови та історія виникнення аудиту
Читать: 1.2. контроль в системі управління економікою. форми контролю
Читать: 1.3. сутність та місія аудиту в сучасному суспільстві
Читать: 1.4. предмет і метод аудиту
Читать: 1.5. види аудиту та аудиторських послуг
Читать: 1.6. стандарти і вимоги до державного і незалежного професійного аудиту
Читать: Частина 2
Читать: 2.1. сутність державного аудиту
Читать: 2.3. стандарти державного аудиту
Читать: Методика проведення органами державноЇ контрольно-ревІзІйноЇ служби фІнансового аудиту
Читать: 3.2. порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту окремих господарських операцій
Читать: 3.3. методика організації та проведення державного аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ україни
Читать: Методика проведення органами контрольно-ревІзІйноЇ служби аудиту ефективностІ
Читать: 4.1. аудит ефективності виконання місцевих бюджетів
Читать: 4.2. методологічні основи проведення аудиту виконання бюджетних програм
Читать: Методика проведення рахунковою палатою украЇни аудиту ефективностІ використання держаних коштІв
Читать: 5.1. загальні положення та суть аудиту ефективності використання держаних коштів
Читать: 5.2. етапи аудиту ефективності використання державних коштів
Читать: 6.2. сертифікація та підвищення кваліфікації аудиторів. реєстр аудиторських фірм та аудиторів
Читать: 6.3. контроль якості професійних аудиторських послуг
Читать: Тема 7  аудиторськІ послуги
Читать: 7.1. перелік видів аудиторських послуг та їх відображення в українському законодавстві
Читать: 7.2. консультування в різних галузях діяльності
Читать: МетодичнІ прийоми та процедури аудиту у     фІнансовоЇ звІтностІ
Читать: 8.1. мета і завдання аудиту фінансової звітності
Читать: 8.2. призначення основних компонентів фінансової звітності та особливості перевірки
Читать: 8.3. етапи аудиту фінансової звітності
Читать: 8.4. методи аналізу фінансової звітності
Читать: 8.5. зміст та основні процедури аналізу фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності
Читать: 8.6. методика проведення аудиту фінансового стану підприємств
Читать: Тема 9 аудиторський ризик та суттЄвІсть в аудитІ
Читать: 9.1. система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику
Читать: 9.2. сутність аудиторського ризику
Читать: 9.3. суттєвість та її вплив на аудиторський ризик
Читать: Планування аудиту
Читать: 10.1. сутність та мета планування
Читать: 10.2. етапи аудиту та їх характеристика
Читать: 10.3. ознайомлення з бізнесом замовника
Читать: 10.4. підготовка і складання загального плану та програми аудиту
Читать: 10.5. стратегія аудиту
Читать: АудиторськІ докази та робочІ документи аудитора
Читать: 11.2. джерела аудиторських доказів, прийоми і способи їх одержання
Читать: 11.3. помилки та шахрайство. виправлення помилок і зміни в облікових оцінках
Читать: 11.4. робочі документи аудитора
Читать: Аудиторський висновок тема 12 >   тд |нш| пІдсумковІ документи
Читать: 12.1. аудиторський висновок та загальні вимоги до нього
Читать: 12.2. структура аудиторського висновку
Читать: 12.3. види аудиторських висновків та їх зміст
Читать: 12.4. порядок складання та подання аудиторських висновків
Читать: 12.5. аудиторський звіт
Читать: 12.6. події після дати балансу в аудиторському висновку
Читать: 12.7. рішення користувачів звітності за результатами аудиту
Читать: Система контролю якостІ професІйних аудиторських послуг
Читать: 13.1. побудова внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг
Читать: 13.2. зовнішній контроль якості аудиторських послуг
Читать: 15.1. прийоми та методи внутрішнього аудиту