Фінансовий облік у банках - Навчальний посібник (Табачук Г. П., Сарахман О. М., Бречко Т. М.)

1.5.   основнІ положення та особливостІ побудови плану рахункІв бухгалтерського облІку в банках

Предметом бухгалтерського обліку в банку є банківські операції. Для підготовки фінансових звітів використовується такий інструмент бухгалтерського обліку, як рахунок.

Рахунок – це стандартизований формат, який використовується для збору інформації про кожний елемент облікової  моделі.

Одним із ключових елементів національної системи бухгалтер- ського обліку в банках є План рахунків бухгалтерського обліку в банках.

План рахунків – це систематизований перелік рахунків бухгал- терського обліку, що використовуються  для реєстрації банківських операцій.

Національний банк України розробив окремо План рахунків для установ НБУ та План рахунків для банків України.

Особливостями Плану рахунків бухгалтерського обліку банків

України є:

�  мультивалютність;

�  наявність класу рахунків для управлінського  обліку;

 

�  подвійний запис операцій на позабалансових рахунках;

�  наявність вимог до аналітичних рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвер-

джений Постановою Правління  Національного  банку України  від

17 червня 2004 року № 280, поділяється на чотири категорії та дев’ять класів (рис. 1.5).

 

 

Активи

Зобов’язання

Капітал

Доходи

Витрати

 

 

 

Балансова частина

Рахунки доходів і витрат

 

 

Рахунки управлінського обліку      Позабалансові рахунки

Рис. 1.5. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Перша категорія – «Балансові рахунки»:

Клас 1. Казначейські  та міжбанківські операції. Клас 2. Операції з клієнтами.

Клас 3. Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання. Клас 4. Фінансові  та капітальні інвестиції.

Клас 5. Капітал банку.

Друга категорія – «Рахунки доходів і витрат банку»: Клас 6. Доходи.

Клас 7. Витрати.

Третя категорія – «Рахунки управлінського обліку»: Клас 8. Управлінський облік.

Четверта категорія – «Позабалансові рахунки»: Клас 9. Позабалансові рахунки.

Рахунки в Плані рахунків розташовуються  за принципом зрос- тання їх номерів:

�  рахунки 1-го порядку (класи) – однозначні;

�  рахунки 2-го порядку (розділи) – двозначні;

�  рахунки 3-го порядку (групи) – тризначні;

�  рахунки 4-го порядку – чотиризначні.

Класифікація рахунків за видами подана на рис. 1.6.

 

Бухгалтерські рахунки

 

Балансові

Позабалансові

 

 

 

 

Постійні

Тимчасові

Для обліку умовних  А П     зобов’язань

 

       Для обліку доходів

Для обліку витрат

 

Для обліку умовних  П

вимог

 

 

 

Для обліку активів

Контрактивні

А         А         Для обліку цінностей

та документів,           А

П         приватизаційних

П         паперів

 

Для обліку зобов’язань

Для обліку власного капіталу   П

 

Контррахунки

 

 

А Контрпасивні

Рис. 1.6. Класифікація  бухгалтерських рахунків

Перший клас Плану рахунків  визначає казначейські  операції та взаємовідносини між Національним банком України та іншими банками,  а саме: операції  з готівкою, банківськими металами, між- банківськими кредитами та вкладами (депозитами), вкладеннями в цінні папери, що рефінансуються Національним банком України.

У другому класі Плану рахунків  бухгалтерського обліку бан- ків  України  відображують  операції  з клієнтами (крім  банків)  – суб’єктами господарювання, органами загальнодержавного управ- ління та фізичними особами. До суб’єктів господарювання належать усі юридичні особи, у тому числі неприбуткові установи й організа- ції, а також підприємці, які проводять  свою діяльність  без створення юридичної особи.

За третім класом Плану рахунків обліковують операції з цінними паперами (крім цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, і вкладень в асоційовані й дочірні компанії) та опера- ції за іншими розрахунками,  зокрема за господарськими операціями банку, операціями з формування та використання спеціальних резер- вів під цінні папери та дебіторську заборгованість, субординованим

 

боргом. До цього класу віднесено також клірингові та транзитні ра- хунки,  рахунки  для обліку розрахунків між установами одного банку і позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів тощо.

У четвертому класі відображено  вкладення банку в асоційовані та дочірні компанії, операції з основними  засобами і нематеріальни- ми активами.

П’ятий клас призначений  для обліку капіталу банку. Він вклю- чає статутний  капітал, емісійні різниці, результати переоцінки, за- гальні  резерви та фонди банку,  створені  за рахунок прибутку, ре- зультати попередніх років та результати звітного року, що очікують затвердження.

Доходи і витрати банку відображують на рахунках, відповідно, шостого та сьомого класів. У бухгалтерських записах, пов’язаних із формуванням доходів і витрат, рахунки шостого та сьомого класів кореспондують із рахунками першого – четвертого класів. Залишків на рахунках шостого та сьомого класів до валюти балансу не включа- ють, а в кінці звітного періоду рахунки шостого та сьомого класів за- кривають. Фінансовий результат обліковується як результат звітного року в п’ятому класі – «Капітал».

На рахунках  восьмого класу ведеться управлінський облік. Нор- мативними документами Національного банку України він не регла- ментується і банки самостійно визначають методику й деталізацію такого обліку. Даних восьмого класу не враховують у фінансовій та статистичній звітності банку.

У дев’ятому класі обліковують позабалансові операції. Позаба- лансові операції відображують в обліку за системою подвійного  за- пису, що забезпечується спеціальними контррахунками.